Så kan Kristianstads centrum utvecklas på lång sikt

De närmaste sexton åren väntas Kristianstad växa med 16 000 människor. Framtidens stad är tätare. Den kommer att ha mindre tyngdpunkt på handel och mer på kultur, upplevelser och arbetsplatser.

Stadsutveckling är ett ständigt pågående arbete i en kommun. Hela tiden görs olika satsningar, planer, strategiska beslut och liknande som ska gynna stadens och kommunens utveckling. Det vet inte minst Per Blomberg, planeringsarkitekt på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som jobbar med den långsiktiga strategiska utvecklingen av Kristianstad:

– Problemet är väl att det vi gör är ganska anonymt. Det syns inte utåt i det korta perspektivet, och det kan ge uppfattningen att kommunen inte gör någonting alls, säger han.

Men lyfter man blicken och ser över tid inser man att mycket händer i ett samhälles eller en stads utveckling på en tioårsperiod. Mycket kommer också att hända under de kommande tio åren: I den ändring av översiktsplan som antogs i december 2021 planeras det för en ökning med 16 000 människor i kommunen fram till 2037.

Totalt 7300 nya bostäder planeras att byggas – ungefär hälften av dem i centrumnära läge.

– Många bostäder kommer att vara i centrumnära läge, vi jobbar mycket med förtätning av staden. Det finns också många kvaliteter som gör att folk gärna vill bosätta sig centrumnära, där finns många knutpunkter, och tillgång till exempelvis kultur, arbetstillfällen etcetera, säger Per Blomberg, men tillägger:

– En av de stora utmaningarna vi har är vattnet. Med tanke på Kristianstads utsatta läge gäller det att bygga staden säker, att satsa på att valla in staden. Det påverkar också åt vilket håll staden kommer att växa framöver, riktningen för hur staden växer bör bli till högre, det vill säga säkrare, mark. 

Som det ser ut nu växer Kristianstad mest i sydvästlig och ostlig riktning, det vill säga mot Härlöv och Vä samt mot Hammar. Genom att intresset är störst för att såväl bo som etablera sig åt dessa håll gäller det på sikt att titta på om man kan stärka dessa områden genom att skapa stadsdelscentrum, som har mer av den service som annars finns i centrala Kristianstad. Näsby är till exempel ett område som snart ska utvecklas i norra delen av staden.

Men också det mycket centrala boendet kommer att öka – redan nu byggs det bostäder genom punkthuset vid Galleria Boulevard, Östermalm med mera, och planer finns om utveckling av ytterligare centrumnära områden.

På vilket sätt ska Kristianstad förtätas? Var kan det kan byggas mera?

– Vi har ju bedömt att det är enklare att förtäta än att ta nya ytor i anspråk. Udden som Bröderna Persson planerar att bygga 500 bostäder på planeras ju redan nu. Genom ny teknik kan områden nära järnvägen numera utnyttjas, och framöver tänks ett större antal bostäder byggas på gamla bangårdsområdet. Vilans strandäng har också stora ytor, även om man där också behöver tänka in i arbetet med vallarna. Den centrala staden i sig har begränsningar med delar som är av riksintresse, men viss förtätning kan ske också här.

Exempelvis finns det idag stora ytor för parkering, som i framtiden sannolikt kommer att bli bebyggda. Parkeringsbehoven tillgodoses genom fler parkeringshus – ett effektivare sätt att nyttja ytorna. P-hus gör det också lättare för besökare i staden – man vet var det finns parkeringsmöjligheter att tillgå.

– I den tidigare översiktsplanen (antagen 2009) fanns stora ytor planerade för handel. Det behovet ser vi är mättat nu, de planerade ytorna har exploaterats. I den nya översiktsplanen handlar det mer om att förtäta det befintliga och att få in fler verksamheter, samla mer på samma plats för att få klustereffekter. Det får vi ju såväl i Hammar som i centrum och Härlöv, säger Per Blomberg.

I dag pratas det mycket om att staden kommer att ”tajtas till” framöver, helt enkelt bli ännu mer centrerad i ett handelsperspektiv. Men Per Blomberg vet inte riktigt om han håller med om den analysen – i varje fall inte i ett längre perspektiv. Visst kan handeln i Kristianstads innerstad koncentreras mer under kommande tidsperiod – men i takt med att Kristianstad växer kommer staden sannolikt att flyta ut igen längs med de olika stråken. Och då med en utökad mix av olika verksamheter, inte bara klassisk handel, utan även upplevelser, kultur, idrott och så vidare.

– Vi har redan i dag starka stråk som kan utvecklas ytterligare, och som också kommer att göra det. Kristianstad har en fantastisk potential, och människor söker sig generellt in mot städerna.

Vad skapar då en attraktiv plats? Ja, inte handlar det om parkeringsplatser direkt:

– I grunden är det människor som gör en plats attraktiv, ytor där man kan mötas, sitta ned och liknande. Det ska vara trygga miljöer, där man också kan uppleva saker och något händer. Det ska också gärna vara grönt, grönska ger trygghet. Tittar man på Kristianstad ur perspektivet med faktorer som skapar en attraktiv plats så är exempelvis Lilla torg ett av de bästa torgen jämfört med alla städer, säger Per Blomberg.

Varje kommun behöver ha en översiktsplan som är aktuell för varje mandatperiod. En översiktsplan är ett dokument som anger inriktningen på den långsiktiga fysiska utvecklingen i kommunen

– En översiktsplan är aktuell i 12-16 år och därmed är det också perspektivet vi jobbar med. Den översiktsplan som antogs 2021 sträcker sig fram till 2037 och blickar också lite mot utvecklingen fram till 2050, säger Per Blomberg.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.