Förnybar el

I Kristianstads kommun finns en stor produktion av förnybar el. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle bidrar till en klimatsmart elmix i det regionala elnätet. C4 Energi har även tagit fram en solkarta över hela kommunen.

Ungefär 30 procent av elen som förbrukas i kommunen kommer från närproducerad vindkraft.
Ungefär 30 procent av elen som förbrukas i kommunen kommer från närproducerad vindkraft.

Förnybar el är sådan el som produceras utan att man använder fossila bränslen eller uran. Till de förnybara energislagen räknas vind, vatten, sol-  och bioenergi av olika slag, ex vis flis, biogas och etanol.

Vattenkraft

80 procent av den el som produceras i skånska vattenkraftverk kommer från Helgeåns nio kraftverk. Ett av dem ligger i Kristianstads kommun, vid Torsebro. Även i Vramsån finns några mindre vattenkraftverk etablerade. Totalt uppgår vattenkraftproduktionen i kommunen till ca 25 GWh årligen. 

Vattenkraft är en klimatsmart elproduktion utan större utsläpp till miljön. Samtidigt påverkar vattenkraftverken den lokala miljön genom att man dämmer upp stora landytor och hindrar fiskar från att vandra upp i åarna. Länsstyrelsen har miljötillsynsansvaret för vattenkraftverken i Skåne.

Vindkraft

Kristianstads kommun har mer än 50 stora vindkraftverk och ett antal mindre, så kallade gårdsverk. Elproduktionen från vindkraftverk är utsläppsfri och klimatneutral men påverkar de närboende med ljud och rörliga skuggor.

Dessutom innebär vindkraftsetableringar ofta en påverkan på landskapsbilden. Informationssajten Vindlov beskriver närmare vad som gäller för att etablera vindkraftverk och hur det påverkar miljön och närboende.

Vindkraftverken i Kristianstads kommun producerar årligen ca 260 GWh förnybar el.

Vindbruksplan

Kristianstads kommun  var tidigt ute med att ta fram en vindbruksplan för att sätta ramarna för utbyggnaden av vindkraft inom kommunen gränser. Planen underlättar för alla intressenter när det gäller att planera för nya vindkraftsprojekt, komma med synpunkter på de projekt som förs fram och att till sist besluta om projektens vara eller icke vara.

El från solen

El från solceller är en snabbt växande marknad. De senaste åren har solcellsinstallationerna i Sverige ökat med ca 50 procent årligen och Kristianstad har en liknande utveckling. Kristianstads kommun satsar på att etablera solceller på många av sina egna byggnader, som skolor och idrottsanläggningar.

2016 fanns inom kommunen 110 stycken nätanslutna solcellsanläggningar som sammanlagt producerade ca 1,65 GWh förnybar el årligen.

Solkarta över Kristianstads kommun

Det kommunala energibolaget C4 Energi har låtit ta fram en solkarta som visar potentialen i att utvinna solenergi från alla byggnader i kommunen. Med hjälp av solkartan kan fastighetsägare enkelt se om det är lämpligt att sätta upp solceller eller solfångare på sitt hus eller sina ekonomibyggnader.

Bygglov för att etablera solenergianläggningar

Kristianstads kommun vill i sina miljömål se en ökning av andelen förnyelsebar lokal energi- och elproduktion och en minskning av fossila bränslen.

I begreppet solenergianläggning innefattas både solfångare som värmer ett medium (t.ex. luft eller vätska) och solceller som producerar el.

Solceller och solfångare kan placeras både på marken och på byggnader. Om de placeras på marken kräver de inte bygglov.

För solenergianläggningar som placeras på taket av en- och tvåbostadshus eller på komplementbyggnader som tillhör ett sådant småhus krävs inte bygglov om anläggningen:

 • Har en yta som inte överstiger 40 m2.
 • Placeras på ett en- eller tvåbostadshus som inte ingår i grupphusbebyggelse, inte har något särskilt kulturhistoriskt värde eller som inte ligger i ett område med särskilda kulturhistoriska eller miljömässiga värden.
 • Inte sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka höjden nämnvärt.
 • Inte orsakar betydande olägenhet för närboende eller för trafiken genom reflektioner och bländning.
 • Inte strider mot några andra bestämmelser i plan- och bygglagen eller i föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Är du osäker på om du uppfyller kraven går det bra att kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kan också vara bra att informera grannar om planerna. Riktlinjerna antogs av byggnadsnämnden i juni 2015.

Statligt stöd till solceller

För den som vill installera solceller på sin bostad eller i sin verksamhet finns det statligt stöd att söka. Information och ansökningsblanketter finns på Energimyndighetens hemsida och ansökan skickas sedan in till Länsstyrelsen som tar beslut om stöd.

Solar Region Skåne och Skånes vindkraftakademi

Kristianstads kommun är medlem i föreningen Solar Region Skåne.  Föreningens mål är att främja ökad användning av solenergi i Skåne genom utbildningar, seminarier, mässor och andra evenemang med syfte att sprida kunskap om solenergi.

Kristianstads kommun är även medlem i föreningen Skånes vindkraftakademi. Föreningen verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.