Adressättning

Kommunen ansvarar för adressättningen inom hela kommunen. Adressfrågor hanteras av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Här hittar du också information om populärnamn, lägenhetsnummer och lägenhetsregistret.

Adressättning

Att adresserna är aktuella och korrekta är avgörande för många verksamheter i samhället. Det kan spara liv, tid och pengar. Alla byggnader där det bor människor eller där det utövas verksamhet ska ha en adress. Kommunen är ansvarig för adressättningen och beslutar om adressnamn och adressnummer inom sin kommun. Ajourföringen av adresserna sker till Fastighetsregistrets Adressdel. Adresserna ska vara utformade enligt svensk standard.

Då områden tillkommer och nya gator byggs krävs nya gat-/vägnamn. En namnberedning med ett antal tjänstemän och politiker bereder respektive ärende och lägger fram namnförslag som sedan fastställs av Kultur- och fritidsnämnden.
Adressfrågor hanteras av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. När kommunen beslutat om en ny adress registreras den i ett nationellt register hos statliga Lantmäteriet. Informationen skickas till PostNord som ger adresserna postnummer och postort. Skatteverket för in uppgifterna i statens personadressregister, SPAR, varifrån banker, försäkringsbolag och myndigheter hämtar information. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skickar adressbeslut till fastighetens lagfarna ägare som omgående ska meddela eventuella hyresgäster samt ombesörja skyltning av gällande adressnummer på fastigheten. Om det saknas adress till en byggnad och dess entré/er är det fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen. Först när en adress är satt kan folkbokföring ske.
När det gäller frågor angående postnummer och postnummerort är det alltid till PostNord man ska vända sig. Om du har frågor om brevlådors märkning och placering rådgör du med Posten.
Adressändring för eftersändning av post görs hos Adressändring, se mer under den relaterade informationen. Ändring av folkbokföringsadress görs hos Skatteverket, se mer under den relaterade informationen. Företag får själva kostnadsfritt ändra postadress hos Bolagsverket. Ideella föreningar får själva, utan kostnad, ändra adress hos Skatteverket.
Karttjänster som Hitta.se och Eniro.se hämtar sin adressdata från Lantmäteriet. Google Maps hämtar inte några adresser från Lantmäteriet och därmed uppdateras inte deras karta gällande adresser. Har du frågor om fel i din GPS-navigator som rör till exempel adresser eller hur du som privatperson kan anmäla fel i Google Maps så kan du läsa mera under den relaterade informationen.

Populärnamn

Enligt standarden är populärnamn ”ett namn som är känt och allmänt används för att lokalisera den plats som avses med adressplatsen”. Populärnamn ska följa kulturmiljölagens hänsynsparagraf, 1 kap. 4 § God ortnamnssed (1988:950, ändrad 2013:548). När det gäller privatbostäder gäller att namnet ska ha varit i bruk under flera generationer för att vara godkänt som populärnamn.
Populärnamnet kan aldrig ersätta adressen, däremot komplettera den. Till en adressplats kan höra högst ett populärnamn. Flera adressplatser kan dock ha samma populärnamn. Populärnamn ska inte ange verksamhetsnamn eller firmanamn. Populärnamnet ses enbart som ett tillägg till adressen. Populärnamnet saknar betydelse för postbefordran, men kan redovisas som en extra upplysning om avsändaren känner till det och väljer att använda det.
Populärnamn ingår inte i adressen, men redovisas i adressregistret. I och med det så blir det sökbart för SOS Alarm.

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska varje bostadslägenhet vara försedd med ett lägenhetsnummer. Fastighetsägaren föreslår ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut. 

Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla detta senast en månad efter färdigställandet. 

Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnummer information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori.   Lägenhetsregistret används bland annat till folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.