Stenrev

Kommunen utreder möjligheten att anlägga ett naturbaserat stenrev utmed kusten. Revet ska främja den biologiska mångfalden och samtidigt begränsa stranderosionen genom att dämpa vågenergin.

Ett befintligt stenrev utanför Åhus kust.
Ett befintligt stenrev utanför Åhus kust.

Som en del av EU-projektet LIFE Coast Adapt planerar Kristianstads kommun att anlägga ett friliggande, naturbaserat stenrev utanför Äspet, mellan Snickarehaken och Revhaken. Detta är en ny och tidigare oprövad metod i Sverige. Inom ramen för projektet fick SWECO i uppdrag av Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) att utreda hur ett sådant stenrev kan se ut.

Ta del av SWECO:s rapport här.

Utredningen har tagit inspiration från de naturliga stenrev som finns i området i dag. Det tilltänkta revet ska inte ligga över vattenytan vid normalt vattenstånd, utan utgöra ett lågt visuellt intryck i landskapsbilden. Utformningen har utgått från kusttekniska riktlinjer för friliggande vågbrytare men designats för att skapa goda marinbiologiska förutsättningar för makroalger, ryggradslösa djur och fiskar. I konsultrapporten går det att läsa mer om den föreslagna utformningen av revet.

Åtgärdsförslaget har varit på samråd med fiskerättsinnehavare i området. Åtgärden utgör en så kallad vattenverksamhet, som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Då en fiskerättsinnehavare motsatt sig åtgärden behöver mark- och miljödomstolen besluta i ärendet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.