Förorenat dricksvatten i Everöd 2015

I juni 2015 upptäcktes föroreningar i dricksvattnet som distribuerades från Everöds vattenverk.

Under midsommarhelgen 2015 fick kommunens larmcentral indikationer på att flera invånare i Everöd hade drabbats av magsjuka. Det var oklart om dricksvattnet var orsak till utbrottet, men boende uppmanades att koka allt vatten till mat och dryck. Kokningsrekommendation gällde för alla med kommunalt vatten i Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv, som är de orter som får dricksvatten från vattenverket i Everöd. Kokningsrekommendationen spreds i flera olika kanaler:

 • TV och radio (VMA, viktigt meddelande till allmänheten)
 • Automatiska SMS och uppringning till telefoner i området
 • Kommunens hemsida
 • Sociala medier
 • Kristianstadsbladet (lokal media)

Samma dag lades ett formulär ut på kommunens hemsida där drabbade kunde beskriva sina symptom och var de befanns sig när de smittades. Informationen samlades in för att kartlägga utbredningen och underlätta spårningen av smittan. En omfattande felsökning påbörjades och tankar med rent dricksvatten ställdes ut i de tre drabbade orterna

Virus och bakterier i vattnet

Smittskydd Skåne hittade bland annat calicivirus (vinterkräksjuka) och campylobakter (magsjukebakterie) i prov från invånare som uppsökt akutvård. Det tydde på att magsjuka spreds både med virus och bakterier i vattnet från Everöds vattenverk. Detta bekräftades av svar på vattenprover som hade skickats akutbud till laboratorium i Solna.

Orsaken

Huvudteorin om vad som orsakade föroreningen är att en trasig avloppsledning läckt över till dagvattenledningarna, som normalt samlar regnvatten. När midsommarhelgens kraftiga skyfall ledde till att dagledning översvämmades så trängde det förorenade dagvattnet in i lågreservoaren vid Everöds vattenverk varifrån ortens dricksvatten distribueras. Drygt 500 personer anmälde att de drabbats av magsjuka sedan vattenföroreningen uppdagades. De allra flesta drabbades av den smittsamma vinterkräksjukan som förekom i Everöd på försommaren. När viruset hamnade i avloppet och senare i dricksvattnet innebar det en snabb sjukdomsspridning. Smittan fortsatte spridas mellan personer även efter att invånarna slutat dricka okokt vatten.

Åtgärder

Ledningsnätet kring Everöds vattenverk har reparerats och uppgraderats. Hela vattenledningsnätet har spolats successivt i flera omgångar för att säkerställa att det inte fanns kvar förorenat vatten i ledningarna. Vattenprover togs under hela tiden som åtgärderna pågick. Klorering diskuterades men experter avrådde från metoden  som riskerar att skapa en falsk känsla av säkerhet och försvåra felsökning. Spolning av ledningsnätet är tidsödande, men är långsiktigt säkrare.

Vattenverket har också uppgraderats med nya backventiler och UV-ljusanläggning som renar vattnet. Byggnation pågår även för ett helt nytt vattenverk i Gärds Köpinge, som är tänkt att ersätta Everöds vattenverk.

Midsommarhelgens läckage kunde snabbt stoppas och inga nya föroreningar påvisades, men föroreningen kunde leva kvar på insidan av rören som behövdes spolas under lång tid. Kraven för att häva kokningsrekommendationen är högt ställda för allas säkerhet.

Ersättning

I augusti 2015 hade kokningsrekommendationen gällt i nästan två månader. De drabbade utlovades ersättning för den tid de var utan tjänligt dricksvatten. Tekniska nämnden beslutade om ersättningens nivå och hur den praktiskt skulle hanteras.

Kommunens försäkringsbolag hanterade anspråk på skadeståndet för exempelvis omkostnader, utebliven inkomst eller annan verksamhetsskada och som prövades av externa bedömare. Alla sådana anspråk skickades in via en speciell blankett.

Om Vattenburen smitta

Svenskt dricksvatten håller hög kvalitet. Risken att bli sjuk är normalt liten. I vår livsmiljö finns alltid smittämnen närvarande och en del är sådana som orsakar mag- och tarmbesvär. Smittämnen kan till exempel överföras via direktkontakt med smittbärare eller via livsmedel. I ett samhälle finns alltid magsjuka i viss utsträckning. De som blir magsjuka av dricksvatten är endast en bråkdel av alla livsmedelsrelaterade fall.

Hur ofta sprids smitta?

Nästan årligen inträffar något större vattenburet sjukdomsutbrott i Sverige där minst tusen personer blir magsjuka. Den vanligaste orsaken är att dricksvattnet förorenats av avloppsvatten. Statistik visar att under perioden 1993-2009 var genomsnittet för Sverige 4,5 vattenburna sjukdomsutbrott och totalt 1 800 sjuka personer per år på grund av vattenburen smitta. Åren 2010-2011 förändrades statistiken genom två mycket stora sjukdomsutbrott: I Östersund insjuknade 27 000 personer och i Skellefteå cirka 20 000 efter att ha blivit smittade med parasiten Cryptosporidium. Mellan 1992-2011 känner man till 78 vattenburna utbrott i Sverige med totalt cirka 70 000 smittade.

I Kristianstads kommun blev en stor andel av invånarna i Gärds Köpinge magsjuka 1992, efter att avloppsvatten  läckt in i dricksvattnet. I Åhus upptäcktes förhöjda halter av bakterier i dricksvattnet sommaren 2010. Inga sjukdomsfall rapporterades, men en kokningsrekommendation gällde under flera veckor, innan smittkällan kunde spåras till ett avhärdningssalt som användes i vattenverket.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.