Fullmäktige valde nytt kommunalråd

Uppdaterad:den 11 maj 2022 16:36Arkiverad

Kristianstads kommun får ett nytt kommunalråd. Peter Johansson (M) har sedan en tid aviserat sin avgång. Vid maj månads fullmäktige godtogs hans avsägelse och Camilla Palm utsågs i stället till ledamot och ordförande i kommunstyrelsen.

Kvinna i sessionssalen
Camilla Palm (M) valdes som väntat till Peter Johanssons efterträdare i kommunstyrelsen. Hon ersätts i sin tur av Sylvia Olander (M) som ordförande i omsorgsnämnden.

Maj månads kommunfullmäktige inleddes med utförlig information om utbyggnaden av skyddsvallar, om evenemangsplanerna i Kristianstad och om revisorernas granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda.

Vallutbyggnad

Projektledaren Christian Björnsson redogjorde för det omfattande utredningsarbete och de samrådsprocesser som måste klaras av innan nya vallar kan börja byggas. Först på tur står den nya Hammarslundsvallen, där alla tillstånd väntas bli klara så att själva bygget kan starta hösten 2025. Sommaren därpå kan Mark- och miljödomstolen väntas ha nått fram till beslut om vallarna på västra sidan av Helge å, från Bomgatan på Långebro, längs Hedentorp ner till Åsumtorp, så att även det vallbygget kan starta. Ännu lite längre fram i tiden väntar utbyggnaden på östra sidan av ån, från Udden till bangårdsområdet.

Evenemang

Anders Olsson från kommunledningskontorets tillväxtavdelning informerade om hur kommunen arbetar med att locka evenemang och om en del av de evenemang som väntar. Han förklarade att kommunen värvar evenemang och stödjer arrangörer i syfte att bidra till ökad sysselsättning, ökad trivsel för kommuninvånare och för att stärka varumärket Kristianstad. Efter pandemin ligger många arrangörer i startgroparna och ett 40-tal större och mindre evenemang är inbokade under året. I kommunen arrangeras i år bland annat stora kartingtävlingar, musikfestivaler som Kristianstad Rockfest och OWL Festival och Youngstival, beachhandboll, rally-SM, karate-SM och lag-SM i fälttävlan. Största evenemanget i sommar blir scouternas Jamboree i Norra Åsum. Nästa år väntar andra stora evenemang som VM i handboll i Kristianstad Arena och VM i Lure Coursing, där flera tusen internationella besökare kommer att samlas till tävlingar med vinthundar i Norra Åsum.

Hot och våld

Ordförande i kommunrevisionen, Sven Gunnar Linné, (S), redogjorde för revisorernas granskning som visade att arbetet mot hot och våld i stora delar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men att det kan utvecklas och förstärkas ytterligare. Resultatet av granskningen finns att läsa bland kommunrevisionens rapporter i länken under relaterad information.

Kedjereaktion i valärenden

Valberedningens ordförande Lena Ohlsson (M), hade många förslag att hålla reda på när avsägelser skulle godkännas och de lediga uppdragen bemannas med nya namn. Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson hade avsagt sig sina uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, räddningsnämnden och kommunala bolagsstyrelser. Till efterträdare på alla hans tidigare poster valdes Camilla Palm (M). Kedjereaktionen som följde när Camilla Palm i sin tur lämnade tidigare uppdrag innebar ytterligare val. Ny ordförande i omsorgsnämnden och i Nordöstra Skånes hjälpmedelsnämnd blev Sylvia Olander (M). Hon ersätts i sin tur som suppleant i omsorgsnämnden av Bo Hansson (M) och som suppleant i barn- och utbildningsnämnden av Angus Skog (M).

När alla val var genomförda kunde fullmäktiges ordförande Bo Silverbern gratulera kommunens andra kvinnliga kommunstyrelseordförande genom tiderna.

Som kommunstyrelsens ordförande blir Camilla Palm också kommunalråd och tillträder uppdraget den 23 maj.

Trygghetscentral för Skåne Nordost

Ett annat viktigt framtidsbeslut var fullmäktiges beslut att bilda ett aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost och att välja kommunens ekonomidirektör Oscar Nilsson till ordförande och controllern Håkan Sventorp till suppleant i bolagsstyrelsen.  Under lång tid år har kommunerna i Skåne Nordost förberett bildandet av ett samägt bolag för en gemensam trygghetscentral. Trygghetscentralen ska erbjuda säkerhets- och jourtjänster till de kommuner och kommunala bolag som går in som ägare i aktiebolaget.

Bolaget ska inte ha något vinstkrav, utan syftet är att stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder genom att erbjuda och utveckla tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt arbete för att öka tryggheten.

Avsikten är att till hösten starta verksamheten med de delar där det redan i dag finns samverkan: kring trygghetslarm, beredskap, social jour och blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning.

Alla de samverkande kommunerna har nu förslag till sina respektive kommunfullmäktige om att anta bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för den gemensamma trygghetscentralen. För att  komma igång gav fullmäktige i Kristianstad nu sin kommun i uppdrag att bilda ett bolag, som inledningsvis är helägt av Kristianstad men som sedan kan användas som aktiebolag för den gemensamma Trygghetscentralen. Under länken i Relaterad information går det att läsa mer om planerna för trygghetscentralen.

Verbal pingpong

Övriga beslut under det här fullmäktigemötet var mer av formell karaktär och kunde klubbas utan diskussioner.

Den första diskussionen uppstod först om en interpellation kring bygglovshanteringen från byggnadsnämndens vice ordförande Fredrik Winberg (S) till nämndens ordförande Christina Borglund (KD).

Det blev också verbal pingpong – i ordförande Bo Silverberns beskrivning – när mötet öppnade för ledamöternas frågestund. Där avhandlades den planerade distriktssköterskemottagningen i Arkelstorp i en stillsam ordväxling mellan Kristina Lindbåge (S) och Karl Gemfeldt (C) innan tonen blev vassare och frågor om trygghet och husrivning bollades kors och tvärs mellan det liberala kommunalrådet Pierre Månsson och de båda Sverigedemokraterna Niclas Nilsson och Carl Henrik Nilsson.

Hela mötet eller delar av det kan följas under länken Webbsändning under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.