Utbyggnader av vatten och avlopp

Utbyggnaden av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Det är vanligen kommunen som beslutar vilka områden som ska få kommunalt VA-vatten och avlopp. Länsstyrelsen kan också förelägga kommunen att förse ett befintligt område med kommunalt VA.

Ett antal befintliga bostadsområden är aktuella att förses med kommunalt VA. Utöver utbyggnaden till befintliga bostadsområden pågår arbete med att förse exploateringsområden med kommunalt dricksvatten och avlopp. Utöver de pågående projekten finns en mer långsiktig planering för utbyggnad av kommunalt VA. Du kan läsa mer i "VA-plan för Kristianstads kommun" under relaterad information.

Yngsjöstrand

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA. Nästa område på tur är Yngsjöstrand. Där ska cirka 380 fastigheter förses med kommunalt VA. För Yngsjöstrand är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Yngsjöstrand utan det ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats. Först på grund av ett överklagande rörande ledningsrätt. Sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten.

Status: Kommunen har tecknat en överenskommelse med dagens dricksvattenleverantör (AB Yngsjöstrands vattenverk) om att ta över dricksvattenförsörjningen 1 januari 2020. Kommunen planerar nu för att hålla ett informationsmöte rörande den kommande VA-utbyggnaden i Yngsjöstrand den 24 och den 29 oktober 2018 i Rådhus Skåne (se kallelse under material). Där bjuds de framtida abonnenterna in för att få projektet presenterat och hur övergången från dagens dricksvattenförsörjning kommer att gå till. Husägare i området har fått ett meddelande om uppsägning av dricksvattenförsörjningen av AB Yngsjöstrands vattenverk. Den uppsägningen kan skrivas på och returneras till den angivna adressen.

Material:

Frågor & svar från möten 24/10 och 29/10

Fråga: Vad gäller för oss som har så kallade skafttomter, måste vi gräva fram till vägen?
Svar: Ja. All grävning på den egna tomten, exklusive placeringen av LTA-pumpen, styrskåpet och ledningsstumpen ut från pumpen grävs av fastighetsägaren.

Fråga: Vad gäller för avbetalning?
Svar: I speciella fall kan den nya abonnenten medges att avbetala sin anläggningsavgift (max 10 år).
 Riktlinje för avbetalning av anläggningsavgift.

Fråga: Hur ser VA-taxorna ut i andra kommuner?
Svar: Svenskt vatten har sammanställd statistik för anläggningsavgifter. Läs mer här. OBS! Eftersom basförslaget för taxan tar hänsyn till tomtyta så är anläggningsavgifterna i statistiken jämförda mellan olika typhus. Du kan således inte jämföra typhusberäkningen rakt av mot ditt eget hus. Jämförelsen ska göras mot Kristianstads typhus (som också finns i statistiken) istället.

Fråga: Vad gäller för obebyggda tomter – faktureras anläggningsavgift för dessa fastigheter också?
Svar: Ja, fast lägenhetsavgiftsdelen (10 800 kr/hus ex. moms) och dess eventuella påverkan av tomtyteavgiften utgår ur anläggningsavgiften. De faktureras istället när huskroppen uppförs och ska kopplas in. När det gäller diskussionen om att Länsstyrelsen i framtiden bör kunna lägga in veto mot byggrätt trots detaljplan (kopplat till översvämning/erosion) så kan vi inte ta hänsyn till ickebefintliga lagrum eller alla framtida eventualiteter.

Ekestad

I Ekestad pågår VA-utbyggnad för cirka 60 fastigheter. Ekestad är ett prioriterat område då byn ligger nära den känsliga Råbelövssjön. För Ekestad är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Avloppshanteringen sker genom så kallad LTA-teknik. Läs mer om LTA under "Vanliga frågor". Dagvattenhantering (det vill säga omhändertagande av nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Ekestad, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2016 - 2018

Status och tidplan: E.ON har meddelat att de har problem med strömförsörjningen till den sista pumpstationen i området och de arbetar just nu på att färdigställa en tillfällig matning. När strömförsörjningen är klar kommer fastighetsägarna bli meddelade så kallad "förbindelsepunkt", vilket förhoppningsvis blir innan årsskiftet 2018/2019. När man mottagit brevet har man blivit VA-abonnent och kan ansluta sina rör till kommunens ledningar. Kort efter meddelandet om förbindelsepunkt sker även debitering för anslutningen (anläggningsavgift). Taxan som man debiteras är enligt den taxa som gäller dagen då förbindelsepunkten meddelas. Läs mer om VA-taxor.

Material:

Etappindelning för entreprenaden

Projektpresentation

Frågor och svar  

Horna

I Horna planeras VA-utbyggnad för cirka 50 fastigheter och det är aktuellt med dricksvattenförsörjning och avlopp. Avloppshanteringen sker huvudsakligen genom självfall. Kommunal dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Horna, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2017 - 2019

Status: Upphandling av entreprenör för projektet pågår. Entreprenadskontrakt är planerat att skrivas i januari 2019. Entreprenaden planeras att vara klar i oktober 2019.

Material

Aktuellt område

Presentation från fastighetsägarmöte 19 oktober 2017

Frågor och svar

Fråga: Vilken webbplats hittar jag ledningskollen på?
Svar: www.ledningskollen.se

Fråga: Det finns ett fel/otydlighet i specifikationen för anläggningsavgiften i VA-taxan.
Svar: Vi har letat efter den påstådda felaktigheten och har inte kunnat hitta något fel i innehållet.

Fråga: Vilken hårdhet har vattnet som kommer levereras till Horna?
Svar: Horna kommer att förses med vatten från två vattenverk. Kristianstads vattenverk (13 tyska hårdhetsgrader) och Åhus vattenverk (12 tyska hårdhetsgrader).

Fråga: När togs beslutet om VA-plan där Horna ingår?
Svar: Horna lades in i VA-planen 2013. Dagens gällande VA-plan (med oförändrad tidsangivelse för Horna) togs i kommunfullmäktige 18 oktober 2016.

Fråga: Vilken kredittid gäller för fakturan för anläggningsavgiften?
Svar: 60 dagar.

Tidplan

 • Sensommar/höst 2017
  Informationsmöte om utbyggnaden, separat kallelse skickas ut i god tid.
 • 17 september 2018
  Ledningsförrättning.
 • Vintern 2018
  Upphandling av entreprenör.
 • Våren 2019
  Grävningarna beräknas att påbörjas i området.
 • Vinter 2019
  Entreprenaden är klar och meddelande om förbindelsepunkt skickas ut via brev. Därefter faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Ripa

Projektering pågår för att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Det är cirka 50 fastigheter som berörs. 

Status: Projektering pågår och inmätning av området sker under oktober.

Projekttid: 2018 - 2020

Tidplan:

 • Höst 2018
  Projektering och inventering av området. WSP (konsult) mäter in höjderna i området. De kan behöva beträda tomterna, kontakta oss om du har invändningar mot detta.
 • Våren 2019
  Informationsmöte för de boende. Vi berättar om kommunalt VA, taxor och hur utbyggnaden kommer att gå till.
 • Höst 2019
  Grävningarna påbörjas i området.
 • Höst 2020
  Projektet avslutas och debitering av VA-avgift sker enligt gällande taxa.

Material: publiceras efter informationsmötet.

Vanliga frågor

  • Måste jag ansluta mig?

   Den här frågan kan betyder olika saker för olika personer.

   • Måste jag bli VA-abonnent?
    Alla fastighetsägare inom ett område ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp blir VA-abonnenter när området är politiskt beslutat, vattentjänsterna är framdragna och fastighetsägarna mottagit brevet "meddelande om förbindelsepunkt". Därmed blir också man också som fastighetsägare skyldig att betala de avgifter som faktureras för vattentjänsterna.

   • När måste jag ansluta mig till de kommunala ledningarna?
    När du mottagit meddelande om förbindelsepunkt är det upp till dig när du rent fysiskt kopplar in dig. Dock betyder det inte att du på obestämd tid kan fortsätta använda ditt enskilda avlopp, då det i förlängningen kan bli en tillsynsfråga. För närmiljön är det positivt om du kopplar in dig på det kommunala avloppet så snart du har möjlighet.

   • Kan jag fortsätta använda min enskilda vattenbrunn?
    Kommunen har ingen åsikt om detta och många behåller sitt brunnsvatten att bevattna trädgården med. Oavsett vad man väljer så kvarstår skyldigheten att betala avgifterna för det kommunala vattnet och avloppet.
  • Vad kostar det?

   Du hittar all information om vilka avgifter som faktureras VA-abonnenterna på sidan Avgifter.

   Glöm inte att du som fastighetsägare själv måste ordna med grävning för ledningar på din egen tomt. Tips: samordna med grannarna och ta in offert för arbetet tillsammans.

  • När ska man betala?

   Det finns två avgifter för kommunalt vatten och avlopp:

   • Anläggningsavgift
    En engångsavgift som betalas när man har blivit VA-abonnent. Det sker när entreprenaden i området är klar och fastighetsägarna mottagit brevet "meddelande om förbindelsepunkt" från kommunen. Kort därpå sker fakturering av anläggningsavgiften.
   • Brukningsavgift
    Avgifter som faktureras löpande för användningen av vattnet när man är VA-abonnent.

    

   Anläggnings- och brukningsavgifterna är del av Kristianstads taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa). Läs mer om VA-taxan.

    

  • Vad gäller för grävningen på min egen tomt?

   Kommunen drar fram ledningar i gatan till den så kallade förbindelsepunkten (som meddelas i brev efter att entreprenaden i området är klar).

   Mellan förbindelsepunkten och huset ordnar fastighetsägaren själv med ledningar för vatten och avlopp.

   Undantag för LTA-system:

   För de områden där LTA-system används för avloppet sätts pumpbrunnen och styrskåpet på plats innanför förbindelsepunkten. Då ordnar kommunen avloppsledning mellan förbindelsepunkten och den nya pumpbrunnen. Fastighetsägaren drar sedan avloppsledning mellan huset och pumpbrunnen, elanslutning till styrskåpet, samt ledning för dricksvatten till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen.

  • Vad betyder LTA och vad behöver jag veta om det?

   LTA står för lågtrycksavlopp. Det är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet.

   Hur fungerar det?

   Varje fastighet har sin egen pumpbrunn med tillhörande styrskåp på tomten. Pumpen maler avloppsvattnet och pumpar ut det till den gemensamma avloppsledningen utanför fastigheten.

   Vem betalar för LTA-pumpen?

   Kostnaden för LTA-pumpen och installationen är medräknad i anläggningsavgiften och den förblir kommunens egendom. Fastighetsägaren ansvarar själv för el- och avloppsanslutning mellan hus och pumpstation.

   Placering

   Placeringen bestäms av kommunen i samråd med fastighetsägaren. I första hand kommer pumpbrunnen att sättas vid tomtgränsen. I närheten av LTA-pumpstationen placeras styrskåpet.

   Inkoppling

   När LTA-pumpstationen är anlagd och ni mottagit meddelande om förbindelsepunkt ordnar fastighetsägaren själv med anmälan och inkoppling till huset. Normalt har man självfall från huset till pumpstationen. Anslutningsdjupet ligger på minst 1,20 meter under mark. Rördimension för anslutningen är 110 mm. Styrskåpet ansluts till trefas med separat säkring (3 x 10 ampere). Rekommenderad kabelarea är 2,5 kvadratmillimeter.

   Går det att köra på locket till pumpbrunnen?

   I det fall som pumpbrunnarna ligger på körbar yta används körbara lock. Pumpbrunnar på övriga ytor förses med lättviktslock som inte är körbara.

   Vad gör jag med min befintliga trekammarbrunn/slutna tank?

   Slutna tankar och två- eller trekammarbrunnar kan tömmas och rengöras innan de tas bort eller fylls igen med sand eller liknande. Läs mer om eget avlopp.

   Kan man ha fler än ett hushåll kopplad till LTA-pumpstationen?

   Här måste man skilja på begreppen fastighet och hus. Många benämner sitt hus som sin fastighet, men fastigheten är den juridiska benämningen på den mark som du äger. Huset är alltså en del av fastigheten tillsammans med den tomt som huset står på. Varje fastighet skall ha en egen LTA-pumpstation för att undvika problem med servitut, skötselansvar, ägarbyte med mera. Har man fler än ett hus på sin fastighet, exempelvis en gäststuga, så går det bra att ansluta dem till LTA-pumpen.

   Måste dricksvatten- och spillvattenledningarna läggas i samma schakt?

   Nej, inne på tomten bestämmer ni själva hur ledningarna ska gå. Förbindelsepunkterna för dricksvatten och spillvatten brukar läggas bredvid varandra av rent praktiska skäl.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.