Klimatanpassning

Stora delar av Kristianstads kommun är lågt belägna med vattnet nära samhället i form av hav, åar, sjöar och våtmarker. Det ständigt närvarande översvämningshotet har gjort kommunen väl förberedd på kommande klimatförändringar.

Vallar byggs för att skydda centrala Kristianstad från översvämning när vattennivån i Helge å stiger .
Vallar byggs för att skydda centrala Kristianstad från översvämning när vattennivån i Helge å stiger .

Ett förändrat klimat

Medeltemperaturen på jorden har hittills ökat med 0,8 grader sedan förindustriell tid. Hur duktiga vi människor än blir på att minska utsläppen av växthusgaser så kommer temperaturen att fortsätta att öka. Den kommer att öka i flera årtionden framöver och ger olika konsekvenser för människor, natur, samhällen och näringsliv.

Enligt överenskommelsen på FNs klimatmöte, COP 21, i Paris 2015 ska temperaturökningen begränsas till högst 2 grader. Strävan är ner till 1,5 grader för att konsekvenserna inte ska bli riktigt allvarliga. Med rådande utsläppstrender ser det dock ut att bli betydligt mer, kanske uppåt 4 grader under det här århundradet.

De övergripande verkan av höjningen av temperaturen på jorden förväntas vara

  • Fler och mer extrema väderhändelser så som värmeböljor, nederbörd, torrperioder och särskilda vindförhållanden
  • Höjd havsnivå
  • Försurning av världshaven      

Klimatförändringarna pågår, ovanstående konsekvenser kan redan konstateras och de påverkar samhällen, människor och natur på olika sätt.

För att undvika stora negativa konsekvenser i ett förändrat klimat arbetar Kristianstads kommun strategiskt med anpassningar till ett förändrat klimat.

Stadens placering

I området där Kristianstads kommun ligger fanns förr en havsvik. Kommunen ligger idag inom de mest låglänta områdena i Skåne, med stora våtmarksområden. Staden Kristianstad anlades av Christian IV 1614, som en fästning på en halvö i ett vattenrikt område. Det omgivande vattnet skulle vara ett skydd mot angripare.

Omkring 1860 vallades en stor vik av Hammarsjön, Nosabyviken,  in. Marken skulle göras tillgänglig, bland annat för odling. De torrlagda delarna ligger under havsytans nivå och Sveriges lägsta markpunkt finns nära Kristianstads centrum, - 2,31 m under havsytan *).

Vattnet, en tillgång och ett hot

Våtmarksområdet Kristianstad Vattenrike, som omfattar Helge ås nedre avrinningsområde, är sedan 2005 klassat som biosfärsområde av UNESCO. Kristianstad har ett unikt läge omgivet av Helge å och vidsträckta strandängar. Helge å är ett vattendrag som till stor del har kvar sina naturliga variationer i vattenståndet. Därför skiftar Vattenriket årligen skepnad beroende på om vattnet är högt eller lågt.

Helge å svämmar varje år ut över vidsträckta strandängar och sumpskogar. I kulturlandskapet finns många av det gamla bondelandskapets växter och djur fortfarande kvar. Merparten av naturvärdena är beroende av hävd, i form av slåtter och bete. De årliga översvämningar har skapat en stor artrikedom i Vattenriket.

Strandängarna blir varje vinter och vår översvämmade av Helge å, och förutsättningar för ett fantastiskt rikt fågelliv skapas. I anslutning till detta område häckar 120-130 arter, varav ett 20-tal finns med på de nationella rödlistorna.

Men närheten till vattnet har också genom alla tider hotat staden Kristianstad och dess omgivningar. Helge å är Skånes största å och den kan tidvis stiga ett par meter. Vid ovanligt väder som ger stora flöden och höga vattenstånd i Helge å och Hammarsjön, finns risk för att staden översvämmas. 

Under senare delen av 1800-talet och i början på 1900-talet drabbades Kristianstad av flera stora översvämningar. Det högsta vattenståndet hittills uppmättes 1928 och var då +2,32 m ö h *). Under översvämningen 2002, då vattenståndet var +2,24 m ö h *), var det mycket nära att de gamla vallarna brast.   

Det kraftigt varierande vattenståndet har medfört att Kristianstads kommun har ett väl utvecklat arbete för översvämningsskydd och planering för att minska effekterna av översvämningar. Därför är kommunen jämförelsevis väl rustad för en framtid med ett förändrat klimat, där översvämningar kan bli vanligare.

Ökad översvämningsrisk vid kusten

Om man bortser från att glaciärerna på Grönland och Antarktis kan börja smälta snabbare än vad de gör idag, beräknas havsytan stiga med mellan ca 18 och 59 cm under de kommande 100 åren. Det beror på avsmältning av övriga glaciärer och eftersom vatten utvidgar sig när det blir varmare. Börjar de stora glaciärerna att smälta snabbare blir höjningen större. Den höjda havsytenivån, och därmed förhöjda högvattennivåer, utgör för kommunens del främst ett hot mot kusten, där viss bebyggelse och infrastruktur är lågt belägen.

Nederbörden i Sverige beräknas öka med 9-18 % och väderextremer, t.ex. långvariga regnperioder kommer att bli vanligare i framtiden. Detta ökar troligen risken för mindre och medelstora översvämningar, som t.ex. de som förekom 2002 och 2007. Den höjda havsytenivån kan göra avrinningen sämre, vilket också ökar risken för översvämning.

Detta tar man också hänsyn till i skyddsarbetet. Risken för riktigt extrema översvämningar beräknas bli mindre i staden Kristianstad i framtiden. Det beror på att vattenflödet beräknas bli mer jämnt och höga toppar i samband med snösmältning beräknas minska på grund av minskat snöfall.

Översvämningskänsliga områden

Det område som ligger på den gamla Nosabyvikens sjöbotten skulle utan vallarnas skydd fyllas med vatten igen. Inom detta område finns bostäder för mer än 10 000 personer och ett flertal viktiga samhällsfunktioner så som centralsjukhus, reningsverk och motorvägen E 22:an. Även Tivoliparken är känslig för översvämningar, liksom stränderna norr om parken.

*) Alla nivåer anges i höjdsystem RH 2000

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.