Så här ansöker du om tillstånd för enskilt avlopp

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan.

Planerar du ett nytt eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera? Innan du startar arbetet, ska du lämna en ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är också bra att först kolla upp om du kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet eller om kommunen planerar att bygga kommunalt avlopp i området.

 • Fundera på vilken typ av anläggning som du vill anlägga och var den bör läggas med hänsyn till skyddsavstånden.
 • På den plats som du tror är lämplig ska provgropar grävas. Det görs för att en säker bedömning ska kunna göras av hur avloppet ska se ut och vilken teknik som fungerar. Är du osäker? Kontakta en entreprenör eller  miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera olika lösningar.
 • Fyll gärna i ansökan om tillstånd tillsammans med entreprenören.
 • Skicka ansökan/anmälan, eventuellt protokoll från siktprov och situationsplan i skala 1:400 till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Vi kommer sedan att kontakta dig för att be om kompletterande uppgifter eller för att komma och titta på din fastighet.
 • Vi kontaktar dina grannar för att få deras synpunkter.
 • Du får ett beslut om din avloppsanläggning.
 • Sedan kan du börja anlägga det nya avloppet. 

Vad ska finnas med på situationsplanen?

Situationsplanen ska visa:

 • fastighetsgränser och tillfartsväg
 • befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten,
 • egen vattentäkt (brunn),
 • andra vattentäkter som finns inom 200 m från den planerade avloppsanläggningen,
 • förslag till placering av avloppsanläggningen,
 • avloppsanläggningens tilloppsledningar och utloppsledningar om sådana finns,
 • ritning och avstånd till näraliggande vattentäkter,
 • eventuella dagvattendräneringar, diken och vattendrag i närheten av fastigheten. Utlopp i diken eller liknande redovisas tydligt, inklusive extra reningssteg om sådana finns.
 • marklutning. Använd en karta med nivåkurvor eller nivåangivelser.
 • uppställningsplats för slamtömningsfordon. Max 25 meter från slamavskiljare och/ eller minireningsverk. Observera att vägen måste klara transporter med tunga fordon.
 • samt skala på ritningen

 

Exempel på situationsplan:

Exempel på situationsplan till avlopp

Beslut om tillstånd och avgift

Tiden från din första kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till dess du får ditt tillstånd beror mycket på dig som sökande. Räkna med minst 2-3 veckors handläggningstid. Ju snabbare du kommer in med de uppgifter vi behöver för handläggningen desto snabbare går det.

Om reningsanläggningen uppfyller de krav på rening som vi har beslutet positivt. Då får du anlägga avloppet så som du planerat. I tillståndet finns också villkor och råd för hur anläggningen ska byggas och skötas.

Om reningskraven inte uppfylls eller om platsen är olämplig finns två alternativ. Antingen kan du som sökande föreslå en annan lösning/alternativ plats eller så får du ett beslut om avslag på din ansökan.

Du kommer att få betala en avgift på 3950 kr enligt gällande taxa för vi att granskar och tar beslut om din ansökan. 

Kvalitetsförsäkran

I samband med att du får ditt tillstånd får du också en blankett för kvalitetsförsäkran. Den som bygger avloppsanläggningen ska under arbetets gång bocka av  genomförda moment på kvalitetsförsäkran. När anläggningen är färdig ska kvalitetsförsäkran skrivas under av entreprenör och fastighetsägare. Kvalitetsförsäkran skickas sedan till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.