Stopp i avlopp, översvämningar och vattenläckor

Att få översvämning i sin bostad innebär stort obehag och en massa arbete. En översvämning kan uppstå på många olika sätt.

Åtgärder att vidta direkt vid översvämning

 • Bryt elektriciteten i de översvämmade rummen, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. Stora möbler kan pallas upp på klossar eller tegelstenar.
 • Börja länspumpa. Dränkbara pumpar finns att köpa, men är det en större översvämning kan räddningstjänsten eventuellt hjälpa till.
 • Var noga med hygienen om översvämningen består av avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Om misstankar finns om brister i kommunens ledningar ska du anmäla översvämningen till kommunen. Vid nödläge kontakta räddningstjänsten på tfn: 044-200 400, annars kontaktar du medborgarcenter för felanmälan (blankett finns under relaterad information).
 • Störningar på de egna ledningarna i huset/på tomten ordnas av fastighetsägaren, förslagsvis genom VVS-firma.
 • Skadeanmälan sker till det egna försäkringsbolaget.

Felsökning/anmälan vid stopp i avlopp eller vattenläcka

Om du har stopp i avloppet och du inte är säker på att felet finns inne på din tomt, så ska du snarast ringa Medborgarcenter, telefon 044-13 50 00 eller vid akutläge ringa larmcentralen, telefon 044-200 400. Felsökning på de kommunala ledningarna görs kostnadsfritt. Om vi efter undersökning kommer fram till att felet är inne på din tomt, så får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor, oavsett var felet har konstaterat och privata firmor får inte lov att åtgärda fel på kommunens ledningar. Om du är ansluten till det kommunala avloppet genom en så kallad LTA-pump och denna går sönder, så kontakta medborgarcenter.

Om du upptäcker en vattenläcka på kommunens vattenledningar i gatan eller andra markområden ska du också ringa Medborgarcenter eller larmcentralen om det är akut. Genom att anmäla avloppsstopp och vattenläckor kan kommunen snabbt utreda orsaken och i bästa fall undvika att det inträffar igen (blankett finns under relaterad information).

Ansvar och ersättning

Gällande skyfall och översvämning från närliggande vattendrag så har fastighetsägare ansvar för att skydda sin fastighet mot översvämning. Innanför Kristianstads skyddsvallar har kommunen också ett övergripande samhällsansvar för att vallarna är funktionsdugliga. Läs mer om Kristianstads översvämningsskydd under relaterad information.

Om en översvämning inträffar på grund av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar så ansvarar fastighetsägaren för att bekosta sanering, reparation eller nytt inköp av inventarier.

Om en översvämning inträffar på grund av fel eller stopp i de kommunala vatten och avloppsledningarna så har kommunen ett ansvar jämtemot VA-abonnenten (vanligtvis fastighetsägaren) enligt vattentjänstlagen.

Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och kommunens ledningar går vid den så kallade förbindelsepunkten som brukar vara placerad strax utanför tomtgränsen. För drabbade som inte är VA-abonnenter, exempelvis hyresgäster finns inget ansvar enligt vattentjänstlagen, utan eventuell ersättning hanteras genom att den skadelidande får ställa ett anspråk mot kommunen enligt vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från kommunens sida.

Hur kontaktar jag kommunen i ersättningsärenden?

Kontakta medborgarcenter för information om hur du går vidare med ditt ärende.

Minska risken för översvämning

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning, bör du undvika alltför påkostad inredning i källaren och inte förvara värdefulla inventarier där. För hyresvärdar är det viktigt att informera hyresgäster om hur de kan använda källaren. Nedan finner du tips på åtgärder du kan göra för att minska översvämningsrisken i ditt hus.

Avloppet

 • Spola inte ned saker som sätter stopp i ledningarna
  Ex. bomullspinnar, tamponger, hårrens från borstar, stekfett och olja
  Gör så här: Släng i papperskorg. Stekfett från stekpanna kan torkas ur och slängas i behållare för matavfall. Olja kan slås på dunk och läggas i brännbart avfall.
 • Installera backventil som hindrar vatten att tränga in genom källarens golvbrunnar och se till att underhålla dem enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Se till att din husdränering och dagvattenledning inte är felkopplade till spillvattenledningen. Annars uppstår lätt stora flöden i avloppet som kan innebära översvämning.
 • Plantera inte stora träd på tomten rakt över ledningarna på tomten, eftersom rötterna kan förstöra rörväggarna och orsaka stopp. Pil, poppel och platan har särskilt problematiska rötter för ledningar.
 • Se över fastighetens ledningar. Renovera, eller lägg om, vid behov.

Väggar och golv

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv. Rådgör med VVS-firma om lämplig inkoppling. Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade. Kontrollera att spygatterna längst ned på stuprören inte är igensatta. Rensa eller lägg om vid behov.

I områden med dagvattenledningar är det inte tillåtet att koppla husdränering eller annat dagvatten till spillvattenledningarna.

Garageport, källarfönster/-trappor

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor, etc. För att undvika denna typ av översvämning bör man om möjligt hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa och källarfönster med ljusschakt.
 • Sätt tak över källartrappa.
 • Se över behovet av exempelvis fönster eller garagenedfarten. Om gatan utanför huset ligger i en svacka är risken stor för att regnvatten samlas där.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till en stenkista i stället.

Vatteninstallationer

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.

Installera särskilda avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.