Så här ansöker du om tillstånd för enskilt avlopp

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan och kvalitetsförsäkran.

Planerar du ett nytt eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera? Innan du startar arbetet, ska du lämna en ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du inte söker tillstånd innan du anlägger en ny avloppsanläggning kan du få betala 5 000 kr i miljösanktionsavgift, som är en form av böter.

Vilken typ av avloppsanläggning ska jag göra?

Ditt val av avloppsanläggning beror på en mängd olika faktorer och på de flesta fastigheter finns det flera olika alternativ som kan vara godtagbara. Dina valmöjligheter beror bland annat på förhållandena på din egen fastighet, avstånden till din egen och dina grannars dricksvattentäkter samt om din fastighet ligger inom ett område där grund- eller ytvattnet är särskilt känsligt för utsläpp av avloppsvatten. Andra saker som du bör fundera över är anläggnings- och driftskostnaderna samt eventuella krav på skötsel och underhåll.

Hur kommer jag igång?

Börja med att läsa igenom vår informationsbroschyr. Kontakta gärna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta reda på om det finns några särskilda regler som gäller din fastighet. Du behöver därefter fundera över vem som ska anlägga ditt avlopp. En avloppsanläggning ska alltid anläggas av en sakkunnig person. De flesta väljer att anlita en entreprenör men den som har kunskapen och resurserna får lov att utföra arbetet själv.  

Beslut om tillstånd och avgift

Om reningsanläggningen uppfyller de krav på rening som vi har beslutat får du anlägga avloppet så som du planerat. I tillståndet finns också villkor för hur anläggningen ska byggas och skötas.

Om reningskraven inte uppfylls eller om platsen är olämplig finns två alternativ. Antingen kan du som sökande föreslå en annan lösning/alternativ plats eller så får du ett beslut om avslag på din ansökan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för handläggningen av en ansökan om att anlägga eller ändra en avloppsanläggning. Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras, kontakta oss för att få information om hur mycket din ansökan kommer att kosta. I de flesta fallen kostar det för närvarande 3 950 kr.

Utförandeintyg/kvalitetsförsäkran

Den som bygger en avloppsanläggning ska intyga att anläggningen är utförd fackmannamässigt enligt tillstånd och övriga specifikationer som råder, ett så kallat utförandeintyg eller kvalitetsförsäkran. I samband med att du får ditt tillstånd eller beslut får du också information om hur du eller entreprenören kan lämna in intyget.

E-tjänst eller blankett för kvalitetsförsäkran finns under Relaterad Information på sidan. Till intyget ska du bifoga foton och eventuella dokument. Om du använder e-tjänsten behöver du förbereda dessa så att du har dem tillgängliga i enheten du loggar in från. Tänk på att minska storleken på foton innan du bifogar dem. Fotona ska vara av bra kvalitet, men behöver inte vara högupplösta. Oftast är det entreprenören som skickar in intyget. Om ägarens e-post läggs in får hen en kopia när e-tjänsten skickas.

När vi har fått din kvalitetsförsäkran granskas den och läggs till ärendet för tillståndet. Du får en återkoppling av oss om det är något som inte stämmer.

Att byta till kommunalt avlopp

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt avlopp men har ett eget avlopp kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) spillvattennätet. Kontakta Tekniska Förvaltningen för mer information.

Att väsentligt ändra typ av avloppssystem till exempel att ändra från eget avlopp till kommunalt kräver att du först lämnar in en anmälan till bygglovsavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. De ska ge ett startbesked innan installationen får påbörjas.

Vad ska finnas med på situationsplanen?

Situationsplanen ska visa:

 • fastighetsgränser och tillfartsväg,
 • befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten,
 • egen vattentäkt (brunn),
 • andra vattentäkter som finns inom 200 m från den planerade avloppsanläggningen,
 • förslag till placering av avloppsanläggningen,
 • avloppsanläggningens tilloppsledningar och utloppsledningar om sådana finns,
 • ritning och avstånd till näraliggande vattentäkter,
 • eventuella dagvattendräneringar, diken och vattendrag i närheten av fastigheten. Utlopp i diken eller liknande redovisas tydligt, inklusive extra reningssteg om sådana finns.
 • marklutning. Använd en karta med nivåkurvor eller nivåangivelser.
 • uppställningsplats för slamtömningsfordon. Max 25 meter från slamavskiljare och/ eller minireningsverk. Observera att vägen måste klara transporter med tunga fordon.
 • samt skala på ritningen.

 

Exempel på situationsplan:

Exempel på situationsplan till avlopp

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.