Översvämningar

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.

Kommunen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra dricksvatten- och avloppsledningarna. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.  Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning, vad du kan göra för att öka skyddet mot översvämning och råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning. Observera att den här informationen gäller vid översvämningar som är kopplade till vatten och avloppsledningar, den gäller inte för översvämningar där exempelvis högvatten i havet översvämmar låglänta fastigheter.

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör man anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd. Det är viktigt att informera hyresgäster om hur de kan använda källaren med hänsyn både till aktuellt översvämningsskydd och till fastighetens försäkringsvillkor.

Att tänka på om man drabbas av översvämning

 • Bryt all elektricitet i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till kommunen.

Vart vänder jag mig?

 • Vid akuta störningar, kontakta räddningstjänsten på tfn: 044-200 400.
 • Vid fel som inte är akut, kontakta medborgarcenter.
 • Skadeanmälan sker till det egna försäkringsbolaget.
 • Störningar på de egna ledningarna i huset/på tomten ordnas av fastighetsägaren, förslagsvis genom VVS-firma.
 • Ansökan om ersättning för källaröversvämning, läs längre ned på sidan.

Minska riskerna för källaröversvämningar

En källaröversvämning kan uppstå på grund av många olika anledningar.  Vad som är största risken för just din fastighet kan inte redogöras för här, men nedan kan du hitta de vanligaste anledningarna och olika lättsätt att minska riskerna.

Avloppet

Den vanligaste anledningen är stopp i ledningen och som tur är brukar det inte innebära några större vattenmängder som översvämmar. Men om det däremot ligger ett kombinerat avlopp i gatan utanför fastigheten, det vill säga där spillvatten och dagvatten leds bort i samma ledning kan det vid kraftiga regn innebära att avloppet översvämmas av stora mängder vatten.

 • Spola inte ned sådant som kan sätta stopp i avloppet (ex. bomullspinnar, kondomer eller våtservetter). Sätt en papperskorg bredvid toaletten för sådant.
 • Spola inte ned fett i vasken i onödan, då även det kan orsaka stopp. Fett från matlagning kan skrapas bort med papper och läggas i kärl för matavfall istället och använd matolja kan slås på dunk och lämnas in på återvinningscentral.
 • Installera backventil som hindrar vatten att tränga in genom källarens golvbrunnar och se till att underhålla dem enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Se till att din husdränering och dagvattenledning inte är felkopplade till spillvattenledningen. Annars uppstår lätt stora flöden i avloppet som kan innebära översvämning.
 • Plantera inte stora träd på tomten rakt över ledningarna på tomten, då rötterna kan förstöra rörväggarna och orsaka stopp. Pil, poppel och platan har särskilt problematiska rötter för ledningar.
 • Se över fastighetens ledningar. Renovera, eller lägg om, vid behov.

Källarvägg/-golv

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv. Vid nybyggnad av hus med källare tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till kommunens dagvattenförande ledning. Idag krävs istället pumpning av dräneringsvattnet. Det är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade. Kontrollera att spygatterna längst ned på stuprören inte är igensatta. Rensa eller lägg om vid behov.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort eventuellt grundvatten från omgivande markområden.
 • Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar, för att motverka eventuella problem med rotinträngning.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt

Garageport, källarfönster/-trappor

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor, etc. För att undvika denna typ av översvämning bör man om möjligt hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa och källarfönster med ljusschakt.
 • Sätt tak över källartrappa.
 • Se över behovet av exempelvis fönster eller garagenedfarten om gatan utanför huset ligger i en svacka där risken är stor för att regnvatten samlas.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till till en stenkista istället.

Vatteninstallationer

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

Ansökan om ersättning av skada

Kommunen har enligt lag ett särskilt ansvar mot abonnenten (vanligtvis fastighetsägaren), men för dem som inte är abonnenter, t ex hyresgäster, gäller vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från kommunens sida.

Ansökan om ersättning av skada som du anser har inträffat på grund av brister i kommunens VA-anläggning ska skickas in skriftligen på särskild blankett.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.