Uppvärmning

De vanligaste typerna av uppvärmningskällor i Kristianstads kommun är fjärrvärme baserad på skogsflis, eldrivna värmepumpar, lokala eldstäder som använder biobränslen och direktverkande elradiatorer.

Välisolerade värme- och varmvattenledningar.
Välisolerade värme- och varmvattenledningar.

Fjärrvärme

I Kristianstad och Åhus finns ett utbyggt fjärrvärmenät som förses med värme från Allöverket. Bränslet som används är till 99 procent fossilbränslefritt. Det baseras på flis från skogarna i närområdet. Dessutom används igas från Härlövsdeponin och biogasanläggningen i Karpalund som bränsle. Under den kallaste årstiden är panncentralen vid Centralsjukhuset en värmekälla. Här använder man då bioolja som bränsle.

Även i Fjälkinge finns ett mindre, lokalt fjärrvärmenät. 

Det kommunala energibolaget C4 Energi ansvarar för drift, underhåll och utbyggnad av fjärrvärmenäten.

Värmepumpar

Värmepumpar är ett energieffektivt sätt att värma upp bostäder och lokaler. El används för att driva en kompressor. Med hjälp av tryckförändringar och olika köldmedia kan man utvinna stora mängder värmeenergi från antingen luften, grundvattnet eller jordlager nära ytan. I Kristianstads kommun finns många företag inom VVS-branschen som jobbar med installation och service av värmepumpar. Om du ska installera och driva en värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska du göra en anmälan till oss. Anmälan ska göras innan installationen genomförs.

Svenska kyl- och värmepumpsföreningen är branschorganisation för värmepumpsbranschen. På deras hemsida finns utförlig information om värmepumpar och de företag i branschen som är medlemmar i föreningen.

Biobränslen

Som biobränslen för uppvärmning räknas vanligtvis ved, pellets, halm, biogas och skogsflis. När man eldar med biobränslen är en effektiv förbränning viktig. Det är för att undvika dålig lukt och utsläpp av sotpartiklar och giftiga ämnen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har antagit en policy för vedeldning. Den visar vilka krav som gäller om du ska installera en eldstad eller panna. Policyn innehåller också råd om hur du eldar. I Naturvårdsverkets broschyr "Tänd i toppen" finns tips på hur man eldar effektivt och med minsta påverkan på miljön

Olja

Olja för uppvärmning av en- och tvåbostadshus har i stort sett fasats ur från det svenska energisystemet sedan oljekrisen på 1970-talet. Idag väljer knappast någon att installera en oljeeldad panna i sitt hem eller lokal. Istället används fjärrvärme, värmepumpar eller olika typer av biobränsleeldade pannor. Oljeeldning förekommer fortfarande i viss utsträckning i flerbostadshus och verksamhetslokaler, mestadels utanför fjärrvärmenätens upptagningsområde. Att använda olja för uppvärmning är både dyrt och dåligt ur miljösynpunkt.

Direktverkande el

I många villor från 1970- och 80-talet är direktverkande elvärme den enda uppvärmningskällan. Även i fritidshus används direktverkande el i stor utsträckning. Därför har många villa- och fritidshusägare kompletterat med luft/luftvärmepump eller annan luftburen värme. till exempel pelletskamin eller braskamin, för att minska sina kostnader för uppvärmning.

Installation/byte av värmekälla och rökkanal

Ska du göra en nyinstallation eller byta yt din befintliga kamin/panna eller rökkanal? Då måste du göra en anmälan på särskild blankett till byggnadsnämnden. Den nya eldstaden eller rökkanalen får inte börja användas innan byggnadsnämnden meddelat godkänt slutbesked för anmälan.

Tips och råd om uppvärmning

Funderar du på att byta uppvärmningskälla eller göra service och underhåll på din befintliga anläggning? Kontakta den kommunala energi- och klimatrådgivningen med dina frågor.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.