Mer kol i marken

Att binda kol i marken är en viktig klimatåtgärd eftersom det minskar mängden koldioxid i atmosfären. I Kristianstads kommun finns nu ett projekt som just syftar till detta. Projektet heter ”Mer kol i marken – lokal samverkan kring kolinlagring i jordbruksmark”.

Kristianstads kommun har en stor jordbrukssektor och livsmedelsindustri. Ett projekt har startats för att minska utsläppen från jordbrukssektorn och öka kolinlagringen i marken för att stärka ett långsiktigt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Projektet Mer kol i marken – lokal samverkan kring kolinlagring i jordbruksmark har följande mål:

 • bevara och binda in kol i jordbruksmarker för att motverka klimatförändringarna
 • gynna den biologiska mångfalden
 • öka markernas bördighet och förmåga att producera livsmedel

Projektet har två inriktningar med olika mål:

 1. Utveckla en modell för hur kommuner kan arbeta med ökad kolinlagring i kommunal mark genom nya arrendeavtal. Målgruppen är kommuner, arrendatorer och jordbrukare.
 2. Utveckla ett samarbete över olika branscher för minskad klimatpåverkan i livsmedelssystemet. Den primära målgruppen är jordbrukare och livsmedelsföretag.

Första målet - modell för kolinlagring på kommunal mark

Arbetet i projektet ska utforska och identifiera tillvägagångssätt för att använda arrendeavtal som verktyg för att bevara och binda in kol i jordbruksmarker. Arbetet görs tillsammans med arrendatorer.

De aktiviteter som planeras är utbildning, workshops och dokumentation av processen, inklusive hinder och utmaningar och hur de kan överbryggas. På sikt ska arbetet bidra till nya brukningsmetoder på kommunägd mark med minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och bättre resiliens som följd. Modellen som arbetas fram ska delas öppet och kunna användas av andra kommuner eller markägare som arrenderar ut jordbruksmark.

Andra målet - sektorsövergripande samverkan i livsmedelskedjan

Tillsammans med jordbrukare, livsmedelsföretag och branschorganisationer vill Kristianstads kommun samverka för att stärka lokal livsmedelsproduktion och minska klimatpåverkan ilivsmedelskedjan. Arbetet i projektet innebär att undersöka utmaningar och identifiera möjligheter för ökad kolinlagring i marken, med incitament och kunskap som verktyg.

Om projektet

I projektet träffas Kristianstads kommun, Svensk kolinlagring, jordbrukare och livsmedelsföretag för att tillsammans arbeta för att underlätta omställningen av jordbrukssektorn genom hela livsmedelskedjan. 

Det förväntade resultat är ökad kunskap om kolinlagring hos relevanta aktörer och minskade utsläpp i jordbrukssektorn. Arbetet ska bidra till att identifiera väsentliga utmaningar för minskad klimatpåverkan samt idéer på lösningar på dessa.

Projektet är medfinansierat av Region Skåne. Kristianstads kommun är projektägare och driver projektet tillsammans med Svensk Kolinlagring.

Vanliga frågor

 • Vad menas med kolinlagring?

  Det finns olika sätt att lagra in kol men det vi arbetar med i projektet är att utveckla våra odlingssystem för att öka växter och grödors förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären och med hjälp av mikrolivet i marken binda in det som kol i jordbruksmark.

 • Hur kan man göra rent praktiskt för att lagra kol i jordbruksmark?

  Ett kolinlagrande jordbruk handlar innebär en helt annan typ av odlingssystem, där kombinationen av flera olika åtgärder i slutändan bidrar till en ökad kolinlagring. Med det sagt så är viktiga åtgärder att exempelvis hålla marken täckt så stora delar av året som möjligt, maximera biomassan, och ha marken beväxt så stora delar av året som möjligt. Den biologiska mångfalden, både ovan och under jord, spelar även den en viktig roll där arter har olika funktion och främjar mikrolivet på olika sätt, som i sin tur ökar kolinlagringen.

 • Vad är ”Svensk Kolinlagring"?

  Svensk Kolinlagring är ett icke-vinstutdelande företag som syftar till att ställa om jordbruket, från utsläppskälla till kolsänka. Genom ett program för kolinlagring i jordbruksmark kan jordbrukare få ersättning för att ställa om och lagra in kol. Intresserade organisationer kan klimatinvestera i omställningen genom något av Svensk Kolinlagrings fyra paket: kolkrediter, transformation, egen värdekedja, eller intensiv provtagningsplats.

  Mer än något annat är Svensk Kolinlagring ett samarbete för ökad kol i mark. Om du vill veta mer så surfa in på webbsidan: www.svenskkolinlagrig.se. Där hittar du också kontaktuppgifter. 

 • Kommer arrendeavtalen att ändras?

  I projektet undersöker vi om, och i så fall hur, arrendeavtalen kan användas som ett verktyg för att öka mängden kol i jordbruksmarken. Detta utvecklas tillsammans, och i dialog med intresserade arrendatorer. Gällande arrendeavtal ska inte ändras.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.