Horna

I Horna är cirka 50 fastigheter aktuella för kommunalt VA.

I Horna planeras VA-utbyggnad för cirka 50 fastigheter och det är aktuellt med dricksvattenförsörjning och avlopp.

VA-utbyggnaden sker dels för husen i det befintliga stationssamhället, men också i det nya exploateringsområdet "Horna 3:12" som ligger utmed Täppetleden.

Avloppshanteringen sker huvudsakligen genom självfall. Kommunal dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Horna, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2017 - 2019

Status

Upphandling av entreprenör för projektet pågår. Entreprenadskontrakt är planerat att skrivas i januari 2019. Entreprenaden planeras att vara klar i oktober 2019.

Under februari kommer fastigheterna i området att sprickbesiktigas av en firma som heter CS Teknik. Sprickbesiktningen påbörjas 11 februari.

Material

Aktuellt område

Presentation från fastighetsägarmöte 19 oktober 2017

Tidplan

 • Sensommar/höst 2017
  Informationsmöte om utbyggnaden, separat kallelse skickas ut i god tid.
 • 17 september 2018
  Ledningsförrättning.
 • Vintern 2018
  Upphandling av entreprenör.
 • Våren 2019
  Grävningarna beräknas att påbörjas i området.
 • Vinter 2019/2020
  Entreprenaden är klar och meddelande om förbindelsepunkt skickas ut via brev. Därefter faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Vanliga frågor

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.