Eget dricksvatten

Dricksvatten av god kvalitet är viktigt för alla. Om du tar dricksvatten från egen brunn bör du ta regelbundna prover och sköta om den på rätt sätt. Småbarnsfamiljer med barn under 1 år kan få rabatt på vattenanalys för vatten från egen brunn.

För dig som har egen brunn är det bra att kontrollera vattenkvaliteten. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. En brunn bör till exempel inte ligga närmare än cirka 50 meter från föroreningskällor som avloppsbrunnar, avloppsledningar, gödsel, åkermark, vägdiken och kemikalier som används i jordbruk och trädgårdar. Tänk också på att brunnen behöver tillsyn.

Om du misstänker dåligt vatten

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten. Problem med dricksvattnet beror oftast på höga halter av nitrat, bakterier eller fluorid. Du kan läsa mer om olika föroreningarna och vad man kan göra för att minska problemen i infobladen och på Livsmedelsverkets och SGU:s hemsidor. De vanligaste problemen i Kristianstad är förekomst av nitrat och bakterier, samt naturligt höga halter av järn och kalk.

Om du misstänker att det är något fel på vattnet i din brunn bör du ta ett vattenprov. Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat för dricksvattenanalyser. Eurofins (tfn 010 – 490 81 70) har ett laboratorium i Vä (Estrids väg 1) som du kan kontakta för att kolla upp ditt brunnsvatten. De ger dig de särskilda flaskor som behövs och provtagningsanvisningar. Under tiden som du väntar på resultatet av analysen bör du hämta ditt dricksvatten från annat håll.

Ta regelbundna vattenprover

Vattenprov bör tas vart tredje år om brunnen används till en- och tvåfamiljsfastighet och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Eftersom vattenkvaliteten kan variera under året är det bra att ta prov under olika årstider. Till exempel på våren efter snösmältning och efter mycket regn under vår och höst.

Vid en normal analys kontrolleras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Du kan läsa mer och få råd i informationen och på Livsmedelsverket och på SGUs hemsidor.   

Vattenprov för småbarnsfamiljer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger rabatt på vattenprov till de familjer som väntar barn eller har barn som är under 1 år gamla.  Förutsättningen är att ni bor i Kristianstads kommun, har dricksvatten från egen brunn och bor i huset året runt.

Vi betalar halva kostnaden för barnvattenprovet som analyserar det som spädbarn är mest känsliga för; bakterier, nitrit, nitrat, ammonium och flourid.  

Gör så här för barnvattenprov:

 • För att kunna utnyttja rabatten hämtar du en följesedel för barnvattenprov på mödravårds-/barnavårdscentralerna i Kristianstads kommun.
 • Hämta sedan provflaskor och instruktion för provtagning på laboratoriet Eurofins i Öllsjö. Eurofins har telefon 010-490 81 70. Tänk på att ta provet från en kran som normalt används till dricksvatten.
 • Provflaskor och följesedeln lämnar du måndag – fredag kl. 07.30 – 16.00 till Eurofins laboratorium.
 • Efter ett par veckor får du analysresultatet från laboratoriet. Vattnet kan bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.
 • Vi får en kopia av analysrapporten och halva kostnaden av barnvattenprovet faktureras till dig.
 • Vi kan hjälpa er med råd och information om ert vatten är dåligt. Det är du som brunnsägare som betalar för de åtgärder som behöver göras för att förbättra vattenkvaliteten.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.