Lantmäteriförrättningsfaktura

Upplysningar om fakturan lämnas av den som handlagt ärendet eller enligt upplysningsfältet på fakturan.

Allmänt

Upplysningar om fakturan lämnas av den som handlagt ärendet eller enligt upplysningsfältet på fakturan. Ange alltid vilket fakturanummer eller ärendenummer som det gäller när du ringer eller skriver. Fakturanumret står överst till höger på fakturan.

Du måste betala fakturan i så god tid att pengarna har kommit in till Kristianstads kommun senast på förfallodagen. Det betyder att om du betalar över t ex plus- eller bankgiro så måste du betala före detta datum för att pengarna ska hinna fram.

Överklagande av faktura

Vill du överklaga avgiften för lantmäteriförrättningen skickas överklagandet till:
Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen 
291 80 Kristianstad

Ange fakturanumret och vilken fastighet det gäller samt varför du anser att avgiften ska ändras. Överklagandet måste ha kommit in till myndigheten senast tre veckor efter fakturans förfallodag. Överklagandet behandlas sedan av Mark- och miljödomstolen.

Du ska betala fakturan även om du kommer att överklaga den. Får du rätt
kommer återbetalning att ske med ränta enligt 2 och 5§§ räntelagen (1975:635).

Anstånd med betalningen

Om du har speciella skäl kan du begära anstånd med betalning till dess överklagandet är avgjort. Du måste skriva till Lantmäterimyndigheten i god tid före förfallodagen och begära anstånd. Ange fakturanumret och varför du önskar anstånd. Du kan också be att få dela upp fakturan i flera omgångar. Även detta görs hos Lantmäterimyndigheten.

Om du får anstånd eller får göra delbetalningar kan ränta debiteras enligt 4 och 6§§ räntelagen (1975:635).

Du måste alltså särskilt begära att få anstånd med betalningen. Det räcker inte att bara överklaga fakturan.

Om du inte betalar

Om du inte betalar och inte har beviljats anstånd med betalningen har Kristianstads kommun rätt att överlämna ärendet till inkassobolag eller begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten.

Ändringar av taxan

Om du betalar per timme används den taxa som gällde vid det tillfälle när något arbete i ditt ärende utfördes.

Moms

Lantmäteriförrättningar är momsbefriade.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.