Kristianstads befolkning följer rikstrenden

Uppdaterad:den 22 februari 2021 17:00Arkiverad

Kristianstads kommuns befolkning fortsatte att öka förra året, men inte lika snabbt som de senaste åren. Kommunen följde rikstrenden och ökade med omkring en halv procent. SCB:s slutnotering vid årsskiftet blev 86 217 invånare. Det är en ökning med 470 personer.

Baby i orange sparkdräkt
I Kristianstads kommun föddes 925 barn under 2020.

Statistiska Centralbyrån, SCB, redovisar att det vid årsskiftet 2020/2021 fanns 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige. Under året ökade befolkningen med 51 706 personer, vilket var den minsta folkökningen sedan 2005 och nästan en halvering jämfört med folkökningen året före. Att folkökningen var lägre än tidigare berodde både på en minskad naturlig folkökning och på att invandringsnettot var lägre. Antalet invandrare under 2020 var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler utvandrade än året före.

Kristianstad tillhör de 167 kommuner i landet som ökade befolkningen under året.

Skåne som helhet gick plus, men även här har ökningstakten minskat jämfört med de senaste åren. Regionen hade vid årsskiftet 1 389 336 invånare efter en ökning med 11 509 personer, drygt 4 000 färre än i fjor. De flesta skånska kommuner ökade mer eller mindre, utom Bjuv, Bromölla, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp som minskade sin befolkning.

Fler födda och inflyttade i Kristianstad

De senaste åren har Kristianstad ökat sin befolkning med omkring en procent varje år. Befolkningssiffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att ökningen för 2020 stannade vid strax över en halv procent. Kristianstads kommun går med ett mindre plus på alla fronter, med positivt flyttnetto och positivt födelsenetto. Antalet nyfödda 2019 var 925, samtidigt som 869 personer avled, så födelsenettot stannade på +56. Drygt en tredjedel av de skånska kommunerna uppvisar ett negativt födelsenetto med fler avlidna än nyfödda.

Omflyttningen in och ut i Kristianstads kommun var omfattande under året med 4 277 inflyttade och 3 877 utflyttade. Det resulterade alltså i ett flyttnetto på +400 personer.

Större andel barn och äldre än i riket

Den demografiska utvecklingen i hela västvärlden går mot en ökande andel äldre. Snabbast ökar den allra äldsta delen av befolkningen. Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom många yrken.

Den senaste redovisningen över åldersfördelningen visar att Kristianstads befolkning, består av 21,2 procent barn upp till 17 år. Befolkningen i åldern 18 till 64 år svarar för 57,0 procent medan 21,8 procent är över 65 år. Det innebär att Kristianstad har något färre i arbetsför ålder och fler barn och äldre jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 58,8 procent i arbetsför ålder och 21,1 procent barn respektive 20,1 procent äldre i dagsläget. Medelåldern i Kristianstad är 42.2 år medan den i riket är 41,4.

Färre invandrade

Invandringen från andra länder till Kristianstad minskade med drygt 200 personer 2020 jämfört med året innan. Andelen invånare med utländsk bakgrund är enligt SCB:s statistik något lägre i Kristianstad än i landet i genomsnitt. I Kristianstad har 25,6 procent av invånarna utländsk bakgrund, varav 19,4 procent är utrikes födda och 7,2 procent har utländskt medborgarskap. Rikssiffrorna visar i genomsnitt 25,9 procent med utländsk bakgrund varav 19,7 utrikes födda och 8,7 procent utländska medborgare.

Av de 415 personer som invandrade till Kristianstad förra året var 68 återvändare som är födda i Sverige, 17 är födda i Norden, 71 inom övriga EU, 64 i Europa utanför EU, 27 i Afrika, 5 i Nordamerika, 7 i Sydamerika, 1 i Oceanien och 155 i Asien, där födelselandet var Irak för 45 personer Syrien för 44 personer, Iran för 8 personer, Afghanistan, för 5 personer, Pakistan med 4 personer och Kina för en person.

Samtidigt som de 415 personerna kom från utlandet till Kristianstad var det 258 personer som lämnade kommunen för att flytta till andra länder.

Kvinnorna flest i Kristianstad

Sedan fem år tillbaka är männen i Sveriges befolkning fler än kvinnorna, med en andel på 50,3 procent förra året. I Kristianstad är kvinnorna fortfarande 91 personer fler än männen och behåller majoriteten med 50,1 procent.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.