Mosslunda

Mosslunda är vårt nyaste naturreservat.

Jungfru Marie nycklar. Foto: Christer Neideman
Jungfru Marie nycklar. Foto: Christer Neideman

Mosslundareservatet präglas av vidsträckta betesmarker med lång hävdkontinuitet. Inom området finns lämningar från brons och järnålder liksom spår av mer sentida odlingar. Området har mycket skiftande markegenskaper, med allt från torra, sandiga områden till fuktängar och rikkärr.

Artrikedomen av hävdgynnade växter är extremt stor och bland annat finns klasefibbla, majviva, flockarun, rosettjungfrulin, hartmanstarr, ormtunga, tätört, backsippa samt mer än tio orkidéarter i området. Området har även ett rikt fågelliv med bland annat gröngöling, mindre och större hackspett samt göktyta.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.