Naturvårdsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en uppdaterad naturvårdsplan för Kristianstads kommun.

Naturvårdsplanen är en viktig utgångspunkt i det framtida naturvårdsarbetet i Kristianstads kommun. Planen är också ett viktigt kunskapsunderlag som pekar ut och beskriver områden med höga värden för naturvård, rörligt friluftsliv, geologi och landskapsbild. Planen är således en viktig plattform för det framtida naturvårdsarbetet och ett viktigt kunskapsunderlag för den fysiska planeringen och olika former av exploatering som påverkar naturmiljön och dess värden.

Naturvårdsplanen utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling och intentionerna i Agenda 2030, samt de nationella miljökvalitetsmålen. Det finns lokalt nedbrutna målformuleringar med ursprung i Agenda 2030 i planens strategi- och åtgärdsdel, och naturtyperna och objekten är indelade efter miljömålens struktur.

Förslaget på uppdaterad naturvårdsplan är nu på remiss.  Vi behöver era synpunkter senast den 30 september 2023. Remissvaret och eventuella frågor skickas till

ulrika.hedlund@kristianstad.se 
eller
anna.gronlund@kristianstad.se

 

Länk till dokumentet...

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.