Justerad budget i fullmäktige

Uppdaterad:den 11 april 2019 13:37Arkiverad

Massor av stolthet och en del irritation präglade aprilmötet i Kristianstads kommunfullmäktige. Årsredovisningen väckte glädje och positiva uttalanden medan byggplaner i Öllsjö och frågor om IS-återvändare väckte debatt. Minskade statsbidrag tvingade fram en justering av budgeten.

Summeringen av förra årets ekonomi och verksamhet i Kristianstads kommun är klar. Årsredovisningen behandlades i kommunfullmäktige och många talare kommenterade i positiva ordalag sådant som hänt och genomförts i kommunen under det gångna året. Hela årsredovisningen finns att läsa under länken och kan även hämtas i tryckt version på kommunens medborgarcenter i Rådhus Skåne.

Med årsredovisningen som grund rekommenderade kommunrevisorerna att alla nämnder skulle ges ansvarsfrihet för året och det blev också fullmäktiges beslut.

Justerad budget

De positiva tonerna klingade av när det blev dags att revidera budgeten för det här året. Hela den reserv som i december avsattes från resultatet i händelse av minskade statsbidrag måste tas i anspråk. Fullmäktige tog beslutet att fördela budgetreserven på 25 miljoner kronor med 18 miljoner till omsorgsnämnden som kompensation för att det specialdestinerade statsbidraget för höjd bemanning har upphört och med 7 miljoner till finansförvaltningen med anledning av att även den statliga byggbonusen för ökat bostadsbyggande har försvunnit. Därutöver beräknas intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag bli 7,6 miljoner kronor lägre än vad man förväntade sig när budgeten antogs. För att hålla det budgeterade resultatet oförändrat på den redan blygsamma summan +25,7 miljoner kronor beslutade fullmäktige att som motvikt minska budgeten för pensionskostnader med 2,6 mkr och att öka de finansiella intäkterna med 5 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten behövde utökas med 129 miljoner kronor för att klara ökade behov och vissa redan igångsatta projekt och fastställdes efter revideringen till drygt 1,2 miljarder kronor.

Debatt om Öllsjöplan

Ett ärende som skapade debatt var detaljplanen som möjliggör bygget av radhus eller parhus utmed Frodes väg i Öllsjö i en del av ett område som i dag är parkmark och där det tidigare funnits en lekplats. Grannar till området har protesterat mot planerna och Sverigedemokraterna ville att fullmäktige skulle avslå förslaget. Vänsterpartiet ansåg att den nya detaljplanen borde motiveras tydligare i beslutsunderlaget och ville därför återremittera ärendet. Fullmäktige valde ändå att gå till beslut och utfallet blev 45 ja-röster, 17 nej och två som avstod från att rösta. Detaljplanen blev därmed antagen.

Interpellation om IS

Nästa punkt på dagordningen som fick debatten att hetta till ordentligt var en interpellation, alltså en skriftlig frågeställning, från Fia Rosenstråle (SD) till Arbete och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L) med ett frågebatteri om hur Kristianstads kommun arbetar med IS-återvändare och hur kommunen skyddar invånarna mot IS-terrorister.

Efter att ha uttryckt sin avsky mot terrorism och mot Kalifatet förklarade Radovan Javurek att det inte finns några IS-återvändare i kommunen och att det inte är en kommunal uppgift att bekämpa terrorism men att kommunen har gott samarbete med de myndigheter som arbetar med uppdraget och att kommunen också har en handlingsplan mot alla former av våldsbejakande extremism. Han menade att själva frågeställningen i fullmäktige bara hade till syfte att späda på människors rädsla och oro, förstärka konflikter mellan olika grupper och destabilisera samhällsklimatet.

Fia Rosenstråle hävdade att oron var fullt befogad och förklarade att Liberalerna, om de nu inte vill späda på rädslan, får ställa sig i skuggan av Sverigedemokraterna.

Det blev inledningen till en hetsig ordväxling från båda lägren, som föranledde ordförande Bo Silverbern (M) att påminna om vilken ton som förväntas i fullmäktige.

C4 Teknik blir tekniska förvaltningen

Andra ärenden kunde avgöras utan debatt. Bland annat beslutade fullmäktige att ändra förvaltningsnamnet C4 Teknik till tekniska förvaltningen, med avsikt att skapa större tydlighet för medborgare som inte sällan blandar ihop den kommunala förvaltningen med de företag som har C4 i sina namn.

Hela sammanträdet eller enstaka ärenden går att följa i webb-TV-sändningen under länken till den här texten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.