Plan för fullständigt vallskydd

Uppdaterad:den 18 januari 2021 14:21Arkiverad

För första gången finns nu en plan för ett fullständigt vallsystem som ska kunna skydda Kristianstad mot översvämning i mer än 100 år framöver. Först ut är en helt ny vall innanför de gamla i Hammarslund.

Illustrationsexempel strandvall
Den nya vallen i Hammarslund läggs innanför den gamla, men sammanfogas så att det kommer att upplevas som en bredare vall, där det finns gott om utrymme att röra sig på krönet. (Se fullständig skiss längre ned i artikeln).

Med upprustade och nybyggda skyddsvallar längs Helge å och Hammarsjön ska Kristianstad skyddas från översvämning även när staden har gått in i nästa sekelskifte. En projektgrupp med kompetenser från flera förvaltningar har tagit fram ett planeringsunderlag för ett fullständigt vallsystem som tar hänsyn till förväntade höjda vattennivåer i klimatförändringens spår.

Viktigt strategiskt dokument

Den föreslagna utbyggnadsplanen av vallar i Kristianstad har nu lagts fram för politiskt ställningstagande. Planen redovisar ett fullständigt vallskydd för staden, dimensionerat för extremt höga värden utifrån de krav, direktiv och råd som anges av myndigheter och institutioner.

- Den här planen är absolut ett av våra viktigaste strategiska dokument inför framtiden. Den är viktig för att skydda staden på lång sikt och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och exploatering, säger kommundirektören Christel Jönsson, som också är den som har det högsta ansvaret för dammsäkerheten i den invallningsdamm som Kristianstad utgör.

Varierande vattenstånd

Vattennivåerna i Helge å påverkas i ena änden av  regnväder och snösmältning i Småland och i andra änden av havsnivåerna i Hanöbukten. Det årliga medelvattenståndet i Helge å ligger på omkring +0,5 m, men vattenståndet varierar över året. Den största differensen uppmättes 2015 då vattennivån vid Barbacka låg på förhållandevis höga +1,63 m i januari och på rekordlåga -0,33 m i oktober månad. Vattenståndet och vattenflödet bevakas ständigt genom prognossystemet Flood Watch. Därför kommer ett högvatten i Kristianstad aldrig som en överraskning utan kan förutses med minst tio dagars varsel.

Högvatten inträffar ofta i början av året. Vid det senaste högvattnet i februari 2020 steg vattnet upp till + 2,09. Det ledde till att cykelvägen i Tivoliparken spärrades av och att tillfälliga förstärkningar fick göras på Hedentorpsvallen, där vatten trängde ut på gatan.

Extrema nivåer

Den nya planen tar sikte på ett långsiktigt, framtida skyddsbehov där medelvattenståndet i havet har ökat och där ett högvatten i Helge å skulle kunna bli så högt som +3,5 eller till och med +4 meter, alltså omkring dubbelt så högt som vid dagens högvattennivåer. De extrema scenarier som vallarna dimensioneras för att stå emot kommer inte att kunna uppträda förrän tidigast omkring år 2100, och sannolikheten är mycket liten även så långt fram som 2150.

Utbyggnadsplanen visar att det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra en fullständig utbyggnad av det totala vallsystemet inom en tidsrymd om ca 20 år, men tidplanen bör anpassas efter aktuella skyddsbehov. Den sammanlagda kostnaden beräknas bli ca 1,6 miljarder kronor i 2020 års pengavärde.

Planen för vallutbyggnad är avsedd som ett planeringsunderlag som belyser de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna för ett fullt utbyggt vallskydd. En aktivitets­tidplan har kostnadssatts med delredovisning för respektive vall.

Successiv utbyggnad

Den föreslagna dimensioneringen och de föreslagna faserna i utbyggnaden ska ligga till grund för det fortsatta arbetet, men planen ska hållas öppen för justeringar och förändringar. Projektgruppen understryker att det är viktigt att ha ett kunskapssökande för­hållningssätt och att anpassa planen i takt med att det kan göras mer förfinade beräkningar, karteringar, simuleringar och prognoser kring samspelet mellan havsnivåer och flöden.

- Vallarna ska anläggas vid rätt tid, på rätt plats, med rätt höjd och med en grundläggning som tillåter att de successivt kan höjas. Att bygga en skyddsvall många decennier innan skyddsbehovet uppstår är ett ineffektivt sätt att utnyttja resurserna. Dessutom medför det en risk för att materialet hinner försvagas så att vallen är uttjänt den dag den verkligen behövs för de riktigt höga nivåerna, säger Anders Magnusson, som varit projektledare för utbyggnadsplanen.

Även om planen alltså visar att det är genomförbart att fullfölja hela utbyggnaden fram till 2040-talet, är det inte nödvändigt att alla vallar ska stå fullt uppbyggda innan dess. Däremot behöver förberedelser som handlar markköp, planläggning och tillståndsprocesser så långt som möjligt göras klara.

De höga dimensionerande nivåer som planen utgår ifrån innebär att staden skyddas på mycket lång sikt även med hänsyn till befarade framtida klimatförändringar. På så sätt säkerställs markens lämplighet för bebyggelse i enlighet med plan- och bygglagen. En avsikt med planen är att den ska ge förutsättningar för fortsatt utbyggnad och utveckling av staden på det sätt som kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan målar upp.

Hammarslund och Hedentorp i första fasen

Skiss av vall vid Hammarslund
Skissen visar hur det kan se ut i Hammarslund när även den nya vallen har tillkommit.

Den första fasen i utbyggnaden handlar om att rusta upp och förstärka det vallskydd som redan finns i Hammarslund och på Hedentorp. En ny, starkare och högre vall ska byggas innanför den nuvarande i Hammarslund. Det arbetet är redan påbörjat och vallen ska enligt tidplanen kunna stå klar 2026.

Under Relaterad information hittar du förslaget till Plan för utbyggnad av skyddsvallar och bilagan som visar förslaget till bedömning av tid och kostnad för utbyggnaden. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen i Kristianstad den 27 januari.

Karta över utbyggt vallsystem Kristianstad

Bilden visar hur de fullt utbyggda vallarna skyddar mot de extrema scenarier som vallsystemet dimensioneras för. Vattennivån i Hammarsjön ligger i det här scenariot på nivåer omkring +3.6 m och vid Barbackas mätpunkt på 3,83.

 

Vallskydd med kaj
Vallskydd kan utformas på olika sätt. I stadsbebyggelse kan en kajlösning fungera bäst. Det här är en lösning som kanske kan bli aktuell för Barbackaområdet.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.