Miljömål

Vi har lokala miljömål som anger riktningen för vårt miljöarbete. Som kommuninvånare ska du kunna känna förtroende för att vår verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Samt för bevarande av naturvärdena i kommunen.

Under 2021 arbetar kommunen med att revidera de miljöstrategiska styrdokumenten. Dessa kommer ha sin utgångspunkt i  Agenda 2030 och de globala målen samt de nationella och regionala miljömålen.

Sedan tidigare har kommunfullmäktige antagit ett miljömålsprogram med mål och åtgärder för perioden 2016-2020. Miljömålen har varit indelade i fem olika målområden. I miljömålsdokumenten kan du läsa mer om de mål och åtgärder som ingått i miljömålsprogrammet. Det finns även flera andra strategier och program inom miljöområdet. Några sådana exempel är naturvårdsprogram, klimatstrategi, avfallsplan och grönplan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.