Ripa

I Ripa är cirka 50 fastigheter aktuella att anslutas till kommunalt VA.

Projektering pågår för att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Det är cirka 50 fastigheter som berörs. 

Projekttid: 2018 - 2020

Tidplan *reviderad*

 • Höst 2018
  Projektering och inventering av området. WSP (konsult) mäter in höjderna i området. De kan behöva beträda tomterna, kontakta oss om du har invändningar mot detta.
 • Försommar 2019
  Arkeologisk inventering
 • Sommar 2019
  Beslut i ledningsförrättning och arkeologisk utgrävning.
 • Höst 2019
  Informationsmöte för de boende. Vi berättar om kommunalt VA, taxor och hur utbyggnaden kommer att gå till.
 • Vår 2020
  Grävningarna påbörjas i området.
 • Höst/vinter 2020
  Projektet avslutas och debitering av VA-avgift sker enligt gällande taxa.

Material publiceras efter informationsmötet.

Status

Sydsvensk Arkeologi inventerar i området som berörs av VA-utbyggnaden under juni 2019. Till sommaren kommer Länsstyrelsen fatta beslut angående eventuell arkeologisk undersökning och vilken omfattning denna i så fall ska ha. Beslut i ledningsförrättningen väntasa också under sommaren. Informationsmöte med boende i Ripa planeras att hållas under senhösten 2019.

Karta

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.