Ledningsnät, anslutning till fastighet

Den enskilt största ledningsägaren i Kristianstad är kommunen. Därutöver finns en mängd ledningar som ägs av privatpersoner och företag. För nya VA-abonnenter finns det saker att ordna innan inkoppling sker.

Arbete på en dagvattenledning.
Arbete på en dagvattenledning.

Anslutning till fastighet

När ett område beslutats att förses med kommunalt VA, entreprenaden är klar och ledningarna är framdragna till husen så skickas brevet Meddelande om förbindelsepunkt ut till fastighetsägarna. Därmed blir fastighetsägaren VA-abonnent och betalningsskyldig.

Innan du kan börja använda VA-tjänsterna måste detta ordnas

  1. VA-taxan är uppbyggd av olika parametrar som är kopplade till fastighetens förutsättningar och inkopplingar. Därför måste du skicka in blanketten Anmälan, anslutning kommunalt VA, som du hittar under relaterad information.
  2. När du skickat in blanketten kommer du att bli kontaktad för uppsättning av en vattenmätare i din fastighet.
  3. Du måste själv ordna med nödvändig rördragning inom din egen fastighet fram till kommunens ledning. Var ledningen ska kopplas in anges i brevet "Meddelande om förbindelsepunkt".

Ändring av anslutning

En anmälan ska även skickas in om du ändrar dina anslutningar till kommunens ledningar. Använd samma formulär som vid nyanslutning.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för de allmänna ledningarna i gatorna och mellan de olika orterna. Inom privata fastigheter är fastighetsägaren själv ansvarig för ledningarna, med undantag för om det finns servitut för annan ledningsägare. Gränsen där ansvaret övergår från kommunen till fastighetsägaren beskrivs i dokumentet "Meddelande om förbindelsepunkt" som meddelas fastighetsägaren vid inkoppling till det kommunala ledningsnätet. Det är ett dokument som fastighetsägare bör spara, förslagsvis bland sina övriga papper för fastigheten.

Kommunens ledningsnät

Inom Kristianstads kommun finns lite drygt 200 mil vattenledningar för dricksvatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten som kommunen ansvarar för.

Utbyte av gamla ledningar

Varje år har C4 Teknik som mål att byta ut 3 kilometer av det befintliga kommunala ledningsnätet. Det behövs, eftersom många ledningar börjar bli gamla. Ju äldre ledningsnätet är, desto större är risken för att det uppstår läckor som kan innebära hälso- eller miljörisker.

Materialval

Historiskt har det använts många olika material för de olika ledningstyperna, bland annat gjutjärn, stål, asbestcement, betong, PVC-plast och keramik. De material som används till ledningar idag kan ses i tabellen.

Vattenledningsmaterial
LedningstypMaterial
Dricksvattenledning Polyeten (plast)
Spillvattenledning (för avlopp) Polypropylen (plast)
Dagvattenledning (för nederbörd) Polypropylen alternativt betong

Samtliga av dagens materialval beräknas ha en teknisk livslängd på cirka 70 år.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.