Krav på rening

Vilka krav som ställs på ditt avlopp beror på om din fastighet ligger inom ett område med hög skyddsnivå eller ett område med normal skyddsnivå. Vid hög skyddsnivå ställs högre krav på reningen.

Varför är det viktigt med bra rening?

I avloppsvatten finns näringsämnen och organiskt material som kan orsaka övergödning i våra vattendrag och sjöar. Övergödning leder till algblomning och syrebrist. Näringsämnet nitrat är dessutom skadligt om det når dricksvattenbrunnen, särskilt för små barn. Bakterier och virus från avloppsvatten kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. För att minska riskerna för både miljö och hälsa  är det viktigt att reningen av ditt avloppsvatten fungerar bra.

Om du är osäker på om ditt avlopp har tillräckligt bra rening? Då kan du läsa mer i infobladet " Är ditt avlopp grönt, gult eller rött".

Skyddsnivå

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet. Det kan antingen vara normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå. Det blir hög skyddsnivå om reningsanläggningen kommer att ligga:

 • inom 500 m från kustlinjen,
 • mindre än 100 m från ytvatten, dike eller vattendrag som är vattenförande under en del av året,
 • inom ett vattenskyddsområde,
 • inom samlad bebyggelse/detaljplan
 • eller i ett annat område där normal skyddsnivå inte förväntas ge tillräckligt skydd för miljön eller människors hälsa.

Funktionskrav

Vid normal skyddsnivå måste avloppsreningen uppfylla följande krav:

 • minst 70 % rening av fosfor
 • minst 90 % rening av syreförbrukande ämnen
 • utsläpp av avloppsvatten får inte bidra till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet. Åtgärder ska genomföras för att minimera risk för smitta eller andra problem för djur.
 • hantering av restprodukter från anläggningen ska skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt. 

Vid hög skyddsnivå måste avloppsreningen uppfylla följande krav:

 • minst 90 % rening av fosfor
 • minst 50 % rening av kväve
 • minst 90 % rening av syreförbrukande ämnen
 • utsläpp av avloppsvatten får inte bidra till en väsentligt ökad risk  för smitta eller annan olägenhet. Åtgärder ska genomföras för att minimera risk för smitta eller andra problem för djur.
 • hantering av restprodukter från anläggningen ska skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Det kan också behövas ytterligare åtgärder för att uppnå en hög nivå för hälsoskydd. 

Grundkrav

Det finns ett antal grundkrav som ska uppfyllas för att få bästa möjliga resultat på en avloppsanläggning.

 • Ditt avlopp ska klara belastning från minst 5 åretruntboende personer.
 • Dag- och dräneringsvatten ska inte kopplas på avloppsanläggningen.
 • Det ska vara enkelt att kontrollera att anordningen fungerar, till  exempel genom provtagning av avloppsvatten.
 • Anordningen ska placeras så att man inte kan köra över den med tyngre fordon, till exempel bil eller traktor.
 • Avloppsanläggningen ska vid behov ha larm som går igång vid drift- eller andra funktionsstörningar.
 • Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten blir full.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.