Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Utbyggnader

Utbyggnaden av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Det är vanligen kommunen som beslutar vilka områden som ska få kommunalt VA-vatten och avlopp. Länsstyrelsen kan också förelägga kommunen att förse ett befintligt område med kommunalt VA.

Ett antal befintliga bostadsområden är aktuella att förses med kommunalt VA. Utöver utbyggnaden till befintliga bostadsområden pågår arbete med att förse exploateringsområden med kommunalt dricksvatten och avlopp. Utöver de pågående projekten finns en mer långsiktig planering för utbyggnad av kommunalt VA. Du kan läsa mer i "VA-plan för Kristianstads kommun" under relaterad information.

Pågående projekt

Byholmsvägen (Viby)

Längs Byholmsvägen i Viby planeras kommunalt avlopp och dagvatten för 23 befintliga bostäder. Området ligger omedelbart intill redan anslutna fastigheter. Upphandlad entreprenör är FASAB MARK AB.

Projekttid: 2016 - 2017

Status: Entreprenad är klar. Meddelande om förbindelsepunkt skickas ut i maj 2017. Därefter sker debitering.

Material: 

Projektpresentation

Fågelängsvägen (Viby)

Längs Fågelängsvägen i Viby planeras kommunalt dricksvatten, avlopp och dagvatten för 7 befintliga bostäder, samt för ett område med nybyggda tomter.

Projekttid: Våren/försommaren 2017

Status och tidplan: Återställning efter entreprenaden (asfaltering) pågår och till vintern 2017 skickas ett brev ut som meddelar så kallad "förbindelsepunkt". När man mottagit brevet har man blivit VA-abonnent och kan ansluta sina rör till kommunens ledningar. Kort efter meddelandet om förbindelsepunkt sker även debitering för anslutningen (anläggningsavgift). Taxan som man debiteras är enligt den taxa som gäller dagen då förbindelsepunkten meddelas. Läs mer om VA-taxor.

Ekestad

I Ekestad pågår VA-utbyggnad för cirka 60 fastigheter. Ekestad är ett prioriterat område då byn ligger nära den känsliga Råbelövssjön. För Ekestad är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Avloppshanteringen sker genom så kallad LTA-teknik. Läs mer om LTA under "Vanliga frågor". Dagvattenhantering (det vill säga omhändertagande av nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Ekestad, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2016 - 2018

Status och tidplan: I slutet av september påbörjas arbetena i Ekestad med utplacering av fastighetsägarnas nya pumpstationer (LTA-pumparna) enligt det förslag som skickats ut till varje hushåll via post. I oktober påbörjas schaktning i gatorna som förberedelse för de nya ledningarna till tomterna. Utplaceringen av pumpstationerna och grävningen i gatunätet kommer att pågå fram till sommaren 2018. Därefter blir fastighetsägarna meddelade så kallad "förbindelsepunkt", vilket sker via brev. När man mottagit brevet har man blivit VA-abonnent och kan ansluta sina rör till kommunens ledningar. Kort efter meddelandet om förbindelsepunkt sker även debitering för anslutningen (anläggningsavgift). Taxan som man debiteras är enligt den taxa som gäller dagen då förbindelsepunkten meddelas. Läs mer om VA-taxor.

Material:

Etappindelning för entreprenaden

Projektpresentation

Frågor och svar  

Horna

I Horna planeras VA-utbyggnad för cirka 50 fastigheter. För Horna är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och avlopp. Avloppshanteringen sker genom självfall. Kommunal dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Horna, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2017 - 2018

Material

Aktuellt område

Presentation från fastighetsägarmöte 19 oktober 2017

Frågor och svar

Fråga: Vilken webbplats hittar jag ledningskollen på?
Svar: www.ledningskollen.se

Fråga: Det finns ett fel/otydlighet i specifikationen för anläggningsavgiften i VA-taxan.
Svar: Vi har letat efter den påstådda felaktigheten och har inte kunnat hitta något fel i innehållet.

Fråga: Vilken hårdhet har vattnet som kommer levereras till Horna?
Svar: Horna kommer att förses med vatten från två vattenverk. Kristianstads vattenverk (13 tyska hårdhetsgrader) och Åhus vattenverk (12 tyska hårdhetsgrader).

Fråga: När togs beslutet om VA-plan där Horna ingår?
Svar: Horna lades in i VA-planen 2013. Dagens gällande VA-plan (med oförändrad tidsangivelse för Horna) togs i kommunfullmäktige 18 oktober 2016.

Fråga: Vilken kredittid gäller för fakturan för anläggningsavgiften?
Svar: 60 dagar.

Tidplan

 • Sensommar/höst 2017
  Informationsmöte om utbyggnaden, separat kallelse skickas ut i god tid.
 • Höst 2017
  Projekterings och ledningsförrättning.
 • Vinter 2017/2018
  Upphandling av entreprenör.
 • Försommar 2018
  Grävningarna beräknas att påbörjas i området.
 • Vinter 2018/2019
  Entreprenaden är klar och meddelande om förbindelsepunkt skickas ut via brev. Därefter faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Yngsjöstrand

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA. Nästa område på tur är Yngsjöstrand. Där ska 345 fastigheter förses med kommunalt VA. För Yngsjöstrand är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Yngsjöstrand. Det ordnas av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats. Först på grund av ett överklagande rörande ledningsrätt. Sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten.

Projekttid: 2013 - ?

Status: Laglighetsprövningen av kommunfullmäktiges beslut "Att förtydliga verksamhetsområde" (KF 2015/727) har avslagits av förvaltningsrätten i Malmö (mål 11002-15). Ärendet har överklagats till nästa instans, som är kammarrätten där överklagan också avslogs. Nu har ärendet överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen (mål 3272-17). Prövningstillstånd har ännu inte meddelats och av den anledningen kan ingen tidplan för projektet redovisas.

Material:
Projektpresentation

OBS! Presentationen ovan är från 2014, vilket gör att tider och kostnader är förändrade.

Vanliga frågor

  • Måste jag ansluta mig?

   Den här frågan kan betyder olika saker för olika personer.

   • Måste jag bli VA-abonnent?
    Alla fastighetsägare inom ett område ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp blir VA-abonnenter när området är politiskt beslutat, vattentjänsterna är framdragna och fastighetsägarna mottagit brevet "meddelande om förbindelsepunkt". Därmed blir också man också som fastighetsägare skyldig att betala de avgifter som faktureras för vattentjänsterna.

   • När måste jag ansluta mig till de kommunala ledningarna?
    När du mottagit meddelande om förbindelsepunkt är det upp till dig när du rent fysiskt kopplar in dig. Dock betyder det inte att du på obestämd tid kan fortsätta använda ditt enskilda avlopp, då det i förlängningen kan bli en tillsynsfråga. För närmiljön är det positivt om du kopplar in dig på det kommunala avloppet så snart du har möjlighet.

   • Kan jag fortsätta använda min enskilda vattenbrunn?
    Kommunen har ingen åsikt om detta och många behåller sitt brunnsvatten att bevattna trädgården med. Oavsett vad man väljer så kvarstår skyldigheten att betala avgifterna för det kommunala vattnet och avloppet.
  • Vad kostar det?

   Du hittar all information om vilka avgifter som faktureras VA-abonnenterna på sidan Avgifter.

   Glöm inte att du som fastighetsägare själv måste ordna med grävning för ledningar på din egen tomt. Tips: samordna med grannarna och ta in offert för arbetet tillsammans.

  • När ska man betala?

   Det finns två avgifter för kommunalt vatten och avlopp:

   • Anläggningsavgift
    En engångsavgift som betalas när man har blivit VA-abonnent. Det sker när entreprenaden i området är klar och fastighetsägarna mottagit brevet "meddelande om förbindelsepunkt" från kommunen. Kort därpå sker fakturering av anläggningsavgiften.
   • Brukningsavgift
    Avgifter som faktureras löpande för användningen av vattnet när man är VA-abonnent.

    

   Anläggnings- och brukningsavgifterna är del av Kristianstads taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa). Läs mer om VA-taxan.

    

  • Vad gäller för grävningen på min egen tomt?

   Kommunen drar fram ledningar i gatan till den så kallade förbindelsepunkten (som meddelas i brev efter att entreprenaden i området är klar).

   Mellan förbindelsepunkten och huset ordnar fastighetsägaren själv med ledningar för vatten och avlopp.

   Undantag för LTA-system:

   För de områden där LTA-system används för avloppet sätts pumpbrunnen och styrskåpet på plats innanför förbindelsepunkten. Då ordnar kommunen avloppsledning mellan förbindelsepunkten och den nya pumpbrunnen. Fastighetsägaren drar sedan avloppsledning mellan huset och pumpbrunnen, elanslutning till styrskåpet, samt ledning för dricksvatten till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen.

  • Vad betyder LTA och vad behöver jag veta om det?

   LTA står för lågtrycksavlopp. Det är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet.

   Hur fungerar det?

   Varje fastighet har sin egen pumpbrunn med tillhörande styrskåp på tomten. Pumpen maler avloppsvattnet och pumpar ut det till den gemensamma avloppsledningen utanför fastigheten.

   Vem betalar för LTA-pumpen?

   Kostnaden för LTA-pumpen och installationen är medräknad i anläggningsavgiften och den förblir kommunens egendom. Fastighetsägaren ansvarar själv för el- och avloppsanslutning mellan hus och pumpstation.

   Placering

   Placeringen bestäms av kommunen i samråd med fastighetsägaren. I första hand kommer pumpbrunnen att sättas vid tomtgränsen. I närheten av LTA-pumpstationen placeras styrskåpet.

   Inkoppling

   När LTA-pumpstationen är anlagd och ni mottagit meddelande om förbindelsepunkt ordnar fastighetsägaren själv med anmälan och inkoppling till huset. Normalt har man självfall från huset till pumpstationen. Anslutningsdjupet ligger på minst 1,20 meter under mark. Rördimension för anslutningen är 110 mm. Styrskåpet ansluts till trefas med separat säkring (3 x 10 ampere). Rekommenderad kabelarea är 2,5 kvadratmillimeter.

   Går det att köra på locket till pumpbrunnen?

   I det fall som pumpbrunnarna ligger på körbar yta används körbara lock. Pumpbrunnar på övriga ytor förses med lättviktslock som inte är körbara.

   Vad gör jag med min befintliga trekammarbrunn/slutna tank?

   Slutna tankar och två- eller trekammarbrunnar kan tömmas och rengöras innan de tas bort eller fylls igen med sand eller liknande. Läs mer om eget avlopp.

   Kan man ha fler än ett hushåll kopplad till LTA-pumpstationen?

   Här måste man skilja på begreppen fastighet och hus. Många benämner sitt hus som sin fastighet, men fastigheten är den juridiska benämningen på den mark som du äger. Huset är alltså en del av fastigheten tillsammans med den tomt som huset står på. Varje fastighet skall ha en egen LTA-pumpstation för att undvika problem med servitut, skötselansvar, ägarbyte med mera. Har man fler än ett hus på sin fastighet, exempelvis en gäststuga, så går det bra att ansluta dem till LTA-pumpen.

   Måste dricksvatten- och spillvattenledningarna läggas i samma schakt?

   Nej, inne på tomten bestämmer ni själva hur ledningarna ska gå. Förbindelsepunkterna för dricksvatten och spillvatten brukar läggas bredvid varandra av rent praktiska skäl.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.