Aktuell information till fastighetsägare

Här kommer vi att publicera information om nya lagar som påverkar fastighetsägare i kommunen.

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen.

Från och med 1 januari 2019 kommer rätten att ta mark i anspråk för gemensamma vägar och grönområden utan att ersätta markägaren att upphöra. Förändringen kommer endast att beröra vissa fastigheter inom Kristianstad kommun. Som berörd fastighetsägare ska du ha fått ett informationsbrev från Lantmäterimyndigheten skickat hem till dig. I och med utskicket kommer vi att har utökad telefontid under perioden 2017-12-08--2017-12-22.

Beslutet om möjligheten att ta mark i anspråk för gemensamma vägar och grönområden har funnits sedan 1947. Anledningen till beslutet var att säkerställa att alla fastighetsägare inom det planlagda området kan och får använda mark för fastighetsägarnas gemensamma behov utan att riskera extra kostnader från exploatören/markägaren.

Trots att beslutet kommer att förändras har du fortfarande möjlighet att använda dig av nu gällande regler. Det gör du genom att ansöka om lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning. Ansökan måste dock vara Lantmäteriet till handa senast den 31 december 2018. Du kan ansöka själv eller tillsammans med andra berörda fastighetsägare inom planområdet. Den eller de som ansöker blir betalningsskyldiga för de kostnader som uppstår i samband med förrättningen.

Om förrättningen går igenom bildas det som kallas en gemensamhetsanläggning som sköts gemensamt av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. Samtidigt med bildandet fastställs regler för hur man ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnader rörande det som förrättningen avser. Detta ansvar ligger inte på markägaren så tillvida denne inte ingår i gemensamhetsanläggningen.

Om ansökan skickas in efter den 31 december 2018 kan markägaren kräva ersättning för intrånget på hans eller hennes mark.

Vill du inte ansöka om förrättning och bildande av en gemensamhetsanläggning behöver du inte göra något. Lagändringen genomförs per automatik den 1 januari 2019.

 

Vissa servitut tas bort från fastighetsregistret

Det finns många äldre inskrivningar i fastighetsregistret som idag är inaktuella eller felaktiga. Den så kallade förnyelselagen (SFS 2013:488) innebär därför att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret.

Det är inte alla inskrivningar som berörs av förnyelselagen.

De som inte berörs är:

  • Officialservitut (servitut som har skapats av myndighet, vanligen i en lantmäteriförrättning)
  • Tomträtt
  • Vattenkraft och vattenreglering

Kontakta Lantmäteriet

Om du fortfarande har nytta av rättigheten ska du innan utgången av år 2018 anmäla förnyelse av inskrivningen. Du kan läsa mer om förnyelselagen på Lantmäteriets webbplats. Det är till det statliga Lantmäteriet du ska vända dig om för frågor kring detta eller vill anmäla förnyelse. Telefon 0771-63 63 63.

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.