Verksamheter med egen brunn

Tar din verksamhet eller förening dricksvatten från egen brunn? Dricksvatten som kommer från ett vattenverk som är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet räknas som privat vattenverk. Dricksvattenanläggningen kan i princip bestå av en brunn med pump.

Privata vattenverk regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (LIVSFS 2022:12). De bygger i sin tur på EG:s dricksvattendirektiv. Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet – verksamhetsutövaren – som ansvarar för att det uppfyller kraven i föreskrifterna. Det inkluderar egenkontrollprogram (med faroanalys och undersökningsprogram) samt driftsansvarig. Du kan läsa mer om föreskrifterna på livsmedelsverkets hemsida.

Det är nästan alltid miljö- och hälsoskyddsnämnden som har tillsyn över att reglerna följs för vattenverk, dricksvatten och livsmedelsföretag. Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för vissa större livsmedelsföretag.

Du behöver anmäla en registrering för:

 • Dricksvatten som kommer från alla vattenverk som hör till en offentlig eller kommersiell verksamhet. Ett exempel på en kommersiell verksamhet är en restaurang eller café som använder sitt egna dricksvatten i matlagning och beredning av livsmedel. 
 • Vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer.

För de anläggningar som måste registreras gäller Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2022:12. Det innebär bland annat att om problem med vattenkvaliteten uppkommer måste du snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen. Du som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste också omedelbart påbörja en utredning av orsaken till problemet.

Du behöver inte registrera:

 • Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m³ dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.
 • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll.
 • Anläggning som förser uthyrt fritidsboende för högst åtta gäster med dricksvatten.
 • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten.
 • Anläggning som tillhandahåller dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart erbjuds medlemmarna.

Den som har eget vatten av en sådan liten omfattning att ingen registrering behövs är helt och hållet själv ansvarig för vattnet. Vi bedriver inte tillsyn på dessa anläggningar. Det finns dock en hel del att tänka på, och mer information hittar du i länkarna till Livsmedelsverket och Svenskt vatten.

Föreskrifterna

Hela föreskriften finns på livsmedelsverkets hemsida se länkar under Relaterad Information. Där hittar du också en utförlig vägledning till föreskrifterna.

Några av de viktigaste punkterna i föreskrifterna:

 • Med vattenverk menas en anläggning för uppfordring eller beredning av vatten som ska användas till dricksvatten. Det kan alltså i princip räcka med en brunn och en pump.
 • Föreskrifterna gäller dricksvatten som kommer från alla vattenverk som är en del av en offentlig eller kommersiell verksamhet.
 • För övriga vattenverk gäller föreskrifterna INTE om vattenverket producerar mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer.
 • Reglerna gäller också alla livsmedelsproducerande företag som använder dricksvatten.
 • För varje vattenverk ska det finnas en beskrivning och en driftsinstruktion. Det ska också finnas en person som är tillgänglig som driftsansvarig.
 • Program för egenkontroll ska upprättas av den som producerar dricksvatten eller för livsmedelsproducerande företag som har eget vatten. I egenkontrollprogrammet ska ingå fastställd faroanalys och undersökningsprogram, rutiner för provtagning, underhåll, utbildning, informationsutbyte, dokumentation med mera.
 • Provtagningen och analyserna indelas i normal och utvidgad kontroll. I den utvidgade kontrollen ingår nu väldigt många och dyra analyser, till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel, kolväten och radon. Undantag kan beslutas av tillsynsmyndigheten.
 • Den som producerar dricksvatten ska hålla analysresultaten tillgängliga för konsumenterna.

Avanmäla

Om du inte längre ska producera dricksvatten ska du göra en avanmälan.  Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller avanmäl via e-tjänsten som du hittar under Relaterad Information på sidan. I samma e-tjänst kan du också anmäla upphörande av livsmedel, serverings-  eller tobakstillstånd och försäljning av e-cigaretter och folköl.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.