Hela fullmäktige samlat igen

den 14 september 2021 21:05

För första gången på över ett år samlades hela Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling till sammanträde i Rådhus Skånes sessionssal. Vid mötet fattades beslut om bland annat höjda taxor för vatten och avlopp och om en ny prislista för verksamhetsmark.

Två mänvid ett bord
Kommunfullmäktiges 1 vice ordförande Anders Svensson (S) och ordförande Bo Silverbern (M) kunde för första gången på mer än ett år välkomna alla fullmäktigeledamöter till sessionssalen.

Sedan i april 2020 har kommunfullmäktige enligt en överenskommelse mellan partierna genomförts med endast hälften av ledamöterna samlade. Nu var alla på plats för höstens första sammanträde. Mötet inleddes med en parentation, där ordförande Bo Silverbern höll ett minnestal över den nyligen bortgångna ledamoten Ewa Jacobsen, som hedrades av församlingen med en tyst minut.

Den nytillträdda kommundirektören Anders Johansson presenterade sig för första gången för fullmäktige.

Kommunrevisionens ordförande Sven Gunnar Linné (S) redovisade granskningsrapporten ”Trygga köp”, som visade att följsamheten gentemot kommunens upphandlingsavtal förra året fungerade utan några anmärkningsvärda avsteg.

Nya VA-taxor

Det beslut under mötet som berör flest kommuninvånare var antagandet av nya taxor för vatten och avlopp. Brukningsavgifterna har de senaste åren höjts årligen för att täcka kostnadsökningarna för underhåll och investeringar i vattenverk, reningsverk och  ledningsnät. Enligt lag får kommunen inte ta ut högre avgifter än självkostnadspris och avsikten är att intäkterna och kostnaderna för kommunalt VA ska gå jämnt upp.

 I år genomfördes en höjning av brukningsavgiften med 12 procent och från nyår kommer den att höjas med ytterligare sju procent efter fullmäktiges beslut.

Socialdemokraterna ville återremittera ärendet och vänta med beslut om taxorna tills politiskt behandlade genomförandeplaner och investeringsbeslut ligger klara. Vid omröstningen visade det sig att 44 ledamöter ville avgöra ärendet, 17 ville ha återremiss och 3 avstod från att rösta. Socialdemokraterna valde då att inte delta i beslutet.

I ett annat VA-ärende fattade fullmäktige enhälligt beslut om att utvidga verksamhetsområdena för kommunalt vatten och avlopp på några platser i Öllsjö, Fjälkinge, Önnestad och Färlöv.

Nya tomtpriser

Vid sammanträdet satte kommunfullmäktige också prislappar på ett par tomter i centrala Tollarp och tog beslut på en ny prislista för verksamhetsmark i Kristianstads kommun. I det sammanhanget påpekade kommunalrådet Pierre Månsson (L) att efterfrågan på verksamhetsmark är stor och att kommunen behöver få fram mer mark att sälja till företag som vill etablera sig eller som behöver utrymme att växa.

Nytt reglemente 

Fullmäktiges beslut om nytt gemensamt reglemente för kommunstyrelsen
och övriga nämnder i Kristianstads kommun är kanske inte ett ärende som väcker någon större uppmärksamhet utåt, men som är viktigt för kommunens inre arbete.

I ett års tid har Kristianstads kommuns samtliga reglementen granskats och reviderats.  Syftet har varit att– förutom att säkerställa att kommunens regelverk överensstämmer med gällande lagar och författningar – göra reglementena tydliga, konkreta, koncisa och så långt som möjligt enhetliga. Det grannlaga arbetet har lett fram till 40 sidor fulltecknade med paragrafer som nu kunde antas av kommunfullmäktige

Till de mer kommuninterna ärendena på dagordningen kan också räknas kommunens övergripande styrkort och det kommunala partistödet. Styrkortet antogs, även om Mikael Persson (V) framförde att han ansåg det bristfälligt och beslut fattades utan diskussion om att utbetala partistöd för år 2022 till Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, men inte till Centerpartiet, eftersom partiets redovisning för hur partistödet för år 2020 fördelats inte blev inlämnat i tid enligt riktlinjerna.

Motioner

En två år gammal motion från Socialdemokraterna om hur arbetet med FN:s Agenda 2030 bör bedrivas i kommunen besvarades med en redogörelse av hur arbetet genomförs i dag. Oppositionsrådet Anders Tell nöjde sig i stort sett med svaret men signalerade att han vill återkomma till frågan om hur styrgruppsarbetet ska hanteras.

En motion från Sverigedemokraterna om att låta kommunens skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center föreslogs bli besvarad med barn- och utbildningens besked om att det redan i dag är möjligt för en rektor att fatta beslut om studiebesök i Uppåkra, men att det är varje lärare som avgör hur undervisningen utifrån kursplanerna ska organiseras och genomföras.

Sverigedemokraternas gruppledare Carl-Henrik Nilsson var inte nöjd med svaret utan ville att motionen skulle bifallas och begärde besked om på vilket sätt lärarna uppmuntras att ta eleverna till Uppåkra. Både barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera (L) och Pierre Månsson (L) underströk i sina svar att det är lärarna och skolplanen som ska bestämma vad eleverna gör på lektionstid och inte politikerna i fullmäktige som ska styra innehållet i undervisningen.

 I en socialdemokratisk motion föreslogs att Kristianstads kommun ska ansluta sig till till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons Cities Appeal, och Sabina Månsson Hultgren (S) argumenterade starkt för kommunen borde markera sin ställning mot kärnvapen. Kommunfullmäktige följde ändå kommunledningskontorets bedömning att motionen borde avslås, eftersom frågan faller utanför ramen för den kommunala kompetensen.

Under den avslutande frågestunden behandlades frågor om tillfälliga skollokaler, pollare och byggprojekt.

Webbsändning

Det går att följa fullmäktigesammanträdet i sin helhet eller i enstaka ärenden på webb-TV-sändningen i efterhand. Länk till sändningen finns under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.