Kommunala regler i fokus för fullmäktige

Uppdaterad:den 15 november 2023 09:50Arkiverad

Kommunfullmäktige i Kristianstad ägnade mycket av sitt novembermöte åt att blicka inåt mot kommunkoncernen. Bolagsordningar, reglementen och planeringsstrategier stod i fokus för besluten. När ledamöternas frågor tog vid blev det vidare utblickar i vitt skilda ämnen.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) fick svara på många frågor vid november månads fullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) fick svara på många frågor vid november månads fullmäktige.

Ett tekniskt fel hindrade direktsändningen av sammanträdet, men inspelningen kan ses under länken i Relaterad information.

Revision av ägarstyrning

Sammanträdet inleddes med att kommunrevisionens vice ordförande Göran Sevebrant (M) redogjorde för revisorernas granskning av hur kommunen som ägare styr och kontrollerar sina kommunala bolagen och av hur väl bolagen följer ägarens direktiv.

Utifrån granskningen är revisionens samlade bedömning att kommunstyrelsens styrning och kontroll inte har skett på ett helt ändamålsenligt sätt, framför allt för att det inte har gjorts någon årlig prövning av bolagens verksamhet. Däremot är bedömningen att den i allt väsentligt sker med tillräcklig intern kontroll. Kommunstyrelsen får ett antal rekommendationer till förändring. Rapporten finns i sin helhet på kommunrevisionens webbsida (Länk under relaterad information).

Bolagsordningar och ägardirektiv för C4 Energi 

Ett förslag till nya bolagsordningar för C4 Energi och C4 Elnät om förändrade ägardirektiv presenterades för kommunfullmäktige.

Bakgrunden till förslaget är ändrade EU-regler som kräver vissa justeringar före årets slut. Dessutom öppnar de nya skrivningarna möjligheter till samarbete med externa aktörer via gemensamt ägda bolag. Skälet till det är att den rådande effektbristen medför att bolaget står inför stora investeringar i bland annat hållbar elproduktion, lagringslösningar och elnätsutbyggnad. Investeringarna är större än vad bolaget bedöms klara av på egen hand kompetensmässigt och finansiellt och en lösning kan vara att genomföra vissa investeringar i samägda bolag.

Kommunfullmäktige antog de nya bolagsordningarna och ägardirektivet för C4 Energi.

Nya regler för kommunala villatomter

I samband med kommunledningskontorets arbete med att digitalisera tomtkön har det gjorts en översyn av reglerna för köp av kommunal villatomt, som har gällt sedan 2012. Några förslag till förändringar har gjorts som bland annat kan bidra till att förenkla administration och digital hantering. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna de nya reglerna.

Ny strategi för översiktsplanering

Från byggnadsnämnden hade fullmäktige fått ett förslag om en ny strategi för översiktsplanering. Planeringsstrategin är avsedd att ersätta det som har kallats ”aktualitetsprövning av översiktsplanen”. Syftet är att bidra till en översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt, följer den politiska inriktningen och är uppdaterad utifrån nya planeringsförutsättningar.

En målbild med den kommande översiktsplaneringen är att kommunen ska utvecklas med ”omtanke om orterna” och att varje ort ska ges förutsättning att ”bli den bästa versionen utifrån de förutsättningarna som råder där”.  

I sammanfattning av planeringsstrategin konstateras att:

  • vindbruksplanen ska ses över
  • översiktsplanen för kommunen ska ses över
  • ändringen av kust- och havsplanen är aktuell 
  • ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad bör ses över

Socialdemokraterna förklarade sig i grunden vara positiva till planeringsstrategin, men ville göra ett antal tillägg till beslutet. De övriga oppositionspartierna, alltså Vänsterpartiet, Liberalerna och Centern instämde i två av de socialdemokratiska tilläggsförslagen, nämligen att vindbruksplanen ska arbetas om och bli en energibruksplan för alla energislag och att översiktsplanen ska ta höjd för en väl fungerande cykelinfrastruktur enligt supercykelkonceptet. Byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund menade att de perspektiven mycket väl kan täckas in av de förändrade planeringsförutsättningar som föreslagits.

Efter en lång diskussion med många inlägg blev det omröstningar om de olika förslagen, som resulterade i att planeringsstrategin antogs enligt förslaget från byggnadsnämnden.

Undantag från att tillgängliggöra data avgiftsfritt

Europeiska unionens så kallade Öppna data-direktiv fördes in i svensk lagstiftning förra året, men med möjlighet att ansöka om en tidsbegränsad dispens.

Kristianstads kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till utvecklingen mot öppna data men ser att bland annat finansieringsfrågorna måste lösas. Förvaltningen ser också ett behov av att invänta vad som händer i frågan på nationell nivå och det arbete som statliga lantmäteriet gör kring tillgängliggörandet av dessa data. Kommunen har i dagsläget inte heller de tekniska möjligheterna att publicera delar av den här typen av data.

Kommunfullmäktige beslutade att avvakta med att tillgängliggöra öppna data avgiftsfritt under den tillåtna perioden fram till oktober 2025.

Reviderad taxa för miljö och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade lämnat ett förslag om reviderad taxa till fullmäktige. Ändringarna beror främst på nya lagregler och innebär bland annat att tillsyn debiteras för nedlagda timmar i stället för som tidigare genom en fast avgift. Fullmäktige antog taxorna utan diskussion.

Revidering av reglementena för kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta

Justerade reglementen för kommunala råd

Förslag till nya reglementen för det kommunala pensionärsrådet och det kommunala rådet för funktionsnedsatta har arbetats fram i de båda rådgivande församlingarna.  Fullmäktige antog enhälligt de nya reglementena.

Motioner engagerade

En motion från Socialdemokraterna om hågkomstresor väckte en lång diskussion, även om ledamöter från alla partier egentligen var fullt eniga om att det är värdefullt för skolelever att kunna besöka döds- eller koncentrationsläger för att få en djupare förståelse av andra världskriget och förintelsen. Däremot var alla inte lika eniga om formerna för finansieringen och om nödvändigheten av en central kommunal styrning och samordning av sådana resor.

Även två socialdemokratiska motioner om arbetsmiljölöften bemöttes i huvudsak i positiva ordalag och ansågs besvarade utan att få bifall.

Många och långa frågor och svar

När beslutsärendena på dagordningen hade klubbats var det tid för frågor i olika format: som interpellationer, enkel fråga och inlägg i ledamöternas frågestund.

En interpellation är en i förväg inlämnad skriftlig fråga från en ledamot till ett kommunalråd eller en nämndsordförande som ska besvaras skriftligt och tillåter andra ledamöter att delta i diskussionen. Även en så kallad enkel fråga ska lämnas in skriftligt i förväg, men besvaras muntligt och får bara diskuteras endast mellan de två berörda ledamöterna. I ledamöternas frågestund ställs slutligen oannonserade, korta frågor, där de som frågar och svarar bara får en minut på sig för varje inlägg i talarstolen.

Interpellationerna som diskuterades var omfattande i både frågor och svar. Daniél Tejera (L) riktade en interpellation till Håkan Englund (SD) om varför Kristianstads kommuns invånare får vänta så mycket längre på utskrivning från CSK jämfört med invånare i grannkommunerna.

Jan Lindelöf (S) riktade en interpellation till Camilla Palm (M) om varför det tar så lång tid att komma igång med byggandet på Sommarlustområdet.

Camilla Palm fick också svara på en interpellation från Mikael Persson (V) om åtgärder mot organiiserad brottslighet inom offentlig verksamhet och en från Karl Gemfeldt (C) om Vattenråd.

Från Daniél Tejera (L) fick hon en skriftlig fråga om när löparbanorna i Åhus kan få ett riskfritt underlag.

Frågestundens snabba ordväxlingar kastade sig mellan vitt skilda frågeställningar. Bland annat handlade det om Öppet rådhus, kultur- och fritidsnämndens budget, felmedicinering i omsorgen, ungdomsråd och oenighet inom majoriteten om en utbyggnad av Returum.

Alla diskussioner går att följa i webbsändningen under länken i Relaterad information

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.