Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Vramsån i Tollarp

Kristianstads kommun äger ett gammalt kvarndämme som ligger bakom idrottshallen i Tollarp. Dämmet är ett hinder för fiskar och andra vattenlevande djur som lever i den nationellt särskilt värdefulla Vramsån. Dämmet fyller inte längre någon funktion för kraftutvinning och därför ska dämmet avvecklas

Dämmet kommer att avvecklas under 2017 eller 2018 och Kristianstads kommun ska återskapa en mer naturlig vattenmiljö i denna del av Vramsån.

Varför ska dämmet avvecklas

Kristianstads kommun har inte något vattentillstånd för anläggningen i Vramsån. Eftersom dämmet inte används och utgör ett hinder för fiskarna i Vramsån har Länsstyrelsen Skåne krävt att kommunen avvecklar dämmet.  Mark- och miljödomstolen har i en dom gett kommunen tillstånd att riva dämmet.

Vad händer när dämmet försvinner

När dämmet tas bort försvinner fallet. Vattennivån ovanför dagens fall kommer att sjunka. Vattenspegeln blir mindre och sten, vass och, så småningom, grövre växlighet kommer tillbaka vid strandkanten. Vattennivån nedanför dagens fall påverkas inte.

Tidsplan

 • 15 september-14 oktober 2015,  samrådsperiod med möten och öppet hus
 • 24 november 2015, beslut att skicka ansökan till Mark- och miljödomstolen
 • Januari 2017, lagakraftvunnet beslut hos Mark- och miljödomstolen
 • 2017/2018 , dämmet avvecklas.

Om dämmet

Dämmet användes fram till mitten av 1900-talet för att reglera vattendraget vid kvarnen. Idag är dämmet i mycket dåligt skick och kommunen har vid ett flertal tillfällen de senaste åren akut fått reparera det.

Vramsån

Vramsån är ett av kommunens mest värdefulla vattendrag. Vramsån har en mycket rik fiskfauna och här finns samtliga sju arter av stormusslor som förekommer i Sverige. Kommunen arbetar med att bevaka och utveckla de biologiska värdena i ån. Detta bland annat genom Kristianstads Vattenrike.

Dämmen i Vramsån

I Vramsåns huvudfåra finns ett 20-tal dämmen som är byggda för utvinning av vattenkraft. En del av dem används fortfarande men inte alla. Dammar vid vattenkraftverk är ett vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande djur. På vissa ställen i Vramsån finns vandringsvägar men de fungerar bara för vissa arter som laxfiskar.

Om kommunens beslut

Den 24 november 2015 beslutade kommunstyrelsen att skicka ansökan om "utrivning av dammanläggning vid Skättilljunga kvarn" till Mark- och miljödomstolen. Beslutet fattades utifrån det föreläggande som kom från länsstyrelsen i början av 2015 och den utredning som sedan gjorts.

Under samrådet framkom inga synpunkter starka nog för att påverka beslutet om avveckling. Kommunstyrelsen betonade i samband med beslutet att man vill arbeta för att de dämmen i Vramsån som har en betydelsefull kulturhistorisk identitet ska bevaras.

Kommunstyrelsens notering till beslutsprotokollet:

"Vi vill en gång för alla poängtera att när vi nu förordar en utrivning av kommunens dämme är vi emot en utrivning som skulle innebära att samtliga dämmen i Vramsån rivs. De kulturhistoriska värdena i Vramsån är viktiga och vi kommer att arbeta för att dämmen med höga kulturhistoriska värden bevaras."

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.