Samhällsutveckling

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör i dag ska inte få äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Kristianstads kommun arbetar vi på olika sätt med hållbar samhällsutveckling.

Det finns olika dimensioner av hållbar utveckling – en social, en ekonomisk och en ekologisk. Flera av de områden som vi arbetar med är viktiga delar för hållbarhet. Några av dessa områden är jämställdhet, folkhälsa, miljö, naturvård och tillgänglighet. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område. Först när vi ser helheten kan vi tala om hållbar utveckling.

Vår målsättning är att skapa en god livsmiljö för alla. När det gäller miljöarbetet pekar vår strategiska färdplan ut viktiga frågor att arbeta med de närmaste året. Det gäller till exempel långsiktigt hållbara bostadsmiljöer, rik natur, stärkta ekosystemtjänster, fossilbränslefri kommunkoncern, förbättrad status i Hanöbukten och kemikaliesmarta förskolor. De lokala miljömålen beskriver mer ingående kommunens mål och planerade åtgärder.

En speciell förutsättning i vår kommun är också att vi har ett biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Inom biosfärområdet ligger fokus på att bevara natur och kulturvärden, men också att utveckla nya metoder för att företag och miljö ska kunna utvecklas tillsammans och på information om naturvärden.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.