Dina personuppgifter

När du använder våra e-tjänster behöver vi olika personuppgifter från dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Med de här reglerna kan du känna dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter.

Vi använder personuppgifter som namn, adress och personnummer för att kunna hantera ett ärende. Under tiden vi handlägger ärendet är personuppgifterna i tryggt och säkert förvar hos oss. Vi följer reglerna för dataskyddsområdet och skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter enligt GDPR. Vi frågar enbart efter de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet och efter att vi hanterat ditt ärende tar vi bort personuppgifterna så snart vi kan. 

Vanliga frågor

 • Vad menas med personuppgifter?

  All direkt och indirekt information som kan knytas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Det innebär uppgifter så som namn, adress, personnummer, foton, registreringsnumret på en bil och IP-nummer. Även digitala ljudinspelningar räknas, även om inga namn nämns i inspelningen.

 • Vad menas med behandling av personuppgifter?

  Det innebär all form av hantering av dina personuppgifter. Varje åtgärd där dina personuppgifter är med görs en behandling, oavsett om den är automatisk eller manuell. Vanliga behandlingar är läsning, insamling, registrering, användning, lagring, bearbetning, överföring, radering eller sammanställning av personuppgifter.

 • Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

  För att kunna handlägga ditt ärende är det nödvändigt att vi får behandla dina personuppgifter. Om du vill använda dig av våra e-tjänster behöver du därför godkänna att vi får behandla dina personuppgifter.

 • Hur länge får kommunen behålla dina personuppgifter?

  Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt syftena för behandlingen. Om du avregistrerar dig från en frivillig e-tjänst tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan. Vi har dokumenthanteringsplaner som styr vad och hur länge vi sparar uppgifter. Finns det lagstadgade lagringstider och arkivregler för hanteringen av uppgifter följer vi dem.

 • Hur får jag reda på vilka personuppgifter kommunen har om mig?

  Om du har lämnat personuppgifter till oss kan du begära att få veta vilken information och vilka uppgifter vi har om dig genom att begära ett registerutdrag. Detta gör du genom att skriftligen kontakta den nämnd som du vill ha utdraget ifrån. Det är nämnderna i kommunen som är personuppgiftsansvarig. Din begäran prövas sedan mot lagstiftningens krav av aktuell nämnd. Om du inte vet vilken nämnd som har behandlat dina uppgifter kan du kontakta vårt medborgarcenter. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

  Hitta nämnd i Kristianstads kommun

 • Vilka rättigheter har du som registrerad?

  Vi bedriver ett aktivt arbete för att hantera dina personliga uppgifter på ett tryggt, säkert och lagenligt sätt. Tillgången till uppgifterna begränsas till den personal som behöver uppgifterna för att kunna hjälpa dig eller för att vår tjänst på annat sätt kräver det.

  Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Du kan även begära att vi rättar, raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter. Du kan ha rätt att begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

  Skulle vi behöva använda dina uppgifter för något annat syfte än vi informerat om kommer vi att meddela dig om det. Om vi har fått dina personuppgifter från någon annan kommer vi automatiskt att skicka information till dig. Undantaget i båda fallen är om behandlingen är sekretessbelagd. 

  Det är viktigt att känna till att uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan bli tillgängliga för andra. 

 • Frågar kommunen efter konto- eller inloggningsuppgifter?

  Ingen anställd inom kommunen frågar efter, eller ber dig lämna ut uppgifter, som exempelvis kreditkortsnummer eller inloggningsuppgifter via telefon eller e-post. Om någon påstår det är det en bedragare. Läs gärna polisens tips om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier.

 • Var vänder jag mig om jag har frågor kring mina personuppgifter?

  Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

  Läs mer på sidan Personuppgifter

 • Vad gör jag om jag upptäcker ett fel?

  Om du upptäcker ett fel eller misstänker att dina personuppgifter sprids på ett felaktigt sätt av oss ska du så fort som möjligt kontakta den nämnd som ansvarar för tjänsten. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud.

  Du kan vända dig till Integritetsmyndigheten om du känner att vi hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt.

  Integritetsmyndigheten

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 29 Kristianstad