Besöken begränsas på återvinningscentralerna

Uppdaterad:den 12 november 2020 15:49Arkiverad

Från årsskiftet gäller ny avfallstaxa och nya regler om besök på återvinningscentralerna. Antalet besök för hushållen begränsas för att företagare inte ska kunna åka snålskjuts på kommuninvånarnas bekostnad.

Johan Karlsvärd utanför Returum
Renhållningens vd Johan Karlsvärd vill att alla ska känna sig välkomna på återvinningscentralerna, men han vill inte låta företagare åka snålskjuts på privatpersonernas bekostnad. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

Kristianstads kommunfullmäktige har fattat beslut om nya regler och avgifter för Renhållningen Kristianstad från och med årsskiftet. Framöver kommer antalet fria besök på återvinningscentralerna i Kristianstads kommun att begränsas för villor till 24 besök per hushåll och år och 12 besök per år för lägenheter och fritidshus. Besöken gäller på alla kommunens återvinningscentraler. Begränsningen införs för att minska antalet företag som passerar in på återvinningscentralerna som privatpersoner.

- Vi har under flera år haft problem med att företag inte betalar för sig när de slänger verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler, berättar Johan Karlsvärd, VD.

Renhållningens återvinningscentraler är huvudsakligen till för privatpersoner i Kristianstads kommun och ska ta emot grovavfall, elavfall och farligt avfall från hushållen.

Företag måste betala

Återvinningscentralerna finansieras av avfallstaxan. Det innebär att när företagare slinker in som privatpersoner och kastar verksamhetsavfall, så sker det på kommuninvånarnas bekostnad. I förlängningen betyder det ökade kostnader som tvingar fram ökade avgifter för hushållen.

- Rent krasst innebär det att avfallstaxan, som är till för att finansiera privatpersonernas hushållsavfall i kommunen, finansierar verksamhetsavfall. Så får vi inte ha det – hushållen får inte betala för företagens avfall, förtydligar Johan Karlsvärd.

Företag ska betala för att kasta sitt avfall på Renhållningens återvinningscentraler eller för att lämna avfallet hos privata entreprenörer.

Enligt Renhållningens mätningar har 85-90 procent av hushållen hittills gjort färre besök på återvinningscentralerna varje år än vad som ryms inom den nya ramen för kostnadsfria besök per år. Den som endast kommer för att lämna prylar till återbruk eller för att panta och kasta förpackningar och tidningar behöver inte registrera det som ett besök. Extra besök, när kvoten är fylld kostar 300 kronor per besök.

Så här fördelas besöken

Antal fria besök per år:
• Villor 24
• Fritidshus 12
• Lägenheter 12

Mellan 85 och 90 procent av hushållen klarar en sådan gräns enligt mätningar gjorda under de två perioderna juni 2018 – maj 2019 och augusti 2019 – juli 2020.

Invånare som har både villa och fritidshus eller lägenhet i kommunen får 24 + 12 fria besök per år, alternativt 12 + 12 fria besök för lägenhet och fritidshus.

Höjda avgifter i avfallstaxan

Kommunfullmäktige i Kristianstad tog vid novembersammanträdet beslut om ny avfallstaxa för hushållsavfall och annat avfall som omfattas av det kommunala avfallsansvaret i Kristianstads kommun. Avgifterna har inte höjts sedan 2017.

Översynen av avgifterna i avfallstaxan har genomförts för att täcka generella kostnadsökningar och den nya förbränningsskatt som regeringen införde i april 2020.

För en- och tvåbostadshus och för fritidshus höjs grundavgiften med 70 respektive 40 kronor per år och bostad. Höjningen ska bland annat bidra till ökade behandlingskostnader, utbyggnad av återvinningscentraler och återbruk och till utökade informationsinsatser kring avfall och återvinning. Den rörliga avgiften för de här kundgrupperna lämnas oförändrad.

För lägenheter höjs av samma skäl grundavgiften med 70 kronor per år och lägenhet För verksamheter höjs grundavgiften med 30 kronor per år och verksamhet. Även den rörliga avgiften höjs för dessa kunder, på grund av ökade insamlingskostnader och på grund av förbränningsskatten.

l den nya avfallstaxan har också begränsningarna i antalet fria besök på återvinningscentralerna skrivits in. Avskikten är att företag och verksamheter inte kostnadsfritt ska kunna lämna verksamhetsavfall med sitt privata körkort, eftersom det annars sker på övriga kommuninvånares bekostnad.

Lagar och regler styr

Kommunen har enligt lagen ansvar för att ta hand om avfall från hushållen. Kommunen har däremot inget lagligt ansvar för avfallet från företag och verksamheter, men kan välja att erbjuda sådana tjänster mot särskild betalning. Hanteringen av verksamhetsavfall får enligt lagen inte finansieras med hjälp av avgifter från hushållen.

Det kommunala renhållningsbolaget Renhållningen Kristianstad tömmer regelbundet soptunnorna hemma hos alla kommuninvånare som betalar hyra eller villaabonnemang och låter dessutom kommuninvånarna lämna skrymmande och farligt avfall till återvinningscentralerna. Allt ingår i det abonnemangspris som de betalar enligt avfallstaxan. Antalet fria besök kommer från årsskiftet att vara baserat på vilken grundavgift man betalar.

Den som driver ett företag har också möjlighet att anlita Renhållningens tjänster och kan lämna exempelvis restaurang- eller byggavfall på återvinningscentralerna, men då gäller en annan taxa. Företagen kan, till skillnad från hushållen, välja att utnyttja tjänster från privata entreprenörer för sin avfallshantering.

Så blir de nya avgifterna

För en- och tvåbostadshus höjs grundavgiften med 70 kr per år. Den rörliga avgiften lämnas oförändrad. Med nuvarande taxa är avgiften för det vanligaste abonnemanget för en- och tvåbostadshus – 2 stycken 370 liters fyrfackskärl med tömning varannan respektive var fjärde vecka – 2 690 kr per år inkl. grundavgift. Med förslaget till ny avfallstaxa blir den nya avgiften 2 760 kr per år inkl. grundavgift.

För fritidshus, som har valt att inte ha hämtning hela året, höjs grundavgiften med 40 kr per år och bostad. Den rörliga avgiften lämnas oförändrad. Med nuvarande taxa är avgiften för det vanligaste abonnemanget för fritidshus – 2 st 370 liters fyrfackskärl med tömning varannan respektive var fjärde vecka under veckorna 20-39 – 1 500 kr per år inkl. grundavgift. Med förslaget till ny avfallstaxa blir den nya avgiften 1 540 kr per år inkl. grundavgift.

Möjlighet till lägre avgift och längre hämtningsintervall vid hemkompostering finns kvar. Man kan också fortsätta att dela kärl med en eller flera grannar. Då delar man på den rörliga avgiften och kan på så sätt minska sin årsavgift.

Säsongsabonnemang för insamling av trädgårdsavfall som är en valfri tjänst höjs med 130 kr/år för att täcka insamlings- och behandlingskostnader. Den nya avgiften blir 1 110 kr/år.

För flerbostadshus höjs grundavgiften med 70 kr per år och lägenhet för att bland annat bidra till ökade behandlingskostnader, utbyggnad av återvinningscentraler och återbruk samt utökade informationsinsatser kring avfall och återvinning. Även den rörliga avgiften höjs på grund av ökade insamlingskostnader och förbränningsskatt. Den rörliga avgiften för det vanligaste abonnemanget, 660 liters kärl med tömning 1 gång/vecka, höjs med 310 kr per år till 7 970 kr/år exkl. grundavgift.

För verksamheter höjs grundavgiften med 30 kr per år och verksamhet för att bland annat bidra till ökade behandlingskostnader, utbyggnad av återvinningscentraler och återbruk samt utökade informationsinsatser kring avfall och återvinning. Även den rörliga avgiften höjs på grund av ökade insamlingskostnader och förbränningsskatt. Den rörliga avgiften för det vanligaste abonnemanget, 660 liters kärl med tömning 1 gång/vecka, höjs med 310 kr per år till 7 970 kr/år exkl. grundavgift.

Avgifterna för avstånds- och placeringstillägg höjs för att täcka merarbete som det medför vid insamling av avfall och för att förbättra arbetsmiljön för chaufförer.

Avgifterna för slam från sluten avloppstank och slamavskiljare höjs för att täcka kostnaderna. Avgifterna för de vanligaste abonnemangen höjs med 150 kr/tömning till 1 350 kr/tömning.

l avfallstaxan införs möjlighet till indexreglering. Ändring av avfallstaxan får ske högst en gång per år baserat på förändring i konsumentprisindex, KPI. Styrelsen för Kristianstads Renhållnings AB fattar beslut om de nya avgifterna enligt indexhöjning.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.