Stadsutveckling Näsby

I ett långsiktigt uppdrag arbetar vi tillsammans med boende och verksamma för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel. Till hösten kommer vi tillbaka till KB Mosaiks lokal på Gamlegårdens centrum. Vi är på plats alla helgfria torsdagar under september, oktober och november. Välkommen in!

Önskemålen från barn och unga presenterades i form av papperstranor i Gamlegårdens centrum.
Önskemålen från barn och unga presenterades i form av papperstranor i Gamlegårdens centrum.

Vad händer nu i Stadsutveckling Näsby?

Vi fokuserar på att utveckla flera platser på Näsby under 2023 och 2024. Bland annat dessa åtgärder:

 • Gång- och cykelbron mellan Näsby och stadskärnas ska rustas upp med belysning och offentligt konst.
 • Hjärtebacke park ska få en multifunktionell aktivitetsyta med väderskydd till parkbesökare, skolklasser och föreningar.
 • Näsbys idrottsplats Grönevi ska också fräschas upp med fokus på entréer och stråk till och från idrottsplatsen.
 • Näsby fälts fina natur ska bli tillgänglig för fler när vi utvecklar stigar och de olika besöksmål som leder ut till naturen.
 • På Gamlegården har vi satt upp belysning med skiftande färger för ökad trygghet och ABK ska komplettera med nya sittplatser och bord.

 

Vi arbetar också med olika typer av kostnadsfria aktiviteter för boende och verksamma på Näsby, bland annat:

 • Tillsammans med Folkuniversitetet och Högskolan Kristianstad har vi startat upp ett kulturkafé på lördagar där vi kan träna svenska och träffa nya människor från olika bakgrunder.
 • Under våren, sommaren och hösten erbjuder vi en cykelkurs för kvinnor på Urbana Hembygdsgården i samverkan med ABF och House of Beatrice.
 • Vi samarbetar med kultur- och fritidsförvaltningen under Lov i Kristianstad så vi kan erbjuda aktiviteter för hela familjen såsom områdesfestival We are Gamlegården och familjutflykter.
 • Till hösten erbjuder vi en kurs i grundläggande föreningskunskap och ledarskap till föreningar på Näsby som vill utveckla sina färdigheter.
 • Vi bjuder också in till inspirationsföreläsningar och skapar plats för samhällsengagemang och debatt.

Har du tankar eller idéer som du vill dela med oss? Eller vill du höra mer om vad som händer just nu? Hör gärna av dig till projektledare Annika Olsson eller besök oss på dialoglokal under hösten!

 

Träffa oss i Gamlegårdens centrum

Du som bor och verkar i Näsby är välkommen till spontana samtal om dina idéer och förslag för att utveckla området. Dina inspel hjälper oss att säkerställa att insatserna bygger på era behov och önskemål. Under kommer vi tillbaka till KB Mosaiks lokaler. Vi är på plats alla helgfria torsdagar under september, oktober och november. Välkommen in!  

Låna el-cykel kostnadsfritt

Från och med våren 2023 är det Gamlegårdens bibliotek som sköter utlåningen av elcyklar. 

Du kan låna en el-cykel kostnadsfritt under 12 dagar. Du bokar genom en e-tjänst. Nya tider släpps löpande under året.

Läs mer om att testa elcykel och boka via e-tjänsten här!

Synpunkter och förslag från dialogerna 

Barn och unga önskar fler och nya typer av aktiviteter som utomhuspingis, konstgräsplan, dans, gungor, studsmattor och musik. Boende och verksamma önskar bland annat trygga mötesplatser med aktiviteter för kvinnor och unga, mer färg och blommor, väderskyddade sittplatser och olika trafiksäkerhetsåtgärder.

Ett återkommande tema under dialogen har varit arbetsintegrerade insatser som jobbmatchning, praktik och språkutveckling - många tycker det är svårt komma vidare till intervjuar på grund av brist på kontakter inom näringslivet.

Många boende önskar ett allaktivitets- eller kulturhus fylld med olika typer av aktiviteter med allt från fritidsaktiviteter såsom konst, musik, schack och bordtennis till stöd med myndighetsärenden, språkutvecklingsmöjligheter och en mötesplats för lokala föreningar.

Några populära och uppskattade mötesplatser är Hjärtebackes park, den stora lekplatsen, friluftsbadet på Gamlegården, urbana hembygdsgården och den öppna förskolan.

Gamlegårdens centrum upplevs av många som otryggt på kvällstid på grund av narkotikaförsäljning, nedskräpning och ungdomsgäng - här finns önskemål om ökad vuxennärvaro och fortsatta nattvandringar. 

Vad handlar Stadsutveckling Näsby om?

Näsby ska bli ett modellområde för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, utifrån kommunens stadsbyggnadsmål stad för alla, attraktiv stad och grönblå stad. Målet är att långsiktigt utveckla hela områdets styrkor och vända utmaningarna till något positivt. Målet är också att öka samverkan och samhörighet inom Näsby och med resten av kommunen, samt att samordna och stötta pågående insatser inom stadsdelen.  

Näsby stadsutveckling har följande mål som utgångspunkt för prioritering av åtgärder och investeringar i stadsutveckling:

 • Vi vill öppna upp och skapa ett Näsby där fler medborgare vill vara.
 • Vi vill visa att vi tror på Näsby genom att skapa ett modellområde för hållbar stadsutveckling.
 • Vi vill öka Näsbys attraktionskraft så utbildning, företagande och innovation kan tillvarata områdets potential och mångfald.

Grunden till vårt fortsatta arbete

Målet för uppdraget bygger på resultat från två rapporter som togs fram under 2020-2021.

Den första rapporten, Stadsbyggnadsdialog Näsby, innehåller en översiktlig utredning av förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter för den fysiska strukturen i hela Näsby. Den andra rapporten, Social hållbarhet Näsby, innehåller en nulägesanalys av levnadsvillkor för människorna på Näsby och förslag på fysiska och relationsskapande åtgärder som förbättra livsvillkoren på Näsby.

Under arbetet med båda rapporterna inhämtades åsikter och erfarenheter från människor som bor, arbetar och rör sig i området till vardags. Du kan ladda ner rapporterna under Relaterade dokument.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.