Utbyggnader

Utbyggnaden av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Det är vanligtvis kommunen som beslutar vilka områden som ska förses med kommunalt VA, men kommunen kan också få ett föreläggande av Länsstyrelsen att förse ett befintligt område med kommunalt VA.

Ett antal befintliga bostadsområden är aktuella att förses med kommunalt VA. Utöver utbyggnaden till befintliga bostadsområden pågår arbete med att förse exploateringsområden med kommunalt dricksvatten och avlopp. Utöver de pågående projekten finns en mer långsiktig planering för utbyggnad av kommunalt VA, som du kan läsa mer om i "VA-plan för Kristianstads kommun" under relaterad information.

Pågående projekt

Byholmsvägen (Viby)

Längs Byholmsvägen i Viby planeras kommunalt spillvatten och dagvatten för 23 befintliga bostäder. Området ligger omedelbart intill redan anslutna fastigheter. Upphandlad entreprenör är FASAB MARK AB.

Projekttid: 2016 - 2017

Status: Entreprenad pågår och förväntas vara klar våren 2017. Utbyggnaden gäller numera 22 fastigheter (HAMMAR 1:84 utgår p.g.a. planerad cirkulationsplats).

Material: 
Projektpresentation

Fågelängsvägen (Viby)

Längs Fågelängs i Viby planeras kommunalt dricksvatten och spillvatten för 7 befintliga bostäder, samt för ett område som expoateras för nya tomter.

Projekttid: Våren/försommaren 2017

Status: Upphandling pågår. Mer detaljerad information angående anslutningar kommer att skickas ut under mars månad 2017.

Ekestad

I Ekestad planeras utbyggnad av kommunalt VA ut för cirka 60 fastigheter. Ekestad är ett prioriterat område för VA-utbyggnad då byn ligger nära den känsliga Råbelövssjön. För Ekestad är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Ekestad, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2016 - 2018

Status: Projekteringen för den nya sträckningen av överföringsledningen mellan Österslöv till Ekestad är klar. Ledningsrätt är ansökt hos Lantmäteriet. Projektet är försenat och byggstart för VA-utbyggnaden i Ekestad bedöms kunna bli under försommaren 2017. Under april månad kommer information om utbyggnaden att skickas ut till de berörda fastighetsägarna i Ekestad.

Material:
Projektpresentation
Frågor och svar  

Tidplan

 • Sommaren 2016 – Projektering/Upphandling
  Detaljerna i projektet planeras och fastställs, bland annat ledningsdragning. Upphandling innebär att en entreprenör utses enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Informationsmöte med fastighetsägare
 • Försommaren 2017 – Entreprenad
  Grävarbete med överföringsledningar till Ekestad och ledningsnätet som går ut till varje enskild fastighetsägare i byn. Pumpar och styrskåp till dessa placeras också ut efter hand.
 • Vinter 2017/2018 - Klart för inkoppling och debitering
  Nu kan fastigheterna ansluta sina rör till den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppet. Samtidigt skickas ett brev ut som meddelar så kallad "förbindelsepunkt". Efter det sker debitering för anslutning till det kommunala VA-nätet. Taxan som man debiteras är enligt den taxa som gäller dagen då förbindelsepunkten meddelas.

Yngsjöstrand

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA och nästa område på tur är Yngsjöstrand, där 345 fastigheter ska förses med kommunalt VA. För Yngsjöstrand är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Yngsjöstrand, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats, först på grund av etty överklagande rörande ledningsrätt och sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten.

Projekttid: 2013 - ?

Status: Laglighetsprövningen av kommunfullmäktiges beslut "Att förtydliga verksamhetsområde" (KF 2015/727) har avslagits av förvaltningsrätten i Malmö (mål 11002-15). Ärendet har överklagats till nästa instans, som är kammarrätten. Av den anledningen kan heller ingen tidplan för projektet redovisas.

Material:
Projektpresentation

OBS! Presentationen ovan är från 2014, vilket gör att tider och kostnader är förändrade. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.