Förnybar el

I Kristianstads kommun finns en stor produktion av förnybar el. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle bidrar till en klimatsmart elmix i det regionala elnätet. Kommunala energibolaget C4 Energi har även tagit fram en solkarta över hela kommunen.

Ungefär 30 procent av elen som förbrukas i kommunen kommer från närproducerad vindkraft.
Ungefär 30 procent av elen som förbrukas i kommunen kommer från närproducerad vindkraft.

Förnybar el är sådan el som produceras utan att man använder fossila bränslen eller uran. Till de förnybara energislagen räknas vindkraft, vattenkraft, sol-  och bioenergi av olika slag, ex vis flis, biogas och etanol.

Vattenkraft

80 procent av den el som produceras i skånska vattenkraftverk kommer från Helgeåns nio kraftverk. Ett av dem ligger i Kristianstads kommun, vid Torsebro.  Totalt uppgår vattenkraftproduktionen i kommunen till ca 25 GWh (25 miljoner kWh) årligen. 

Vattenkraft är en perfekt reglerkraft i det svenska elsystemet. Man kan alltså snabbt reglera elproduktionen i vattenkraftverken efter det varierande elbehovet i elnätet. Vattenkraft är en klimatsmart elproduktion utan större utsläpp till miljön. Samtidigt påverkar vattenkraftverken den lokala miljön genom att man dämmer upp stora landytor och hindrar fiskar från att vandra upp i åarna. Länsstyrelsen har miljötillsynsansvaret för vattenkraftverken i Skåne.

Vindkraft

I Kristianstads kommun finns det  mer än 50 stora vindkraftverk och ett antal mindre, så kallade gårdsverk, uppförda. Elproduktionen från vindkraftverk är utsläppsfri och klimatneutral men påverkar de närboende med ljud och rörliga skuggor. Ett annat problem med vindkraft är att det oftast inte blåser när det är som allra kallast ute och då vi alltså har ett stort elbehov för uppvärmning av våra bostäder. Däremot är det oftast väldigt bra elproduktion från vindkraften under höst och vår när det blåser mycket. 

Vindkraftsetableringar innebär en påverkan på landskapsbilden. Informationssajten Vindlov beskriver närmare vad som gäller för att etablera vindkraftverk och hur det påverkar miljön och närboende.

Vindkraftverken i Kristianstads kommun producerar årligen ca 250 GWh förnybar el.

Vindbruksplan

Kristianstads kommun  var tidigt ute med att ta fram en vindbruksplan för att sätta ramarna för utbyggnaden av vindkraft inom kommunen gränser. Planen underlättar för alla intressenter när det gäller att planera för nya vindkraftsprojekt, komma med synpunkter på de projekt som förs fram och att till sist besluta om projektens vara eller icke vara.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 att påbörja arbete med att revidera vindbruksplanen i samband med arbetet på översiktsplanen.

El från solen

El från solceller är en snabbt växande marknad. De senaste åren har solcellsinstallationerna i Sverige ökat med ca 50 procent årligen och Kristianstad har en liknande utveckling. Kristianstads kommun satsar på att etablera solceller på många av sina egna byggnader, som skolor och idrottsanläggningar.

Solceller producerar el, mer eller mindre, så länge solen är uppe. Så under den mörka, kalla årstiden är elproduktionen från solcellsanläggningar kraftigt begränsad. 

I slutet av 2021 fanns 1016 st solcellsanläggningar i Kristianstad kommun med en installerad effekt på 21,59 MW.

Bygglov för att etablera solenergianläggningar

Kristianstads kommun vill i sina miljömål se en ökning av andelen förnyelsebar lokal energi- och elproduktion och en minskning av fossila bränslen.

I begreppet solenergianläggning innefattas både solfångare som värmer ett medium (t.ex. luft eller vätska) och solceller som producerar el.

Från och med 1 augusti 2018 krävs det inte heller något bygglov för solenergianläggningar som placeras på en byggnad, under förutsättning att solcellspanelerna eller solfångarna monteras så att de följer byggnadens form och inte strider mot detaljplanen för området. På byggnader som ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan solenergianläggningar monteras utan bygglov.

Solenerginanläggningar som kräver bygglov

  • På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och ligger inom detaljplanerat område.
  • På byggnader som ligger inom eller i anslutning till riksintresse för totalförsvaret och inom detaljplanerat område.
  • Om gällande detaljplan eller områdesbestämmelser anger att bygglov krävs för åtgärden.

Är du tveksam om din byggnad omfattas av bygglovsbefrielsen bör du kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Att tänka på när du uppför solenergianläggning

Om byggnadens bärande konstruktion eller brandskyddet väsentligt påverkas av åtgärden kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden.

Alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Placering och utformning får inte göras på sådant sätt som innebär fara eller en betydande olägenhet för omgivningen på annat sätt. Prata med ditt försäkringsbolag om de har synpunkter på hur en solcellsanläggning ska vara inkopplad. Eller om de kräver särskild besiktning för att din hemförsäkring ska gälla vid ev skador på anläggningen eller på huset som orsakats av fel på solcellsanläggningen. 

Har du frågor om att installera solceller så kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för mer information, tips och goda råd.

Solar Region Skåne och Skånes vindkraftakademi

Kristianstads kommun är medlem i föreningen Solar Region Skåne.  Föreningens mål är att främja ökad användning av solenergi i Skåne genom utbildningar, seminarier, mässor och andra evenemang med syfte att sprida kunskap om solenergi.

Kristianstads kommun är även medlem i föreningen Skånes vindkraftakademi. Föreningen verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.