Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt och endast vilda djur kan skyddsjagas. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skyddsjakt och på kommunal mark är därför kommunen ansvarig.

Den kommunala skyddsjakten hanteras genom särskilt utsedda skyddsjägare, som har skottlossningstillstånd från Polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt och anger på sin hemsida fyra skäl till att skyddsjakt får bedrivas:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur

Den som anser att ett vilt djur ska skyddsjagas på kommunens mark kan anmäla detta till medborgarcenter. Det är slutligen alltid jägarens bedömning på plats som avgör om jakt ska ske, eller inte, i det enskilda fallet.

OBS! Ser du ett trafikskadat vilt ska detta alltid anmälas till polisen.

 

Vanliga frågor

 • Råka/svartfågel

  Svartfågel är en äldre benämning på ett antal fågelarter som är svarta till färgen, exempelvis kråka, korp eller råka.

  Den art som vanligen avses i skyddsjaktssammanhang i Kristianstad är råka, som lever i stora kolonier runt om i orterna, främst kring Vä. Det bedöms finnas cirka 2 400 häckande par (2015) runt om i kommunen. Skyddsjakt på råka bedrivs främst mellan 10 maj - 10 juni. då skjuts cirka 1 500 ungfåglar.

  Många invånare anser att ljudet och spillningen kring fågelkolonierna är störande och att den skyddsjakt som bedrivs är otillräcklig. Kommunen mottar årligen många kreativa idéer på hur råkorna borde hanteras. Utöver de formella bestämmelserna för skyddsjakt finns det många andra viktiga aspekter att ta hänsyn till när vilt ska skyddsjagas, särskilt i tättbebyggt område.

   

   

 • Förvildade katter

  Ingen skyddsjakt på katter sker utan att det utan rimliga tvivel kan konstateras att katten faktiskt är vild. Skyddsjägaren inhämtar alltid polisens godkännande i varje enskilt fall.

  Skyddsjakt bedrivs heller aldrig på tamkatter, oavsett om de orsakar skada eller annan olägenhet. Ägarens ansvar för sin tamkatt regleras i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 29 Kristianstad

Läs mer

Skyddsjakt på Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för jakt. På deras webbplats kan du läsa mer om skyddsjakt, vad du ska göra om du hittar ett skadat djur och vad som gäller vid en viltolycka.

Skyddsjakt på Naturvårdsverkets hemsida Läs mer