Eget dricksvatten

Dricksvatten av god kvalitet är viktigt för alla. Om du tar dricksvatten från egen brunn bör du ta regelbundna prover och sköta om den på rätt sätt.

För dig som har egen brunn är det bra att kontrollera vattenkvaliteten. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. En brunn bör till exempel inte ligga närmare än cirka 50 meter från föroreningskällor. Det kan vara avloppsbrunnar, avloppsledningar, gödsel, åkermark, vägdiken och kemikalier som används i jordbruk och trädgårdar. Tänk också på att brunnen behöver tillsyn.

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten. Problem med dricksvattnet beror oftast på höga halter av nitrat, bakterier eller fluorid. Du kan läsa mer om olika föroreningarna och vad man kan göra för att minska problemen i infobladen. Du hittar också information på Livsmedelsverkets och Sveriges geologiska undersöknings hemsidor.

De vanligaste problemen i Kristianstad är förekomst av nitrat och bakterier, samt naturligt höga halter av järn och kalk.

Om du misstänker att det är något fel på vattnet i din brunn bör du ta ett vattenprov (se info nedan). Under tiden som du väntar på resultatet av analysen bör du hämta ditt dricksvatten från annat håll.

Ta regelbundna vattenprover

Vattenprov bör tas vart tredje år om brunnen används av fastigheter för en eller två familjer. Om brunnen förser många hushåll med vatten ska prov tas en gång per år. Eftersom vattenkvaliteten kan variera under året är det bra att ta prov under olika årstider. Till exempel på våren efter snösmältning och efter mycket regn under vår och höst.

Vid en normalanalys, enligt Livsmedelsverkets rekommendation, kontrolleras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Vi kan hjälpa er med råd och information om ert vatten är dåligt. Det är du som brunnsägare som betalar för de åtgärder som behöver göras för att förbättra vattenkvaliteten. Du hittar mer bra information och råd under rubriken relaterad information.

Småbarnsfamiljer

Om du väntar barn eller har barn under 1 år är det extra viktigt att se till att ditt vatten har god kvalitet. Spädbarn är särskilt känsliga för bakterier, nitrit, nitrat, ammonium och flourid, men vi rekommenderar att du beställer ett prov med samtliga parametrar enligt Livsmedelsverkets normalanalys.

Gör så här om du vill ta ett vattenprov

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat för analyser av dricksvatten. Här nedan finns några exempel: 

Kampanj:
Eurofins erbjuder 10 % på vattenanalyser. Beställ i webshoppen och ange kod: 2019Kristianstad

Anlägga ny brunn

Att anlägga en brunn för en en- eller tvåfamiljsfastighet kräver inga särskilda tillstånd. Men tänk på alltid anlita en certifierad brunnsborrare. Om du bor inom vattenskyddsområde gäller andra regler. Läs mer om föreskrifter för vattenskyddsområden. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.