Höga halter PFAS från brandskum men spridningen är begränsad

Uppdaterad:den 12 maj 2021 16:25Arkiverad

Marken vid brandstationerna i Kristianstad och Åhus har i mätningar visat höga halter av miljöskadliga PFAS-ämnen från det brandskum som tidigare användes. Föroreningarna medför inga omedelbara hälsorisker, men åtgärder behöver göras för att hindra ämnena från att spridas vidare till grundvatten och

Brandbil på övningsplatsen
Brandövningsplatsen bakom brandstationen i Kristianstad uppvisar höga halter PFAS vid mätningar. Föroreningarna medför inga omedelbara hälsorisker men åtgärder behöver göras för att förhindra spridning till grundvatten och vattendrag.

Marken vid brandstationerna i Kristianstad och Åhus har i mätningar visat höga halter av miljöskadliga PFAS-ämnen. Föroreningarna medför inga omedelbara hälsorisker, men åtgärder behöver göras för att hindra ämnena att spridas vidare till grundvatten och vattendrag.

För några år sedan uppdagades det att brandövningsplatser runt om i landet var svårt förorenade av det brandsläckningsskum som tidigare användes och att PFAS-ämnen från skummet riskerar att spridas vidare i naturen.

– Räddningstjänsten fick föreläggande från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd om att undersöka övningsområdena. Nu har ett miljökonsulföretag gjort provtagningar och analyser som sedan ska ge grund för beslut om åtgärder, säger Kristianstads kommuns räddningschef Andreas Bengtsson.

Konsultföretaget WSP har tagit en serie mark- och vattenprover på de platser i Kristianstad och Åhus där räddningstjänsten regelbundet har övat brandsläckning. Analyser har också gjorts av hur vattenströmmar rör sig både under och över markytan med syfte att kartlägga och begränsa spridningsvägarna.

Förväntat höga halter

Mätningarna visar att halterna i jorden uppgår till 5 600 mikrogram per kilo torr substans i Kristianstad och 97 mikrogram per kilo torr substans i Åhus. I grundvattnet har halter på upp till 450 000 nanogram per liter i Kristianstad och 20 000 nanogram per liter i Åhus uppmätts.

– Det är väldigt höga värden, särskilt i Kristianstad, men att det finns PFAS i marken är tyvärr inte oväntat utifrån de resultat som har rapporterats från andra brandövningsplatser i landet. Föroreningarna innebär inte någon omedelbar hälsorisk för människor, men det gäller att förhindra att de skadliga ämnena sprids vidare i naturen, säger miljöinspektören Anna Bryllert vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Kristianstads kommun..

Ingen akut fara

Även om halterna är höga, kommer konsulterna i sin riskbedömning fram till att de inte medför någon akut fara. De tjocka torvlagren i marken under brandstationen i Kristianstad och de massiva lerskikten under brandstationen i Åhus tycks ha hjälpt till att fördröja spridningen.

PFAS-ämnen som bundits i jorden sprids i princip inte vidare med damm eller luft. Riskbedömningen klargör att det inte innebär någon hälsorisk att arbeta inom de förorenade områdena eller för barn eller vuxna att vistas i områdena. Den stora risken är om ämnena förs vidare till vattendrag och dricksvatten.

Inget PFAS i dricksvattnet

Sedan riskerna med PFAS-ämnen i dricksvatten blev uppmärksammade, har Kristianstads kommun gjort upprepade kontroller både på råvatten i borrorna och på det vatten som släpps ut från vattenverken i Åhus, Kristianstad, Everöd, Tollarp och Degeberga. Vid kontroller upptäcktes 2016 i Åhus PFAS-ämnen i prover från två vattenborror.  Halten översteg endast i den ena borran Livsmedelsverkets nivå för krav på åtgärder, men kommunen  valde ändå att stänga båda borrorna. Sedan dess hämtas vatten till Åhus vattenverk upp från annat håll.

­– Mätning av både PFAS-ämnen och bekämpningsmedel ingår i vårt ordinarie kontrollprogram och görs enligt ett rullande schema på alla borror och vattenverk, så det finns inga skäl att känna oro för att några höga halter ska spridas med det kommunala dricksvattnet, säger VA-chefen Lars Svensson.

Sjö och fisk bör testas vidare

Däremot finns farhågor om att PFAS från brandövningsplatserna kan sprida sig till sjöar och hav. Ett prov på vattnet i Hammarsjön visar förhöjda halter av PFAS-ämnen, men fler mätningar behöver göras för att klargöra var föroreningarna kommer ifrån och hur omfattande de är.

– Vår bedömning är att halten vi uppmätt i vattnet och spridningsrisken från brandövningsplatsen inte är på en sådan nivå att det innebär en hälsofara att äta fisk som fångats i sjön. Samtidigt är det en signal om att Hammarsjön behöver utredas vidare och att det bör göras mer provtagning både på vatten och på fisk, säger Susanne Schou Nielsen, projektledare på WSP.

I sin konsultrapport föreslår WSP också ytterligare provtagning i både Åhus och Kristianstad för att kunna göra en ännu tydligare avgränsning av föroreningarna. Därefter kan en konkret åtgärdsplan utformas. Det kan exempelvis handla om bortforsling av ytliga jordlager och om rening av vatten som rinner vidare från platserna.

Andra övningsplatser

Brandsläckning har inom kommungränsen också övats i viss utsträckning vid den gamla brandstationen i Kristianstad, där Sommarro i dag ligger, och på Kristianstad Airport i Everöd. Vid Sommarro har endast låga halter som ligger långt under tillämpbara referensvärden hittats vid mätning. På flygplatsen finns förhöjda halter i ett mycket begränsat område. Flygplatsen följer ett utökat kontrollprogram med rapportering till Länsstyrelsen Skåne.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.