Yngsjöstrand

I Yngsjöstrand förses cirka 400 fastigheter med kommunalt VA.

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA och nu pågår utbyggnaden för Yngsjöstrand. Det är dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC) som är aktuellt att byggas ut. Dagvattenhantering (omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Yngsjöstrand utan det ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats i olika omgångar. Först på grund av ett överklagande rörande ledningsrätt. Sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten. Kommunen har tecknat en överenskommelse med dagens dricksvattenleverantör (AB Yngsjöstrands vattenverk) om att ta över dricksvattenförsörjningen 1 januari 2020.

Status

Entreprenaden pågår (utförs av FASAB entreprenad AB). Projektet är uppdelat i två parallella etapper, där den första berör den västra delen av området och den andra det östra området närmast havet.

 • Grävarbetena står still under sommaren 2019 med hänsyn till säsongen.

 • Etapp 1 är i slutskede och slutbesiktning beräknas att ske i slutet av september månad. Därefter kommer "meddelande om förbindelsepunkt" att skickas ut (förutsatt att besiktningen blir godkänd) och fastighetsägarna där blir formellt VA-abonnenter. Debitering av anläggningsavgiften (läs mer) sker strax därpå och betalningstiden på fakturan är 60 dagar.

 • Etapp 2 planeras att bli färdigställd till sensommaren 2020.

 • Parallellt med VA-utbyggnaden dras fiber att dras fram  till dem som har beställt sådan inkoppling.

 • Området kring Finkvägen ingår i etapp 2, men kommer att bli klart i förtid. Det innebär att fastighetsägarna i området kan koppla in sig på kommunens ledningar redan under hösten 2019 om de önskar, annars skickas meddelande om förbindelsepunkt ut hösten 2020. Önskar du att koppla in din fastighet i förtid, så kontakta vår abonnentingenjör Jenny Grip på kommunens VA-avdelning genom kommunens växel, tfn: 044-13 50 00. 

Har man transporter till sin fastighet under tiden som entreprenaden pågår, rekommenderar vi att ni i förväg kontrollerar vilka vägar som är farbara. Vid oklarheter, kontakta FASAB:s personal i området genom att söka upp entreprenadkontoret.

Material

Vanliga frågor

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.