Fullmäktige i litet format

den 15 september 2020 17:46Arkiverad

Höstens första kommunfullmäktigemöte i Kristianstads kommun genomfördes i mindre skala på grund av coronarisken. Enligt överenskommelse mellan partierna fanns endast 37 av de 65 ledamöterna på plats för att behandla ett antal motioner och medborgarförslag.

Rådhusets entré
Ett fullmäktige i begränsat format samlades till höstens första möte i Rådhus Skåne.

Kommundirektören, informerade om coronaläget, som just nu inte innebär några större påfrestningar på kommunens verksamheter. En ökad frånvaro bland de anställda har märkts i samband med höstterminsstarten, främst beroende på vård av sjuka barn.

Kommunrevisionens ordförande Sven Gunnar Linné (S) redovisade två revisionsrapporter. Den ena var en granskning av styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstens kvalitet och den andra var en granskning av arbetet med barns och ungas psykiska ohälsa. Revisionen ger i båda fallen rekommendationer om förbättringar och inväntar svar från nämnderna. Länk till kommunrevisionens rapporter finns under Relaterad information.

 Den livligaste diskussionen under sammanträdet uppstod kring en socialdemokratisk motion om att ta bort utmaningsrätten ur kommunens konkurrenspolicy. Kommunstyrelsen gav vid sitt senaste sammanträde kommunledningskontoret i uppdrag att revidera konkurrenspolicyn men föreslog avslag på motionen. Avslag blev det också efter omröstning och votering med siffrorna 25-12.

I en annan motion från socialdemokraterna framfördes förslag om att miljö-och hälsoskyddsnämnden ska ta fram en strategisk plan för tillsyn och kontroller av branscher där det är känt att det förekommer svarta affärer och att kommunen ta ska ett informationsunderlag för bred spridning om konsekvenserna av att handla svart. Svaret på motionen blev att miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt sin verksamhetsplan bedriver tillsyn mot oseriös verksamhet som påverkar miljö och hälsa och dessutom samverkar med andra myndigheter som polis och räddningstjänst där så är lämpligt. Vad gäller informationsunderlag finns andra myndigheter än kommunen som bör ha ansvar för att sprida information om svarthandelns konsekvenser. Även i det här ärendet begärdes votering, där 12 ledamöter tillstyrkte motionen medan 25 ställde sig bakom kommunstyrelsens svar.

Sverigedemokraterna, som hade lagt en motion om att initiera drogförebyggande arbete på fritidsgårdarna, förklarade sig nöjda med svaret att kultur- och fritidsförvaltningen reviderar avtalet med Kristianstads fritidsgårdsforum i höst och då har det drogförebyggande arbetet i fokus

Två medborgarförslag om förändrade regler för VA-taxa avslogs vid sammanträdet. Byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund svarade på en interpellation från nämndens vice ordförande Fredrik Winberg, där hon bemötte hans oro över minskade budgetramar och kommunalrådet Peter Johansson besvarade en interpellation från socialdemokraternas Johan Kronbäck Angsmo om prioriteringarna för drivmedel till fordon inom kommunen.

Fullmäktige beslutade även om sin egen möteskalender för nästa år. Sammanträdena kommer även då att hållas den andra tisdagen i månaden, utom i april då mötet läggs på en onsdag.

Det går att följa fullmäktigesammanträdet i sin helhet eller i enstaka ärenden på webb-TV-sändningen i efterhand. Länk till sändningen finns under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.