Avgifter för enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden.  Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur stor avgiften är beror på hur stor avloppsanläggningen ska vara och om den ska rena toalettvatten eller bara avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Avgiften beräknas från timtaxan som beslutats av kommunfullmäktige. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje år besluta om att höja timavgiften utifrån en indexreglering enligt konsumentprisindex (KPI). För 2023 är timavgiften 960 kronor. 

Ärende - typ av anläggning Taxa Belopp 2023

Avloppsanläggning med ansluten vattentoalett

Fast avgift baserad på 5 timmars handläggningstid 4800 kr
Ändring av avloppsanordning Fast avgift baserad på 2 timmars handläggningstid 1920 kr
Avloppsanordning utan vattentoalett för enskilt hushåll Fast avgift baserad på 2 timmars handläggningstid 1920 kr
Avloppsanordning utan vattentoalett i andra fall, inklusive behandling av dagvatten Timavgift per arbetstimme i ärendet 960 kr per timme
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Timavgift per arbetstimme i ärendet 960 kr per timme
Förmultningstoalett eller annat slag av toalett än vattentoalett Timavgift per arbetstimme i ärendet 960 kr per timme
Gemensam avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter Fast avgift baserad på 9 timmars handläggningstid 8640 kr
Gemensam avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter Timavgift per arbetstimme i ärendet 960 kr per timme
Tillsyn Timavgift per arbetstimme i ärendet 960 kr per timme
Handläggning av miljösanktionsavgift Fast avgift baserad på 1 timmes handläggningstid 960 kr

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.