Projekt

I naturvårdsprojekt arbetar kommunen ofta tillsammans med andra aktörer som länsstyrelsen eller föreningar. Till exempel är det genom kommunen föreningar söker så kallade LONA-bidrag.

LONA-bidrag och projekt

LONA står för lokala naturvårdssatsningen. Det är ett bidrag kommunen kan söka hos Naturvårdsverket för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Sista dagen för kommunen att ansöka för nästa år är 1 december. Länsstyrelsen, som får pengar av Naturvårdsverket, beslutar om vilka som får bidrag.

 Pågående Lona-projekt

 • Åtgärdsprogram för lokala ansvarsarter
  I kommunen finns många hotade arter som har sina enda eller viktiga utbredningsområden i kommunen. Ett åtgärdsprogram har tagits fram för att inventera och gynna de arter som har utsetts till lokala ansvarsarter.
 • Inventering Hanöbukten
  En översiktlig inventering genomfördes tidigare av bottnar i västra Hanöbukten för att identifiera var det finns höga naturvärden i havet. I det projekt genomförs fördjupade inventeringar i de områden som har högst naturvärden. Till exempel området utanför Landön upp mot Tosteberga.
 • Rådgivning till markägare med naturbetesmarker
  Inom projekt har markägare med värdefulla naturbetesmarker fått råd om hur de kan bevara värdena. I en del fall genomförs också åtgärder för restaurering.
 • Sandkustens mångfald – I sanden nära dig
  Målet med projektet är att sprida kunskap och inspiration för att gynna sandmarkernas mångfald. Målgruppen är alla som förvaltar en tomt, ett grönområde eller annan naturmark utmed sandkusten. 

LOVA-bidrag och projekt

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt, framför allt tänkt för att minska övergödningen. Till skillnad från LONA-bidraget söker man LOVA-bidraget direkt hos länsstyrelsen. Havs- och vattenmyndigheten fördelar ut pengar till länsstyrelserna som prioriterar mellan inkomna ansökningar och betalar ut pengarna.

Pågående Lova-projekt

 • Våtmarker i odlingslandskapet
  Projektet handlar om att samverka med markägare som är intresserade av att anlägga våtmarker. Syftet är att fånga upp näringsämnen och att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.
 • Planeringsunderlag för Oppmannasjön
  Syftet med projektet är att identifiera åtgärder som kan minska näringsläckaget till Oppmannasjön. En inventering av potentiella våtmarkslägen görs i området runt Oppmannasjön. Underlaget kommer också att ge förslag på andra åtgärder som framförallt är kopplade till odlingslandskapet.

 

Bättre balans i Helge å och Hanöbukten

Kristianstads kommun har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne fått 15,7 miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten för att 2014-2017. Projektet ska arbeta med att skapa bättre miljö i Helge å och Hanöbukten. Biosfärenheten är projektkoordinator. Det är flera aktörer som ansvarar för att genomföra de 12 delprojekten. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen och Biosfärenheten i Kristianstads kommun. Länsstyrelsen i Skåne och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Projektet har tre fokusområden:

 • Säkerställande av biologisk mångfald och förvaltning av havet som resurs
 • Minskad övergödning
 • Minskad brunifiering

Delprojekt

 1. Inventering och säkerställande av  naturvärden i västra Hanöbukten
  Öka kunskapen om bottnarna, identifiera ålgräsängar och andra viktiga föryngringsplatser för fisk. Genom film- och dykinventering kartläggs de naturvärden som finns längs med kusten i kommunerna Bromölla, Kristianstad och  Simrishamn. Lokaler med höga värden kommer att integreras i kommunernas strategier för naturvård.
 2. Provfiske och planktonundersökningar i  Hanöbukten  
  Ökad  kunskap om Hanöbuktens ekosystem genom årliga undersökningar av fisk- och plankton.
 3. Havsplan      
  En kust- och havsplan för den  marina miljön tas fram, som ett tillägg till gällande översiktsplanen.
 4. Ansvarsarter
  Det finns rödlistade  arter som har sitt viktigaste utbredningsområde just i Helge å och Hanöbukten.  För dem har vi ett särskilt ansvar.  Det är  till exempel småtärna, mal, tjockskalig målarmussla,  jättemöja, svarttärna och martorn.  Arterna  ska inventeras, åtgärdsförslag ska tas fram och åtgärder genomföras. 
 5. Tjockskalig målarmussla      
  Inventering  av tjockskalig målarmussla i Skånes del av Helgeå. Tjockskalig målarmussla är  mycket hotad och bestånden i Helge å tros vara relativt stora och viktiga för  artens överlevnad.
 6. Lax 
  Återskapa  fri vandringsväg förbi Torsebro och skapa fler lekbottnar i forssträckan nedströms  Torsebro.
 7. Vattendomar och vandringsvägar i Vramsån      
  Avlägsna dämmen  i Vramsån och dess biflöden så långt möjligt. Skapa lämpliga lekbottnar för  öring, lax och hotade stormusslor. Samt att återskapa våtmarker i Store Mosse.
 8. Bevarande av strömsträcka vid f.d. Hästberga kraftverk Hösten  2010 skedde ett dammbrott vid Hästberga kraftverk i Helgås huvudfåra i Osby  kommun. Till följd av dammbrottet har en cirka tre kilometer lång strömsträcka  återskapats. Genom sin storlek är strömsträckan unik för Skåne.
 9. Åtgärdsplaner och uppsökande verksamhet vid jordbruksrelaterade  vattendrag       Anläggning  och restaurering av våtmarker i Vramsån, Almaån, Forsakarsbäcken, Tolebäcken  och Bivarödsån. För att kunna göra rätt prioriteringar av arbetet inleds  projektet med att åtgärdsplaner. I projektet ingår också att testa hur skörd  och borttransport av vegetation från våtmarker och skyddszoner kan lösas. Det är för att kunna använda våtmarksgräs för biogasproduktion. 
 10. Tillsyn - ett verktyg för minskat näringsläckage till jordbruksrelaterade  vattendrag       Rådgivning till lantbrukare i samband med inspektioner. Rådgivningen ska ha fokus på minskat näringsläckage men också ta upp biologisk mångfald. Avsikten är både att bygga upp kompetens hos miljöinspektörerna och att rådgivning ska leda till konkreta åtgärder. Projektet ska också arbeta för en effektivare och  mer behovsbaserad användning av stallgödsel.  
 11. Minskat näringsläckage från enskilda avlopp      
  Inventering  av enskilda avlopp i Mjöåns avrinningsområde och uppdatera äldre inventering i  Vramsån för att kunna ställa krav på åtgärder.
 12. Vidareutveckling av projekt Bivarödsån
  Återskapande av våta områden i  skogen. Samt prova om ett större inslag av lövskog längs med vattendrag minskar utläckaget av brunt vatten.

Det finns mer information om ytterligare projekt på Kristianstad Vattenrikes webbplats.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.