Utbyggnader av vatten och avlopp

Utbyggnaden av det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet görs för människors hälsa och för miljön. Det är vanligen kommunen som beslutar vilka områden som ska få kommunalt VA-vatten och avlopp. Länsstyrelsen kan också förelägga kommunen att förse ett befintligt område med kommunalt VA.

Utöver utbyggnader till befintliga bostadsområden förses även nya exploateringsområden med kommunalt dricksvatten och avlopp. En långsiktig planering för utbyggnad av kommunalt VA återfinns i "VA-plan för Kristianstads kommun" under relaterad information.

Vanliga frågor

  • Måste jag ansluta mig?

   Den här frågan kan betyder olika saker för olika personer.

   • Måste jag bli VA-abonnent?
    Alla fastighetsägare inom ett område ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp blir VA-abonnenter när området är politiskt beslutat, vattentjänsterna är framdragna och fastighetsägarna mottagit brevet "meddelande om förbindelsepunkt". Därmed blir också man också som fastighetsägare skyldig att betala de avgifter som faktureras för vattentjänsterna.

   • När måste jag ansluta mig till de kommunala ledningarna?
    När du mottagit meddelande om förbindelsepunkt är det upp till dig när du rent fysiskt kopplar in dig. Dock betyder det inte att du på obestämd tid kan fortsätta använda ditt enskilda avlopp, då det i förlängningen kan bli en tillsynsfråga. För närmiljön är det positivt om du kopplar in dig på det kommunala avloppet så snart du har möjlighet.

   • Kan jag fortsätta använda min enskilda vattenbrunn?
    Kommunen har ingen åsikt om detta och många behåller sitt brunnsvatten att bevattna trädgården med. Oavsett vad man väljer så kvarstår skyldigheten att betala avgifterna för det kommunala vattnet och avloppet.
  • Vad kostar det?

   Du hittar all information om vilka avgifter som faktureras VA-abonnenterna på sidan Avgifter.

   Glöm inte att du som fastighetsägare själv måste ordna med grävning för ledningar på din egen tomt. Tips: samordna med grannarna och ta in offert för arbetet tillsammans.

  • När ska man betala?

   Det finns två avgifter för kommunalt vatten och avlopp:

   • Anläggningsavgift
    En engångsavgift som betalas när man har blivit VA-abonnent. Det sker när entreprenaden i området är klar och fastighetsägarna mottagit brevet "meddelande om förbindelsepunkt" från kommunen. Kort därpå sker fakturering av anläggningsavgiften.
   • Brukningsavgift
    Avgifter som faktureras löpande för användningen av vattnet när man är VA-abonnent.

    

   Anläggnings- och brukningsavgifterna är del av Kristianstads taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa). Läs mer om VA-taxan.

    

  • Vad gäller för grävningen på min egen tomt?

   Kommunen drar fram ledningar i gatan till den så kallade förbindelsepunkten (som meddelas i brev efter att entreprenaden i området är klar).

   Mellan förbindelsepunkten och huset ordnar fastighetsägaren själv med ledningar för vatten och avlopp.

   Undantag för LTA-system:

   För de områden där LTA-system används för avloppet sätts pumpbrunnen och styrskåpet på plats innanför förbindelsepunkten. Då ordnar kommunen avloppsledning mellan förbindelsepunkten och den nya pumpbrunnen. Fastighetsägaren drar sedan avloppsledning mellan huset och pumpbrunnen, elanslutning till styrskåpet, samt ledning för dricksvatten till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen.

  • Vad betyder LTA och vad behöver jag veta om det?

   LTA står för lågtrycksavlopp. Det är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet.

   Hur fungerar det?

   Varje fastighet har sin egen pumpbrunn med tillhörande styrskåp på tomten. Pumpen maler avloppsvattnet och pumpar ut det till den gemensamma avloppsledningen utanför fastigheten.

   Vem betalar för LTA-pumpen?

   Kostnaden för LTA-pumpen och installationen är medräknad i anläggningsavgiften och den förblir kommunens egendom. Fastighetsägaren ansvarar själv för el- och avloppsanslutning mellan hus och pumpstation.

   Placering

   Placeringen bestäms av kommunen i samråd med fastighetsägaren. I första hand kommer pumpbrunnen att sättas vid tomtgränsen. I närheten av LTA-pumpstationen placeras styrskåpet.

   Inkoppling

   När LTA-pumpstationen är anlagd och ni mottagit meddelande om förbindelsepunkt ordnar fastighetsägaren själv med anmälan och inkoppling till huset. Normalt har man självfall från huset till pumpstationen. Anslutningsdjupet ligger på minst 1,20 meter under mark. Rördimension för anslutningen är 110 mm. Styrskåpet ansluts till trefas med separat säkring (3 x 10 ampere). Rekommenderad kabelarea är 2,5 kvadratmillimeter.

   Går det att köra på locket till pumpbrunnen?

   I det fall som pumpbrunnarna ligger på körbar yta används körbara lock. Pumpbrunnar på övriga ytor förses med lättviktslock som inte är körbara.

   Vad gör jag med min befintliga trekammarbrunn/slutna tank?

   Slutna tankar och två- eller trekammarbrunnar kan tömmas och rengöras innan de tas bort eller fylls igen med sand eller liknande. Läs mer om eget avlopp.

   Kan man ha fler än ett hushåll kopplad till LTA-pumpstationen?

   Här måste man skilja på begreppen fastighet och hus. Många benämner sitt hus som sin fastighet, men fastigheten är den juridiska benämningen på den mark som du äger. Huset är alltså en del av fastigheten tillsammans med den tomt som huset står på. Varje fastighet skall ha en egen LTA-pumpstation för att undvika problem med servitut, skötselansvar, ägarbyte med mera. Har man fler än ett hus på sin fastighet, exempelvis en gäststuga, så går det bra att ansluta dem till LTA-pumpen.

   Måste dricksvatten- och spillvattenledningarna läggas i samma schakt?

   Nej, inne på tomten bestämmer ni själva hur ledningarna ska gå. Förbindelsepunkterna för dricksvatten och spillvatten brukar läggas bredvid varandra av rent praktiska skäl.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.