Vattenskyddsområden

Rent dricksvatten är en av våra viktigaste naturresurser. I Kristianstads kommun är vi beroende av grundvatten för vår dricksvattenproduktion.

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas och därför inrättas vattenskyddsområden runt våra grundvattentäkter.

OBS! Om en olycka hotar vattentäkten ska det omedelbart anmälas på larmnummer 112.

I Kristianstads kommun finns det 20 vattenskyddsområden. Inom dessa områden gäller skyddsföreskrifter som ska minska risken för att vattentäkten förorenas. Detta innebär att vissa verksamheter är förbjudna medan andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillståndsansökan och anmälan görs till kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter och regler därför att förutsättningarna varierar. Även inom ett område finns det olika skyddszoner. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast vattentäkten. Utöver kommunens skyddsföreskrifter finns även annan lagstiftning som skyddar vårt gemensamma dricksvatten.

Skyddsområdenas föreskrifter

Följande är de nu gällande vattenskyddsområdena i Kristianstads kommun:

Skyddsföreskrifter
Ort Dokument Inrättningsår
Bäckaskog Skyddsföreskrifter 1965
Degeberga Skyddsföreskrifter (samråd pågår, läs mer nedan) 1979
Everöd Skyddsföreskrifter  1980 
Fjälkinge Skyddsföreskrifter  1973
Friseboda Skyddsföreskrifter  1976 
Färlöv/Vinnö Skyddsföreskrifter  1973
Gärds Köpinge Skyddsföreskrifter  1973
Huaröd Skyddsföreskrifter 1974 
Ivö Skyddsföreskrifter  1980 
Kristianstad centrum Skyddsföreskrifter 1973
Linderöd Skyddsföreskrifter, kartbilaga 2013
Maglehem På gång...
Näsby fält Skyddsföreskrifter 1976 
Näsby industriområde Skyddsföreskrifter 1973
Oppmanna Skyddsföreskrifter 1977 
Rickarum Skyddsföreskrifter, kartbilaga 2015 
Strö På gång... -
Tollarp (Västra Vram) Skyddsföreskrifter (samråd pågår, läs mer nedan) 1971 
Vanneberga På gång... -
Vittskövle Skyddsföreskrifter 1974
Vånga Skyddsföreskrifter 1972
Åhus norra Skyddsföreskrifter, kartbilaga 2022
Önnestad Skyddsföreskrifter 1977

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden är långa processer med flera myndigheter inblandade. Därför kan de skyddsområden som är listade som "På gång" se ut som att det inte händer någonting i frågan, men så snart rätt myndighet tagit beslut i frågan så uppdateras skyddsföreskrifternas dokument i listan. 

Nya vattenskyddsområden

I takt med att förutsättningar, lagar och kunskap ändras så kan nya vattenskyddsområden behöva tas fram och de befintliga kan behöva revideras. Det följer en formell process (7 kapitlet Miljöbalken) där eventuella berörda ges möjlighet att lämna synpunkter.

Kommunen jobbar just nu med följande nya vattenskyddsområden:

Tollarps vattenskyddsområde (revidering)

Kommunen arbetar med att fastställa ett uppdaterat vattenskyddsområde för Tollarps vattentäkt då det befintliga vattenskyddsområdet är gammalt och inte har aktuella skyddsföreskrifter eller utbredning. Det nya vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter ska fastställas av Kristianstads kommun.

Status

Samråd pågår. Ett digitalt samrådsmöte hölls den 31 januari 2023, 17.00–18.00. Den 2 februari finns representanter från kommunens VA-avdelning och miljö- och hälsoskyddsavdelning på plats i Medborgarhuset klockan 14-17 för att svara på frågor. Ett brev med information om möjligheterna att yttra sig över förslaget skickas ut till fastighetsägare inom det föreslagna området. Samtidigt pågår även ett myndighetssamråd där berörda myndigheter får lämna synpunkter.

Material

Synpunkter

Degeberga vattenskyddsområde (revidering)

Kommunen behöver revidera och utvidga det befintliga vattenskyddsområdet i Degeberga. Det nya vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter ska beslutas av Kristianstads kommun.

Status

Ett digitalt samrådsmöte hölls i december 2020. Tiden för att lämna synpunkter har utgått. Underlag och synpunkter bearbetas.

Material

Maglehems vattenskyddsområde (nytt)

Kommunen arbetar med att fastställa ett nytt vattenskyddsområde för Maglehems vattentäkt då denna vattentäkt i dag saknar ett vattenskyddsområde. Då de hydrogeologiska förutsättningarna medför att även delar av Simrishamns kommun behöver omfattas av skyddsområdet ska länsstyrelsen ta beslut om detta skyddsområde. Därför följer kommunen en separat arbetsgång beslutad av kommunfullmäktige för att inrätta Maglehems vattenskyddsområde.

Status

Samråd med berörda myndigheter inom Kristianstads kommun pågår. Länsstyrelsen kommer i ett senare skede att administrera ett samråd för alla berörda, även fastighetsägare. 

Material

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.