Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring kan mögel börja växa på olika material inomhus. Fuktskador kan bli både dyra och svåra att komma till rätta med om inte åtgärder sätts in vid de första tecknen.

För hög halt av vatten kan ge fuktskador som bidrar till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar och korrosion. Att det samlas fukt i konstruktionerna beror alltid på någon slags brist. Källan till fukten kan till exempel vara bristande dränering eller fuktspärrar, felaktigt byggda eller bristfälligt underhållna konstruktioner, felaktiga materialval eller brister i VVS-tekniken. För hög fuktbelastning i bostads- eller våtutrymmen i förhållande till ventilationens kapacitet kan också vara en orsak till mögelpåväxt.

Riktlinjer för bedömning

Folkhälsomyndigheten säger att följande punkter bör beaktas när man bedömer om fukt och mikroorganismer är en olägenhet för människors hälsa:

 • Det förekommer synlig mikrobiell påväxt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål.
 • Mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller till exempel från källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande.
 • Fuktskador har inte åtgärdats och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till.
 • Fuktskador har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och byte av mikrobiellt angripet material.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.