Fortsatt granskning visar brister vid inköp

den 15 juni 2021 14:08Arkiverad

Tekniska förvaltningen har fortsatt granskningen av avtalsföljsamheten mot de ramavtal som har tecknats. Genomgången visar att ett antal större och mindre brister i inköpshanteringen. Med utbildning, digitala beställningar och tydliga signaler från ledningen ska bristerna åtgärdas.

För en tid sedan upptäckte Kristianstads kommuns tekniska förvaltning att det förekommit avsevärda brister i hanteringen av två ramavtal som gällde mark- och anläggningsentreprenader. Efter redovisning för tekniska nämnden fick förvaltningschefen Jimmy Källström,  i uppdrag att fortsätta granska avtalsföljsamheten inom förvaltningen och att göra insatser för att förbättra hanteringen.

- Vi hade en känsla av att det i organisationen fanns rester av en gammal kultur som handlar om att det är viktigare att få fram resultat än att alltid följa regler och att det både medvetet och omedvetet rundades en del hörn på vägen. Därför kändes det viktigt att undersöka om det hade gjorts något liknande i andra sammanhang, säger Jimmy Källström, som tillträdde tjänsten som förvaltningschef för ett halvår sedan.

Jimmy Källström förklarar att han ville ha en större lägesbild innan han gick vidare med bredare insatser.  Nu har han gjort intervjuer med medarbetare och genomfört en granskning av större ramavtal i samverkan med kommunens centrala upphandlingsenhet.

Granskningen av fakturor från de upphandlade leverantörerna och entreprenörerna, som i vissa fall sträcker sig så långt tillbaka som 2016, visar på ett antal frågetecken och brister. Påpekanden om avvikelser och brister görs i granskningen kring elva av de femton genomgångna avtalen och den samlade bedömningen är att avtalsföljsamheten inom tekniska förvaltningen är bristfällig. Påpekandena är av olika karaktär och gäller bland annat fakturor utan tydlig specifikation, felaktig uppställning av faktura, felaktigt fakturerade priser, köp som inte omfattas av avtalet  och fakturering av poster som enligt avtal ska ingå i det avtalade priset.

- Vi har kunnat konstatera en del allvarliga brister som inte får förekomma. Det här betyder att vi kommer att gå vidare med vissa fördjupade granskningar bakåt i tiden men också att vi måste göra analyser för att blicka framåt mot kommande upphandlingar. Resultatet tyder på att förvaltningen inte alltid har gjort en tillräcklig analys av vilka varor och tjänster de verkligen har behov av inför upphandlingen och där ser vi en klar förbättringspotential, säger upphandlingschefen Hannes Olbers, som tillträdde sin tjänst samtidigt som den tekniska chefen.

Både Jimmy Källström och Hannes Olbers ser allvarligt på de brister som framkommit i granskningen.

- Det finns säkert många olika förklaringar till de avvikelser som har blivit belysta i granskningen. Men oavsett om det beror på okunskap, tidsbrist, slarv eller bristande förståelse för regelverket så är det inget som vi kan acceptera. Vi kommer att jobba med internutbildningar, förtydligade rutiner och kontrollsystem för att komma tillrätta med bristerna. Det ska bli svårt att göra fel framöver, säger Jimmy Källström.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.