Invasiva arter

Invasiv arter är växter eller djur som flyttats av människan från sin naturliga miljö. På deras nya plats kan de tränga undan inhemska arter och hota den biologiska mångfalden. För att minska spridningen är det viktigt att de bekämpas och hanteras på rätt sätt.

Jättebalsamin. Foto Sanna Lindén.
Jättebalsamin. Foto Sanna Lindén.

De flesta invasiva växtarter i Sverige har kommit in i landet genom att impor­terade trädgårdsväxter har rymt ut i naturen. Spridning av invasiva arter räknas idag som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i världen, tillsammans med förlust av arternas livs­miljöer och ett förändrat klimat.

Invasiva växter breder ut sig på bekostnad av de ”vilda” växtarter som finns i ett ekosystem genom att konkurrera om utrymme, ljus, näring och vatten. När sammansättningen av växter i ett område förändras kan det i sin tur leda till många andra problem. Invasiva växter kan till exempel påverka tillgången på föda för pollinatörer som bin och humlor, orsaka erosion av stränder, försämra framkomligheten i naturen, ge negativa effekter för näringsverksam­heter och mycket annat.

År 2015 kom EU:s förordning om invasiva främmande arter. Till förordningen finns en lista på arter som samtliga EU:s länder måste arbeta för att bekämpa och förhindra spridning av. Listan utökas med jämna mellanrum och en uppdaterad version finns alltid på Naturvårdsverkets hemsida. De EU-listade växtarter som är etablerade i Sverige idag är jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, sidenört, gudaträd samt tromsöloka. Dessa arter ska bekämpas och tas om hand så de inte riskerar att spridas vidare. Växterna får enbart transporteras till återvinningscentral eller liknande och enbart i slutna säckar eller behållare så att inga växtdelar kan spridas längs vägen.

År 2019 kom en svensk förordning om invasiva främmande arter. Denna bygger på EU:s förordning men beskriver ansvarsfördelningen mellan olika svenska myndigheter. Läs mer här

Det finns även arter som inte är med på EU:s lista men som är ett stort problem i Sverige. Några av dessa är parkslide, kanadensiskt gullris och blomsterlupin. Arbetet med att ta fram en nationell lista över reglerade arter pågår i Sverige. Flera arter som inte finns på EU:s lista kan alltså inom en snar framtid komma att omfattas av ett total-förbud i Sverige genom den nationella listan. Läs mer här

 

Vad gör Kristianstads kommun?

Kommunen bekämpar idag jättebalsamin, jätteloka och parkslide med hjälp av mekanisk bekämpning på kommunal mark. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi för hanteringen av invasiva främmande växter i kommunen. Projektet genomförs med hjälp av bidrag från LONA (Lokala Naturvårdssatsningen).

Så rapporterar du invasiva arter

Ser du en invasiv art i naturen är det bra om du rapporterar in den. Det första alternativet är att rapportera vi Artportalens www.invasivaarter.nu
Om du rapporterar det dit kommer kommunen automatiskt få i de uppgifterna.
Andra alternativet är om du vet att arten växter på kommunal mark, då kan du skicka in en felanmälan via kommunens hemsida eller ringa till medborgarcenter.

Vid rapportering är det viktigt att det finns en eller flera bilder för att kunna verifiera fyndet.

Var även noga med att ange plats för fyndet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.