Klimat- och miljöplan

Kristianstads kommun tar fram en ny klimat- och miljöplan som ska bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och säkrad energiförsörjning. I planen föreslås lokala mål och åtgärder inom hållbar energi, hälsosam livsmiljö, cirkulär ekonomi, grön samhällsutveckling samt samverkan och engagemang.

Fram till den 30 juni 2022  kan du lämna synpunkter på förslaget.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling utgår från de globala målen i Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk. Ekologisk hållbarhet är en grundläggande förutsättning för att uppnå hållbarhet inom de ekonomiska och sociala dimensionerna. I dag överskrids de ekologiska ramarna på ett sätt som utarmar jordens resurser. Samtidigt finns goda möjligheter att ställa om till ett samhälle med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Om klimat- och miljöplanen

Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan utgör en central del av kommunens arbete med ekologisk hållbarhet och ska på lokal nivå bidra till att internationella, nationella och regionala klimat- och miljömål uppnås. Klimat- och miljöplanen är en kombination av tidigare miljömålsprogram och klimat- och energistrategi. Planen omfattar kommunens arbete med klimat och energi och sådana miljöområden som inte omfattas av andra styrdokument.

Fem lokala mål

I planen presenteras förslag på lokala mål och åtgärder inom fem åtgärdsområden, hållbar energi, hälsosam livsmiljö, cirkulär ekonomi, grön samhällsutveckling samt samverkan och engagemang. I huvuddokumentet anges en kort beskrivning av respektive åtgärd och vilken nämnd eller bolagsstyrelse som är ansvarig. En fördjupad beskrivning av respektive åtgärder finns i bilaga 1 till planen.

Klimat- och miljöplan Kristianstads kommun - remissversion.pdf

Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning- remissversion.pdf

Bilaga 2. Åtgärd per ansvarig nämnd och bolag - remissversion.pdf

Bilaga 3. Utvärdering av miljömålsprogram 2016-2020 - remissversion.pdf

Bilaga 4. Klimatredovisning 2022 - remissversion.pdf

Bilaga 5. Konsekvens av planens genomförande - remissversion.pdf

Tyck till om innehållet i planen

Fram till den 30 juni 2022 har du möjlighet att tycka till om planen. Du kan lämna dina synpunkter direkt här eller skicka de med post till:

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
Kommunledningskontoret
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Märk brevet med ”Klimat- och miljöplan”.

Lämna dina synpunkter

Om du lämnar din e-postadress får du en summering skickad till din mejl.

Jag svarar i egenskap av
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.