Dåtid och framtid i fullmäktige

Uppdaterad:den 19 april 2017 17:45

Kristianstads kommunfullmäktige blickade både bakåt och framåt vid april månads möte. Det gångna året summerades i huvudsak positivt. Inför framtiden ska det göras satsningar på järnväg och tomtmark, om än efter en del diskussioner.

Många fullmäktigeledamöter ville kommentera Kristianstads kommuns årsredovisning för 2016. De gjorde det överlag i positiva ordalag, även om en del varningsflaggor hissades.

Förra årets ekonomiska resultat visade ett överskott på drygt 60 miljoner, nära 50 miljoner kronor mer än året dessförinnan. Dessutom fanns utrymme att göra en del nedskrivningar av fastigheter och avsättningar för framtida behov, som kan underlätta för framtiden.

Flera talare underströk att det goda resultatet till stor del berodde på den allmänna konjunkturen och på tillfälliga intäkter, men att det också var ett resultat av att verksamheterna blivit bättre på att följa sin budget.

- Vi har i stor politisk enighet fattat ett antal stora beslut för att skapa ett attraktivare Kristianstad och nu är vår kommun en plats där många är beredda att investera. Vi behöver etablera oss på en högre nivå under den här högkonjunkturen för att ha ett bättre utgångsläge när konjunkturen vänder igen, sa kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Kommunalrådet Heléne Fritzon (S) konstaterade att 2016 var ett händelserikt och positivt år. En utveckling som möjliggjorts genom ett konstruktivt och långsiktigt arbete.

- Nu ser vi att fler vill och vågar investera, att vi har fler i arbete och att det byggs bostäder som aldrig förr. Jag vill också lyfta fram det viktiga arbete som skett och sker inom miljö- och klimatområdet i vår kommun, sa Heléne Fritzon.

Årsredovisningen fick godkänt både av fullmäktigeförsamlingen och av revisorerna.

Markköp för framtiden

Fullmäktige fattade beslut om att kommunen ska köpa ett större område mark mellan Hammarslund och Viby.  Större delen av marken ska användas för framtida utbyggnad och en del av marken ska ingå i naturskyddet vid Hammarsjön. Området är sedan tidigare utpekat i kommunens fördjupade översiktsplan som ett strategiskt viktigt område för framtida bostäder och handel. Centerpartiets ledamöter vände sig mot förslaget, eftersom de vill skydda jordbruksmark från utbyggnad, och reserverade sig mot beslutet.

Överenskommelse för dubbelspår

Efter en del diskussioner fattade fullmäktige också beslutet att godkänna en överenskommelse med Trafikverket, Region Skåne och Hässleholms kommun om medfinansiering av dubbelspår på järnvägen mellan Kristianstad och Hässleholm. Alla debattörer tyckte i princip att staten ska ta ansvar för investeringar i infrastrukturen, men anser samtidigt att dubbelspåret är så viktigt att kommunen får vara beredd att betala en mindre del om det kan påskynda utbyggnaden.

Höjning av maxtaxan

Fullmäktige fastställde också vid sammanträdet en höjning av maxtaxan för förskola och pedagogisk omsorg. Det betyder att avgifterna ökar med omkring 100 kronor per barn och månad från maj 2017. Höjningen innebär att barn- och utbildningsförvaltningen får in omkring en miljon kronor mer om året, som ska användas till förskoleverksamheten.

Inläggen och diskussionerna på fullmäktigemötet blev så långa att de medborgarförslag och motioner som fanns på dagordningen blev bordlagda till nästa sammanträde den 16 maj.

Du kan följa hela fullmäktige eller de ärenden som intresserar dig i TV-inspelningen här på webbplatsen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.