Kontrakt klart för reningsverk

den 19 februari 2021 14:54Arkiverad

I dag signerades kontraktet som är grund för att fortsätta om- och tillbyggnadsprojektet på Kristianstads centrala reningsverk. Tekniska chefens uppdrag att ta fram lämpliga förbättringsåtgärder för projektet ligger dock kvar.

Strax sydost om stadskärnan bygger kommunen om och bygger ut Kristianstads centrala reningsverk för att anpassa verket för framtiden. Det handlar både om att utöka kapaciteten och att bygga modern reningsteknik som är anpassad efter gällande miljökrav.

I november förra året slog tekniska förvaltningens förvaltningschef Jimmy Källström larm om oklarheter i projektets ekonomiska månadsrapporter som lämnas till tekniska nämnden. Oklarheterna gjorde att nämnden beslutade att projektet skulle granskas av en extern firma.

Granskningens slutrapport lämnades in den 1 februari. De granskande konsulterna konstaterade att det har funnits brister i transparensen kring projektets löpande prognostisering och i den redovisade bedömningen av reningsverkets slutkostnad. De konstaterade också att den övergripande styrningen och kontrollen över ett så stort och komplext projekt som Kristianstads centrala reningsverk inte har varit tillfredsställande.

Under tiden granskningen pågick så signerades inte det kontrakt för den stora nya huvudbyggnaden (byggnad C) som låg till grund för projektets fortsättning. Nu har vissa delar av avtalet justerats och kontraktet är signerat.

- Vi kan nu gå vidare med den viktiga huvudbyggnaden på reningsverket, vilket är en förutsättning för att staden Kristianstad ska kunna fungera och växa. Det är samtidigt viktigt att poängtera att mitt uppdrag att ta fram lämpliga förbättringsåtgärder för projektet består och ska redovisas till tekniska nämnden vid nästa sammanträde, säger Jimmy Källström, förvaltningschef för tekniska förvaltningen i kommunen.

Tekniska nämnden sammanträder den 3 mars 2021 och då ska Jimmy Källström redovisa sina slutsatser för nämnden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.