Översvämningar

Att få översvämning i sin bostad innebär stort obehag och en massa arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Därför är det bäst att förebygga så långt det bara går.

Kommunen lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra dricksvatten- och avloppsledningarna och på att  motverka att vattendrag svämmar över. Tyvärr går det ändå aldrig att helt eliminera riskerna för översvämning inomhus, framför allt i källare.  

Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning, vad du kan göra för att öka skyddet mot översvämning och råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning.

Fastighetsägare har ett väldigt stort ansvar för att skydda sina egna fastigheter. Det förebyggande arbetet ligger i till stor del hos husägaren, även om det också finns ett övergripande samhällsansvar.

Intensiva regnskurar eller extrem snösmältning ökar risken för översvämningar. Dels genom att ledningsnätet ibland inte räcker till, dels genom att åar, sjöar och hav forsar in över närliggande fastigheter.

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning, bör man anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning i källaren. Förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd. Det är viktigt att informera hyresgäster om hur de kan använda källaren. Både med hänsyn till aktuellt översvämningsskydd och till fastighetens försäkringsvillkor.

Om översvämningen slår till

 • Bryt all elektricitet i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. Stora möbler kan pallas upp på klossar eller tegelstenar.
 • Skaffa hjälp med länspumpning. Dränkbara pumpar finns att köpa i olika prisklasser.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till kommunen om misstankar finns om brister i den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

Vart vänder jag mig?

 • Störningar på de egna ledningarna i huset/på tomten ordnas av fastighetsägaren, förslagsvis genom VVS-firma.
 • Vid nödläge kontakta räddningstjänsten på tfn: 044-200 400.
 • Vid fel som inte är akut, kontakta medborgarcenter.
 • Skadeanmälan sker till det egna försäkringsbolaget.
 • Ansökan om ersättning för källaröversvämning, läs längre ned på sidan.

Minska riskerna för översvämningar

En översvämning i en byggnad eller källare kan uppstå  av många olika anledningar.  Vad som är största risken för just din fastighet kan du undersöka genom att ta reda på mer om ledningarna i och omkring ditt hus och höra med grannarna om det tidigare har varit problem med vatten i området. 

Avloppet

Den vanligaste anledningen är stopp i ledningen och som tur är brukar det inte innebära några större vattenmängder som översvämmar. Om det däremot ligger ett kombinerat avlopp i gatan utanför fastigheten, där spillvatten och dagvatten leds bort i samma ledning, kan det vid kraftiga regn innebära att avloppet översvämmas av stora mängder vatten.

 • Spola inte ned sådant som kan sätta stopp i avloppet (ex. bomullspinnar, kondomer eller våtservetter). Sätt en papperskorg bredvid toaletten för sådant.
 • Spola inte ned fett i vasken i onödan, då även det kan orsaka stopp. Fett från matlagning kan skrapas bort eller sugas upp med papper. Lägg det i kärl för matavfall istället för att spola ner. Använd matolja kan slås på dunk och lämnas in på återvinningscentral.
 • Installera backventil som hindrar vatten att tränga in genom källarens golvbrunnar och se till att underhålla dem enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Se till att din husdränering och dagvattenledning inte är felkopplade till spillvattenledningen. Annars uppstår lätt stora flöden i avloppet som kan innebära översvämning.
 • Plantera inte stora träd på tomten rakt över ledningarna på tomten, eftersom rötterna kan förstöra rörväggarna och orsaka stopp. Pil, poppel och platan har särskilt problematiska rötter för ledningar.
 • Se över fastighetens ledningar. Renovera, eller lägg om, vid behov.

Väggar och golv

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv. Vid nybyggnad av hus med källare tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till kommunens dagvattenförande ledning. Idag krävs istället pumpning av dräneringsvattnet. Det är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade. Kontrollera att spygatterna längst ned på stuprören inte är igensatta. Rensa eller lägg om vid behov.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort eventuellt grundvatten från omgivande markområden.
 • Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar, för att motverka eventuella problem med att rötter tränger in.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt
 • Använd vattentåliga material i källargolv, till exempel klinker.
 • Förvara saker i källarförråd på hyllor i stället för på golvet.

Garageport, källarfönster/-trappor

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor, etc. För att undvika denna typ av översvämning bör man om möjligt hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa och källarfönster med ljusschakt.
 • Sätt tak över källartrappa.
 • Se över behovet av exempelvis fönster eller garagenedfarten. Om gatan utanför huset ligger i en svacka är risken stor för att regnvatten samlas där.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till en stenkista i stället.

Vatteninstallationer

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

Extrema väder

Vid särskilt utsatta dörrar kan det behövas en spärr eller tröskel mot vatten.

 

Ansvar och ersättning

Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

Kommunen är ansvarig om översvämningar beror på fel eller stopp i de kommunala vatten och avloppsledningarna. Kommunen ansvara också i fall anläggningarna för vatten och avlopp är underdimensionerade i förhållande till gällande krav. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade förbindelsepunkten. Den brukar vara placerad en halv meter utanför tomtgränsen.

Kommunen har enligt lag ett särskilt ansvar mot abonnenten (vanligtvis fastighetsägaren). För dem som inte är abonnenter, t ex hyresgäster, gäller vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från kommunens sida.

Ansökan om ersättning av skada som du anser har inträffat på grund av brister i kommunens VA-anläggning, ska skickas in skriftligen på särskild blankett.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.