Yngsjöstrand

I Yngsjöstrand är cirka 400 fastigheter aktuella att förses med kommunalt VA.

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA. Nästa område på tur är Yngsjöstrand. Där ska cirka 380 fastigheter förses med kommunalt VA. För Yngsjöstrand är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Yngsjöstrand utan det ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats. Först på grund av ett överklagande rörande ledningsrätt. Sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten. Kommunen har tecknat en överenskommelse med dagens dricksvattenleverantör (AB Yngsjöstrands vattenverk) om att ta över dricksvattenförsörjningen 1 januari 2020. Husägare i området har fått ett meddelande om uppsägning av dricksvattenförsörjningen av AB Yngsjöstrands vattenverk. Den uppsägningen kan skrivas på och returneras till den angivna adressen.

Status

Kommunen har utsett entreprenör (FASAB entreprenad AB) som är igång med planering och kommer att etablera sig i området under vecka 7 för att sedan starta grävningarna under vecka 8 - 9. Projektet är uppdelat i 2 parallella etapper, där den första berör den västra delen av området och den andra det östra området närmast havet. Grävarbetena står still under sommaren, med hänsyn till säsongen. Etapp 1 beräknas bli färdig under hösten 2019 och etapp 2 planeras  i maj 2020. Parallellt med VA-utbyggnaden dras fiber att dras fram  till dem som har beställt sådan inkoppling.

Just nu pågår utmarkering för ledningar och pumpplaceringar i området. Det är förbjudet att flytta markeringskäpparna. Har man önskemål om annan placering kan man sätta upp en egen käpp och invänta att FASAB kontaktar fastighetsägarna inför grävningen.

Firman Bergsäker är anlitade av kommunen som entreprenör för sprickbesiktningar i projektet. De kommer att utföra besiktningar ute och inne i husen efterhand vi bygger ut avloppsledningarna i området. De föraviserar sina besök genom lapp i brevlådan.

Har man transporter till sin fastighet under tiden som entreprenaden pågår, rekommenderar vi att ni i förväg kontrollerar vilka vägar som är farbara. Vid oklarheter, kontakta FASAB:s personal i området genom att söka upp entreprenadkontoret.

Material

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.