Vattentjänstplan

Kommunen har tagit fram en vattentjänstplan som du som invånare nu kan lämna synpunkter på.

I maj 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över
kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6§ lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) (2006:412). Syftet var att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar, samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses.

Utredningen resulterade i beslut i juni 2022 om ändringar av lagen om allmänna vattentjänster. En förändring är att varje kommun ska ha en beslutad vattentjänstplan.

Just nu pågår remiss/samråd där du kan ge dina synpunkter.

Remiss/samråd

Vattentjänstplanen har beslutats av tekniska nämnden TN 2023-10-26 § 138 att skickas på remiss/samråd. Det sker genom att planen ställs ut 23 november – 8 januari 2024 i Rådhus Skånes foajé och på den här webbplatsen, under relaterad information.

Eventuella synpunkter inlämnas i Rådhus Skånes receptionen, i kuvert märkt ”Synpunkter, vattentjänstplan. ATT: VA-avdelningen”, eller via digitalt formulär.

Synpunkter som inkommer efter 8 januari 2024 kommer inte att beaktas. Efter utställningstiden ska utlåtanden om planen bemötas. Därefter tas beslut i tekniska nämnden, för att sedan anta planen i kommunfullmäktige.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.